Quyết định 1479/QĐ-UBND

Quyết định 1479/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 1479/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1479/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 28 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng tại Tờ trình số 126/TTr-SNN ngày 24/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 03 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp huyện và 01 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp xã được áp dụng hên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm:

1. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết TTHC theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

2. Trên cơ snội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện việc xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC tại phần mềm Một cửa điện tử đúng theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP .

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo)
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
-
UBND cp huyện (sao gửi UBND cấp xã);
- Cổng TTĐT tỉnh (đăng tải);
- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính;

- Lưu: HC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Hiểu

 

A. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Quy trình số: 01

THỦ TỤC: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠI

Trình tự các bước thực hin

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã).

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu

Khi người dân có nhu cầu

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ - mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trkết quả - mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ - mẫu số 02.

* Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ – Mu số 05 đến công chức phụ trách lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn xử lý.

Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.

0,5 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả - mẫu số 01;

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ - mẫu số 02;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ - mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC);

- Sổ theo dõi hồ sơ - mẫu số 06.

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu.

Bước 3

Công chức tiếp nhận hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ: tham mưu cho lãnh đạo cấp xã ký xác nhận.

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định hoặc chưa hợp lệ thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hoàn thiện hồ sơ, trình lãnh đạo xem xét xác nhận.

Công chức phụ trách lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp xã

1,5 ngày làm việc

Hồ sơ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ - mẫu số 05

Bước 4

Lãnh đạo xác nhận

Lãnh đạo UBND cấp xã

01 ngày làm việc

Đơn của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đã được xác nhận.

Bước 5

Chuyển hồ sơ đến Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện/ Phòng Kinh tế thị xã, thành phố.

Công chức phụ trách lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp xã phối hợp Bưu điện

02 ngày làm việc

Hồ sơ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ - mẫu s 05

Bước 6

Công chức Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Kinh tế nhận hồ sơ xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ: gửi hồ sơ kèm tờ trình đến UBND huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện).

- Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu: trình UBND cấp huyện thông báo bng văn bản và nêu rõ lý do.

Công chức Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Kinh tế

2,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC hoặc văn bản trả lời được dự thảo kèm tờ trình và hồ sơ; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 7

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo UBND cấp huyện

02 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đã được ký duyệt.

Bước 8

Chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.

Văn thư Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện phối hợp Bưu điện

03 ngày làm việc

Giấy chứng nhận hoặc văn bản trả lời; Sổ theo dõi hồ sơ - mẫu số 06.

Bước 9

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả theo quy định.

Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Giấy chứng nhận hoặc văn bản trả lời được trao cho tổ chức, cá nhân.

 

Tổng thi gian giải quyết TTHC: 13 ngày làm việc

 

Quy trình số: 02

THỦ TỤC: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠI

Trình tự các bước thực hin

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

c 1

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện) (có thể nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích).

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu

Khi người dân có nhu cầu

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ - mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả - mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ - mẫu số 02.

* Thực hiện quét (scan) hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ - mẫu số 05 đến Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/phòng Kinh tế.

Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

0,5 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả - mẫu số 01;

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ - mẫu số 02;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ - mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC);

- Sổ theo dõi hồ sơ - mẫu số 06.

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu.

Bước 3

Công chức Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Kinh tế nhận hồ sơ xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ: gửi hồ sơ kèm tờ trình đến UBND cấp huyện.

- Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu: trình UBND cấp huyện thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Công chức Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Kinh tế

1,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC hoặc văn bản trả lời được dự thảo kèm tờ trình và hồ sơ; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 4

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo UBND cấp huyện

02 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đã được ký duyệt.

Bước 5

Chuyển kết quả vBộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND vUBND cấp huyện.

Văn thư Văn phòng UBND cấp huyện.

0,5 ngày làm việc

Giấy chng nhận hoặc văn bản trả lời; Sổ theo dõi hồ sơ - mẫu số 06

Bước 6

Xác nhận trên Hệ thng thông tin một cửa điện tử cấp huyện về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả theo quy định.

Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/giấy chng nhận hoặc văn bản trả lời được trao cho tổ chức, cá nhân.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 05 ngày làm việc

 

Quy trình số: 03

THỦ TỤC: CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠI

Trình tự các bước thực hin

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tchức, cá nhân, hộ gia đình chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã).

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu

Khi người dân có nhu cầu

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

* Công chức tiếp nhận hsơ kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ - mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả - mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bng phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ - mẫu số 02.

* Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ – Mu số 05 đến công chức phụ trách lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn xử lý.

Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.

0,5 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả - mẫu số 01;

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ - mẫu số 02;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ - mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC);

- Sổ theo dõi hồ sơ - mẫu s 06.

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 3

Công chức tiếp nhận hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ: tham mưu cho lãnh đạo cấp xã ký xác nhận.

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định hoặc chưa hợp lệ thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hoàn thiện hồ sơ, trình lãnh đạo xem xét xác nhận.

Công chức phụ trách lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp xã

1,5 ngày làm việc

Hồ sơ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hsơ - mẫu số 05

Bước 4

Lãnh đạo xác nhận

Lãnh đạo UBND cấp xã

01 ngày làm việc

Đơn của tchức, cá nhân, hộ gia đình đã được xác nhận.

Bước 5

Chuyển hồ sơ đến Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện/ Phòng Kinh tế thị xã, thành phố.

Công chức phụ trách lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp xã phối hợp Bưu điện

02 ngày làm việc

Hồ sơ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ - mẫu số 05

Bước 6

Công chức Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Kinh tế nhận hồ sơ xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ: gửi hồ sơ kèm tờ trình đến UBND huyện, thị xã, thành ph(sau đây gọi chung là cấp huyện).

- Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu: trình UBND cấp huyện thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Công chức Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Kinh tế

2,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC hoặc văn bản trả lời được dự thảo kèm tờ trình và hồ sơ; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 7

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo UBND cấp huyện

02 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đã được ký duyệt.

Bước 8

Chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quthuộc UBND cấp xã.

Văn thư Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện phối hợp Bưu điện

03 ngày làm việc

Giấy chứng nhận hoặc văn bản trả lời; Sổ theo dõi hồ sơ - mẫu số 06.

Bước 9

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả theo quy định.

Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Giấy chng nhận hoặc văn bản trả lời được trao cho tổ chức, cá nhân.

 

Tổng thi gian giải quyết TTHC: 13 ngày làm việc

 

B. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Quy trình số 01

THỦ TỤC: ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG TỪ TRỒNG LÚA SANG TRỒNG CÂY HÀNG NĂM, CÂY LÂU NĂM HOẶC TRỒNG LÚA KẾT HỢP NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thi gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã).

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu

Khi người dân có nhu cầu

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ - mẫu s06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả - mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không hp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ - mẫu số 02.

* Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ – Mu s05 đến công chức phụ trách lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn xử lý.

Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.

0,5 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả - mẫu số 01;

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ - mẫu số 02;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ - mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC);

- S theo dõi hồ sơ - mẫu số 06.

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu.

Bước 3

Công chức tiếp nhận hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ: tham mưu với lãnh đạo ký duyệt.

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định hoặc chưa hợp lệ thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hoàn thiện hồ sơ, trình lãnh đạo xem xét và phê duyệt.

Công chức phụ trách lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp xã

02 ngày làm việc

H

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ - mẫu số 05

Bước 4

Lãnh đạo xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo UBND cấp xã

1,5 ngày làm việc

Xác nhận “Đồng ý cho chuyển đổi”

Bước 5

Văn thư vào sổ, ghi số và đóng dấu. Sau đó chuyển cho công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Lưu hồ sơ theo quy định.

Văn thư

0,5 ngày làm việc

Sổ theo dõi hồ sơ - mẫu số 05

Kết quả giải quyết TTHC hoặc văn bản trả lời.

Bước 6

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả theo quy định.

Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Giấy xác nhận “đồng ý cho chuyn đổi” hoặc văn bản trả lời được trao cho tổ chức, cá nhân.

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 05 ngày làm việc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1479/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1479/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/2019
Ngày hiệu lực28/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1479/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1479/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1479/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Sóc Trăng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1479/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýLê Văn Hiểu
        Ngày ban hành28/05/2019
        Ngày hiệu lực28/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1479/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Sóc Trăng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1479/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Sóc Trăng

            • 28/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực