Quyết định 1479/QĐ-UBND

Quyết định 1479/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch truyền thông, phổ biến về chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 1479/QĐ-UBND 2014 truyền thông phổ biến về chế định Thừa phát lại Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1479/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 13 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG, PHỔ BIẾN VỀ CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2306/QĐ-BTP ngày 17/9/2013 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án “Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnh Bình Định”;

Căn cứ Quyết định số 485/QĐ-BTP ngày 03/3/2014 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch truyền thông, phổ biến về chế định Thừa phát lại;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch truyền thông, phổ biến về chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thu Hà

 

KẾ HOẠCH

TRUYỀN THÔNG, PHỔ BIẾN VỀ CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh Bình Định)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh về chủ trương, chính sách thí điểm chế định Thừa phát lại của Đảng và Nhà nước; về vị trí, vai trò, ý nghĩa và những nội dung chủ yếu của chế định Thừa phát lại.

- Tăng cường sự hiểu biết và nâng cao khả năng tiếp cận của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với loại hình dịch vụ này; thu hút nhân dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ do Thừa phát lại cung cấp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

2. Yêu cầu

- Việc truyền thông, phổ biến về chế định Thừa phát lại phải bảo đảm tính liên tục, kịp thời có trọng tâm, trọng điểm; bám sát đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về cải cách tư pháp, cải cách hành chính, xã hội hóa một số hoạt động tư pháp và thí điểm chế định Thừa phát lại.

- Huy động sự tham gia của toàn xã hội, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức liên quan trong hoạt động truyền thông, phổ biến về chế định Thừa phát lại bằng nhiều hình thức phong phú, hiệu quả.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nội dung truyền thông, phổ biến

- Vị trí, vai trò, ý nghĩa, những tác động tích cực và sự cần thiết của Thừa phát lại trong đời sống pháp lý hiện nay; chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về Thừa phát lại và các quy định pháp luật, các văn bản liên quan đến thí điểm chế định Thừa phát lại;

- Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Thừa phát lại; cơ chế hoạt động, phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan với Văn phòng Thừa phát lại trong quá trình triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn;

- Tình hình và kết quả thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại; những vướng mắc, bất cập nảy sinh từ thực tiễn triển khai thực hiện thí điểm chế định này; quyền và nghĩa vụ của người dân và doanh nghiệp cũng như cách thức sử dụng dịch vụ Thừa phát lại.

2. Hình thức và biện pháp truyền thông, phổ biến

a. Tổ chức Hội nghị quán triệt các nội dung, văn bản về chế định Thừa phát lại; chủ trương thí điểm Thừa phát lại của Đảng và Nhà nước

Tham mưu, giúp UBND tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt các nội dung, văn bản về chế định Thừa phát lại; chủ trương thí điểm Thừa phát lại của Đảng và Nhà nước cho đại diện Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và một số đối tượng có liên quan.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Tòa án nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2014.

b. Tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến về chế định Thừa phát lại trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Sở Thông tin và Truyền thông mở chuyên trang về chế định Thừa phát lại trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường truyền thông, phổ biến về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác động của chế định Thừa phát lại và việc triển khai thí điểm chế định này trên địa bàn tỉnh.

- Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định kịp thời đưa tin và xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự để truyền thông, phổ biến về chế định Thừa phát lại, góp phần nâng cao nhận thức, khả năng tiếp cận của người dân để thu hút Nhân dân sử dụng dịch vụ do Thừa phát lại cung cấp.

- Các sở, ban, ngành chỉ đạo, tổ chức truyền thông, phổ biến chế định Thừa phát lại trên trang thông tin điện tử, bản tin, tạp chí của cơ quan, đơn vị.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo truyền thông, phổ biến chế định Thừa phát lại trên Cổng thông tin điện tử của địa phương và Đài truyền thanh ở cơ sở.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2014 - 2015.

c. Biên soạn, phát hành các tài liệu tuyên truyền, phổ biến về chế định Thừa phát lại

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện biên soạn, in ấn và cấp phát tài liệu tuyên truyền, phổ biến chế định Thừa phát lại cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động biên soạn, trang bị tài liệu giới thiệu về chế định Thừa phát lại và các văn bản có liên quan cho Tủ sách pháp luật tại đơn vị và Tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn, cũng như cung cấp các tài liệu này đến với người dân.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2014 - 2015.

3. Kiểm tra, đánh giá, tổng kết hoạt động truyền thông, phổ biến về chế định Thừa phát lại

a. Đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hoạt động thông tin, phổ biến về chế định Thừa phát lại

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2014 - 2015

b. Tổng kết hoạt động truyền thông, phổ biến về chế định Thừa phát lại

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Tháng 8/2015.

4. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch này được lấy từ nguồn kinh phí hoạt động của cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ theo quy định của pháp luật hiện hành hoặc từ nguồn kinh phí được giao để thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại và nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đánh giá hoạt động truyền thông, phổ biến về chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh và tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh.

2. Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) về kết quả thực hiện cùng với báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm.

Trên đây là Kế hoạch truyền thông, phổ biến về chế định Thừa phát lại địa bàn tỉnh; trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1479/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1479/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2014
Ngày hiệu lực13/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1479/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1479/QĐ-UBND 2014 truyền thông phổ biến về chế định Thừa phát lại Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1479/QĐ-UBND 2014 truyền thông phổ biến về chế định Thừa phát lại Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1479/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýTrần Thị Thu Hà
        Ngày ban hành13/05/2014
        Ngày hiệu lực13/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1479/QĐ-UBND 2014 truyền thông phổ biến về chế định Thừa phát lại Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1479/QĐ-UBND 2014 truyền thông phổ biến về chế định Thừa phát lại Bình Định

            • 13/05/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/05/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực