Quyết định 1476/QĐ-BKHCN

Quyết định 1476/QĐ-BKHCN năm 2015 phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1476/QĐ-BKHCN 2015 nhiệm vụ khoa học cấp Bộ đặt hàng tuyển chọn thực hiện 2016


B KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 1476/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ ĐẶT HÀNG ĐỂ TUYỂN CHỌN BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 1346/QĐ-BKHCN ngày 09/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2016;

Trên cơ sở kết quả làm việc và kiến nghị của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2016;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2016 (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp tổ chức thông báo danh mục nêu tại Điều 1 của Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ để các tổ chức, cá nhân biết và tham gia tuyển chọn.

Giao Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp tổ chức Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN để đánh giá các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ đăng ký tham gia tuyển chọn theo quy định hiện hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về kết quả tuyển chọn.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ TUYỂN CHỌN BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số: 1476/QĐ-BKHCN ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT

Tên nhiệm vụ KHCN

Mục tiêu

Sản phẩm dự kiến đạt được

Dự kiến thời gian thực hiện

Phương thức tổ chức thực hiện

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

1

Đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp thúc đẩy dịch vụ chuyển giao công nghệ

Xác định được cơ sở khoa học để đề xuất các giải pháp thúc đẩy dịch vụ chuyển giao công nghệ.

- Báo cáo đánh giá thực trạng các loại hình dịch vụ chuyển giao công nghệ.

- Báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về các giải pháp thúc đẩy dịch vụ chuyển giao công nghệ và bài học cho Việt Nam.

- Báo cáo đề xuất giải pháp thúc đẩy dịch vụ chuyển giao công nghệ.

- 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước.

- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài.

12 tháng

Tuyển chọn

 

2

Đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển mạng lưới các tổ chức chuyển giao công nghệ tại Việt Nam

Xác định được cơ sở khoa học để đề xuất giải pháp phát triển mạng lưới các tổ chức chuyển giao công nghệ tại Việt Nam.

- Báo cáo đánh giá thực trạng các tổ chức chuyển giao công nghệ tại Việt Nam.

- Báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về phát triển mạng lưới các tổ chức chuyển giao công nghệ và bài học cho Việt Nam.

- Báo cáo đề xuất giải pháp phát triển mạng lưới các tổ chức chuyển giao công nghệ tại Việt Nam (liên kết trong nước, liên kết với tổ chức chuyển giao công nghệ nước ngoài).

- 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước.

- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài.

12 tháng

Tuyển chọn

 

3

Đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp hỗ trợ kỹ thuật phục vụ đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp vừa và nhỏ

Xác định được cơ sở khoa học để đề xuất giải pháp hỗ trợ kỹ thuật phục vụ đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Báo cáo đánh giá thực trạng và nhu cầu về công tác hỗ trợ kỹ thuật phục vụ đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Báo cáo xác định nội dung và loại hình hỗ trợ kỹ thuật phục vụ đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Báo cáo đề xuất giải pháp thúc đẩy hỗ trợ kỹ thuật phục vụ đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước.

- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài.

12 tháng

Tuyển chọn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1476/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1476/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/06/2015
Ngày hiệu lực17/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1476/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 1476/QĐ-BKHCN 2015 nhiệm vụ khoa học cấp Bộ đặt hàng tuyển chọn thực hiện 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1476/QĐ-BKHCN 2015 nhiệm vụ khoa học cấp Bộ đặt hàng tuyển chọn thực hiện 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1476/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Quốc Khánh
        Ngày ban hành17/06/2015
        Ngày hiệu lực17/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1476/QĐ-BKHCN 2015 nhiệm vụ khoa học cấp Bộ đặt hàng tuyển chọn thực hiện 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1476/QĐ-BKHCN 2015 nhiệm vụ khoa học cấp Bộ đặt hàng tuyển chọn thực hiện 2016

            • 17/06/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/06/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực