Quyết định 1474/QĐ-UBND

Quyết định 1474/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh

Quyết định 1474/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính Sở Lao động Trà Vinh đã được thay thế bởi Quyết định 1304/QĐ-UBND công bố bãi bỏ thủ tục hành chính tỉnh Trà Vinh 2016 và được áp dụng kể từ ngày 22/06/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 1474/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính Sở Lao động Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1474/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 07 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỚI VÀ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 35 (ba mươi lâm) thủ tục hành chính và bãi bỏ 24 (hai mươi bốn) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã được công bố theo Quyết định số 98/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền">398/QĐ-UBND ngày 30/3/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (kèm theo phụ lục danh mục và nội dung thủ tục hành chính).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các Sở - ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện – thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đồng Văn Lâm

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1474/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1474/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/08/2013
Ngày hiệu lực 07/08/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 22/06/2016
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1474/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1474/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính Sở Lao động Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1474/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính Sở Lao động Trà Vinh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1474/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Trà Vinh
Người ký Đồng Văn Lâm
Ngày ban hành 07/08/2013
Ngày hiệu lực 07/08/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 22/06/2016
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1474/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính Sở Lao động Trà Vinh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1474/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính Sở Lao động Trà Vinh