Quyết định 1473/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 1473/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Giám định Y khoa Sở Y tế Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1473/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 09 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2285/QĐ-BYT ngày 23 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giám định Y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Thông tư số 18/2022/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 163/TTr-SYT ngày 05 tháng 6 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giám định Y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và sửa đổi 09 thủ tục hành chính thứ tự số 10, số 11, số 12, số 13, số 14, số 15, số 16, số 17, số 18 tại Mục V, (khoản 3. Thủ tục hành chính giữ nguyên) Phần A Danh mục thủ tục hành chính ngành Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- Cổng Dịch vụ công tỉnh;
- LĐVP, CVNC, TTPVHCC;
- Lưu: VT, hvathien.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Nhàn

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG
(Kèm theo Quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

1

Khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động

60 ngày làm việc

Trung tâm Giám định y khoa

1.150.000 đồng/hồ sơ

- Luật An toàn vệ sinh lao động ngày 25/6/2015.

- Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20/11/2014.

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực Y tế (Thông tư số 56/2017/TT-BYT).

- Thông tư số 18/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TT-BYT .

- Thông tư 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.

- Thông tư số 01/2023/TT-BYT ngày 01/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết về hoạt động và mối quan hệ công tác của Hội đồng Giám định y khoa các cấp.

2

Khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động

60 ngày làm việc

Trung tâm Giám định y khoa

1.150.000 đồng/hồ sơ

3

Khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất

60 ngày làm việc

Trung tâm Giám định y khoa

1.150.000 đồng/hồ sơ

4

Khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau sinh hoặc khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai

60 ngày làm việc

Trung tâm Giám định y khoa

1.150.000 đồng/hồ sơ

5

Khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần

60 ngày làm việc

Trung tâm Giám định y khoa

1.150.000 đồng/hồ sơ

6

Khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát

60 ngày làm việc

Trung tâm Giám định y khoa

1.150.000 đồng/hồ sơ

7

Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp

60 ngày làm việc

Trung tâm Giám định y khoa

1.150.000 đồng/hồ sơ

8

Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động

60 ngày làm việc

Trung tâm Giám định y khoa

1.150.000 đồng/hồ sơ

9

Khám giám định tổng hợp

60 ngày làm việc

Trung tâm Giám định y khoa

1.150.000 đồng/hồ sơ

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1473/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1473/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/06/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(17/06/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1473/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1473/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Giám định Y khoa Sở Y tế Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1473/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Giám định Y khoa Sở Y tế Kiên Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1473/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýNguyễn Thanh Nhàn
        Ngày ban hành09/06/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (17/06/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1473/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Giám định Y khoa Sở Y tế Kiên Giang

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1473/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Giám định Y khoa Sở Y tế Kiên Giang

              • 09/06/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực