Quyết định 1475/QĐ-BTNMT

Quyết định 1475/QĐ-BTNMT năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 2114/QĐ-TTg về Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025” do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1475/QĐ-BTNMT 2021 Kế hoạch thực hiện Quyết định 2114/QĐ-TTg


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1475/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2114/QĐ-TTG NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐỀ ÁN “THÍ ĐIỂM XÂY DỰNG TỈNH HÀ TĨNH ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI, GIAI ĐOẠN 2021-2025”

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025”;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025”.

Điều 2. Giao Tổng cục Môi trường chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính theo dõi, hướng dẫn triển khai thực hiện; tổng hợp thông tin, báo cáo Lãnh đạo Bộ để chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- UBND tỉnh Hà Tĩnh (để phối hợp);
- Bộ NN&PTNT (để phối hợp);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ: Quỹ BVMT Việt Nam, Thanh tra Bộ, Cục Biến đổi khí hậu, Vụ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Quản lý đất đai (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCMT.10.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Võ Tuấn Nhân

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2114/QĐ-TTG NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH ĐỀ ÁN “THÍ ĐIỂM XÂY DỰNG TỈNH HÀ TĨNH ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI, GIAI ĐOẠN 2021-2025”
(Kèm theo Quyết định số 1475/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 07 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

1. Mục tiêu

- Hoàn thành các nội dung đã được giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025” (sau đây gọi là Quyết định số 2114/QĐ-TTg);

- Hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành mục tiêu đã ban hành tại Quyết định số 2114/QĐ-TTg ;

- Việc triển khai Đề án là căn cứ để Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng kết, đánh giá, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT), hoàn thiện tiêu chí BVMT đối với tỉnh đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, phổ biến, áp dụng cho các tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức thực hiện cho những năm tiếp theo.

2. Nội dung

2.1. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm về BVMT đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và công khai thông tin về tình hình vi phạm pháp luật về BVMT đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Tổng cục Môi trường chủ trì tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm về BVMT đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; giám sát hoạt động BVMT đối với nguồn thải lớn, nguồn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; thống kê, rà soát, công khai thông tin đối với các đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường;

- Thanh tra Bộ chủ trì tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và công khai thông tin về tình hình vi phạm pháp luật về BVMT.

2.2. Triển khai các dự án, nhiệm vụ về BVMT, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu, các mô hình thí điểm phục vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ BVMT Việt Nam đối với các công trình, dự án xử lý chất thải và BVMT trên địa bàn.

- Tổng cục Môi trường ưu tiên tổ chức triển khai các dự án, nhiệm vụ, các mô hình thí điểm về BVMT (thu gom, xử lý chất thải; hỗ trợ xử lý các địa điểm ô nhiễm tồn lưu do hóa chất bảo vệ thực vật,..), bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

- Cục Biến đổi khí hậu thực hiện các dự án, nhiệm vụ, các mô hình thí điểm về phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

- Tổng cục Quản lý đất đai thực hiện các nhiệm vụ về quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai trong nông nghiệp, nông thôn; tích tụ, tập trung ruộng đất phục vụ phát triển nông nghiệp;

- Vụ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, xác định và bố trí kinh phí để triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường phù hợp với nội dung của Đề án theo Quyết định số 2114/QĐ-TTg ;

- Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì tổng hợp, cân đối, đề xuất phân bổ kinh phí thực hiện Quyết định số 2114/QĐ-TTg theo đề nghị của các đơn vị trong Bộ đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định liên quan;

- Quỹ BVMT Việt Nam hỗ trợ, tạo điều kiện để các đơn vị trực thuộc Bộ, địa phương, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn để triển khai các dự án, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường nhằm triển khai có hiệu quả Quyết định số 2114/QĐ-TTg .

2.3. Hỗ trợ thí điểm xây dựng và triển khai thực hiện dự án về phân loại, thu gom và xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ kêu gọi đầu tư khu xử lý chất thải tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại, an toàn, thân thiện với môi trường; xây dựng mô hình thí điểm xử lý nước thải sinh hoạt quy mô tập trung.

- Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì tổng hợp, cân đối, đề xuất phân bổ kinh phí sự nghiệp BVMT hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh triển khai, thực hiện các mô hình xử lý nước thải sinh khu dân cư nông thôn theo đề nghị của Tổng cục Môi trường đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định liên quan;

- Quỹ BVMT Việt Nam hướng dẫn và hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp trong việc vay vốn triển khai thực hiện dự án đầu tư khu xử lý chất thải thuộc Đề án theo quy định hiện hành;

- Tổng cục Môi trường hướng dẫn thực hiện các quy định về BVMT nông thôn theo Luật BVMT 2020; ban hành tiêu chí về công nghệ và hướng dẫn mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt và hướng dẫn về công nghệ, kỹ thuật xử lý nước thải tại chỗ; hỗ trợ địa phương thiết kế và triển khai thực hiện hệ thống phân loại, thu gom rác thải sinh hoạt; nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong công tác BVMT; hỗ trợ thí điểm các mô hình xử lý nước thải sinh soát khu, cụm dân cư nông thôn.

3. Chi tiết nội dung, phân công, tiến độ thực hiện các dự án/nhiệm vụ theo Phụ lục kèm theo.

 

PHỤ LỤC.

PHÂN TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN/NHIỆM VỤ THUỘC KẾ HOẠCH CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2114/QĐ-TTG NGÀY 16/12/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH  PHỦ VỀ ĐỀ ÁN “THÍ ĐIỂM XÂY DỰNG TỈNH HÀ TĨNH ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI, GIAI ĐOẠN 2021-2025”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1475/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 07 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

TT

Nội dung thực hiện

Sản phẩm

Cơ quan chủ trì

Thời gian d kiến hoàn thành

Ghi chú

1

Dự án “Đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn với công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường” quy mô cấp tỉnh đảm bảo tiêu chuẩn và nâng cấp, xây dựng một số điểm xử lý rác thải khác theo quy hoạch.

02 nhà máy lớn, tại thị xã Hồng Lĩnh, huyện Lộc Hà, với công suất 300 - 500 tấn/ngày; khu vực phía Nam tại huyện Kỳ Anh, với công suất 500 tấn/ngày

 

 

 

 

- Phê duyệt chủ trương đầu tư; phê duyệt quy hoạch, bố trí mặt bằng, hạ tầng, đối ứng theo quy định của pháp luật

UBND tỉnh Hà Tĩnh

2021-2022

 

 

- Hướng dẫn và hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp trong việc vay vốn triển khai thực hiện dự án theo quy định hiện hành

Quỹ BVMT Việt Nam

2021-2025

 

 

- Ban hành tiêu chí về công nghệ và hướng dẫn mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Tổng cục Môi trường (Vụ Quản lý chất thải)

2021

 

 

- Đầu tư, xây dựng và quản lý nhà máy sau đầu tư, vận hành

Doanh nghiệp

 

 

2

Triển khai thực hiện dự án về phân loại, thu gom và xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh

Mô hình thí điểm về phân loại, thu gom và xử lý chất thải

 

 

 

 

- Bố trí quỹ đất cho các điểm tập kết/trung chuyển, hạ tầng

UBND tỉnh Hà Tĩnh

2021-2023

 

 

- Hỗ trợ địa phương thiết kế và triển khai vận hành thử nghiệm hệ thống phân loại, thu gom rác thải sinh hoạt; nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong công tác BVMT

Tổng cục Môi trường (Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường)

2021-2023

 

 

- Quản lý mô hình thí điểm

UBND các cấp/doanh nghiệp

 

 

3

Hỗ trợ thực hiện thí điểm 10 mô hình xử lý nước thải sinh khu dân cư nông thôn

10 mô hình xử lý nước thải sinh khu dân cư nông thôn

 

 

 

 

- Xây dựng và phê duyệt thành các dự án cụ thể; lựa chọn vị trí, bố trí quỹ đất để thực hiện mô hình theo các quy mô khác nhau (phân tán hộ gia đình, khu/cụm dân cư)

UBND tỉnh Hà Tĩnh

2021-2022

 

 

- Tổng hợp, cân đối, đề xuất phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường để thực hiện dự án theo đề xuất của Tổng cục Môi trường và UBND tỉnh Hà Tĩnh theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định liên quan

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ TNMT

2021-2025

 

 

- Hướng dẫn về công nghệ, kỹ thuật xử lý nước thải tại chỗ

Tổng cục Môi trường (Vụ Quản lý chất thải)

2021-2022

 

 

- Hỗ trợ thí điểm 10 mô hình xử lý nước thải sinh khu dân cư nông thôn quy mô khác nhau (phân tán hộ gia đình, khu/cụm dân cư)

Tổng cục Môi trường (Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường, Viện Khoa học môi trường)

2022-2023

 

 

- Quản lý mô hình thí điểm

Hộ gia đình/UBND các cấp/doanh nghiệp

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1475/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1475/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2021
Ngày hiệu lực27/07/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 tháng trước
(05/08/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1475/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 1475/QĐ-BTNMT 2021 Kế hoạch thực hiện Quyết định 2114/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1475/QĐ-BTNMT 2021 Kế hoạch thực hiện Quyết định 2114/QĐ-TTg
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1475/QĐ-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýVõ Tuấn Nhân
        Ngày ban hành27/07/2021
        Ngày hiệu lực27/07/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 tháng trước
        (05/08/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1475/QĐ-BTNMT 2021 Kế hoạch thực hiện Quyết định 2114/QĐ-TTg

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1475/QĐ-BTNMT 2021 Kế hoạch thực hiện Quyết định 2114/QĐ-TTg

              • 27/07/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/07/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực