Quyết định 1480/QĐ-UBND

Quyết định 1480/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 1480/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch 2014 Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH L
ÂM ĐNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1480/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 08 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

vỀ viỆc ban hành KẾ hoẠch triỂn khai thi hành LuẬt hỘ tỊch năm 2014 trên đỊa bàn tỈnh Lâm ĐỒng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch năm 2014; Quyết định số 333/QĐ-BTP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai Luật hộ tịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TTTU; TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông;
- UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc;
- Đài Phát thanh Truyền hình, Báo Lâm Đồng;
- Lưu VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Liêm

 

KẾ HOẠCH

triỂn khai thi hành LuẬt hỘ tỊch năm 2014 trên đỊa bàn tỈnh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 08 tháng 07 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch và Quyết định số 333/QĐ-BTP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch triển khai Luật hộ tịch. Nhằm triển khai Luật hộ tịch kịp thời, đồng bộ và hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch triển khai Luật hộ tịch trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức, triển khai thi hành Luật hộ tịch, đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về các nội dung cơ bản của Luật hộ tịch đến các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật, để thực hiện đúng các quy định của pháp luật về Hộ tịch.

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ cũng như hiệu quả của việc triển khai thi hành luật.

2. Yêu cầu:

- Việc xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan quản lý nhà nước là Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc đảm bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

- Tăng cường phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật hộ tịch; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG:

1. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật hộ tịch

a) Nội dung:

- Thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật hộ tịch để đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới;

- Thực hiện rà soát các thủ tục hành chính liên quan đến Luật hộ tịch để quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ theo quy định của Luật hộ tịch

b) Thời gian thực hiện:

- Rà soát văn bản quy phạm pháp luật hiện hành: Hoàn thành trước tháng 12 năm 2015. Thực hiện rà soát cập nhật trong những năm tiếp theo;

- Rà soát các thủ tục hành chính: Thực hiện xong trước ngày 25 tháng 12 năm 2015, Thực hiện rà soát, cập nhật trong những năm tiếp theo khi có văn bản quy phạm pháp luật được ban hành mới trong lĩnh vực hộ tịch hoặc có liên quan.

2. Tổ chức quán triệt và thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành:

a) Nội dung:

- Tổ chức quán triệt thực hiện Luật hộ tịch cho cán bộ, công chức làm công tác tư pháp, hộ tịch thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã và cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật hộ tịch, văn bản hướng dẫn thi hành và văn bản pháp luật có liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh hoặc bằng hình thức phù hợp đến toàn thể cán bộ, nhân dân trong tỉnh.

b) Tuyên truyền, phổ biến Luật hộ tịch

- Cấp tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt Luật hộ tịch vào các đợt triển khai tập huấn pháp luật.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Thời gian thực hiện trong Quý III năm 2015.

- Các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt Luật hộ tịch mỗi huyện ít nhất 01 hội nghị.

+ Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Thời gian thực hiện trong quí IV năm 2015.

c) Biên soạn tài liệu tuyên truyền Luật hộ tịch

- In tờ gấp pháp luật tuyên truyền trong các đợt trợ giúp pháp lý lưu động, ngày pháp luật và các đợt tuyên truyền văn bản pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và những năm tiếp theo.

d) Tuyên truyền, phổ biến Luật hộ tịch trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan Báo, Đài Phát thanh Truyền hình phổ biến Luật hộ tịch trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và những năm tiếp theo.

- Đài Phát thanh Truyền hình, Báo Lâm Đồng tích cực thực hiện các chuyên mục, chương trình, bài viết để đăng tải, giới thiệu nội dung Luật hộ tịch.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và duy trì thường xuyên những năm tiếp theo.

3. Tổ chức thực hiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực hộ tịch

a) Nội dung thực hiện:

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan khác có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành do cơ quan Trung ương ban hành như: Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; văn bản hướng dẫn sử dụng, quản lý Sổ hộ tịch, Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn, trích lục hộ tịch và các biểu mẫu hộ tịch khác; điều kiện, trình tự đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử lưu động, ủy quyền thực hiện đăng ký hộ tịch; việc kết nối, trao đổi thông tin giữa cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Nghị định quy định về quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, thủ tục đăng ký hộ tịch trực tuyến và các Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành Luật hộ tịch.

b) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Ngay sau khi các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành và có hiệu lực thi hành (theo thời gian dự kiến tại Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ và những năm tiếp theo)

4. Triển khai thực hiện Đề án cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử

a) Nội dung thực hiện: Thực hiện rà soát hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đăng ký, quản lý hộ tịch tại các cấp trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện trang bị đầy đủ máy tính, máy in, mạng internet ... đảm bảo việc thực hiện và kết nối với phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch toàn quốc, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.

b) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan, đơn vị có liên quan.

5. Rà soát, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hộ tịch, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

5.1. Rà soát đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch

a) Nội dung thực hiện: Thực hiện rà soát thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác hộ tịch cấp huyện, cấp xã đáp ứng tiêu chuẩn ngạch công chức. Xây dựng, đề xuất Bộ Tư pháp về tổ chức thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh đáp ứng các tiêu chuẩn quy định, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao trong Luật hộ tịch.

b) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Thời gian thực hiện:

- Ủy ban nhân dân cấp huyện tự rà soát đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác hộ tịch ở cấp xã và Phòng Tư pháp, bố trí công chức làm công tác hộ tịch có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi Sở Tư pháp trước ngày 31 tháng 7 năm 2015;

Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh và đề xuất lộ trình đào tạo, bồi dưỡng gửi Bộ Tư pháp trước ngày 31 tháng 8 năm 2015.

5.2. Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hộ tịch cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch

a) Nội dung thực hiện: bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm việc cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

b) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Quý III năm 2015 và các năm tiếp theo.

5.3. Kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch đảm bảo đủ tiêu chuẩn được quy định trong Luật hộ tịch.

a) Nội dung thực hiện: Thực hiện tuyển dụng, bố trí người làm công tác hộ tịch đảm bảo đúng tiêu chuẩn của công chức làm công tác hộ tịch theo quy định tại Luật hộ tịch.

b) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Tài chính và cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Thời gian thực hiện:

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 chỉ tuyển dụng, bố trí những người đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật hộ tịch làm công tác hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã.

Từ ngày 31 tháng 12 năm 2019, bảo đảm 100% công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Luật hộ tịch

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này, định kỳ theo dõi, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

- Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật hộ tịch trên các phương tiện thông tin truyền thông; biên soạn, phát hành tài liệu phổ biến, giới thiệu Luật hộ tịch.

2. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện:

- Tổ chức triển khai thực hiện Luật hộ tịch hiệu quả, phù hợp với thực tế, theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Luật hộ tịch ở địa phương.

- Tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi, sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề về Luật hộ tịch tại cơ quan, tổ chức, trường học, cụm dân cư thông qua mô hình Ngày pháp luật, Câu lạc bộ pháp luật. Trên cơ sở Kế hoạch này, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền pháp luật về hộ tịch cho cán bộ, nhân dân ở địa phương.

3. Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh:

Tăng cường đưa tin, bài giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức phổ biến, giới thiệu các văn bản pháp luật về đăng ký các sự kiện hộ tịch theo quy định trên chuyên mục Pháp luật; lồng ghép tuyên truyền Luật hộ tịch trong các câu chuyện truyền thanh.

4. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp tiến hành rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức hộ tịch cấp huyện, cấp xã bố trí đủ công chức làm công tác hộ tịch, bảo đảm đủ công chức hộ tịch khi chuyển giao thẩm quyền đăng ký các loại việc hộ tịch theo quy định của Luật hộ tịch.

5. Sở Thông tin và Truyền thông: Thường xuyên cập nhật, đăng tải các văn bản pháp luật về đăng ký và quản lý nhà nước về hộ tịch trên cổng Thông tin điện tử của tỉnh, định hướng và đẩy mạnh việc tuyên truyền pháp luật về đăng ký hộ tịch theo quy định của Luật hộ tịch trên hệ thống truyền thanh cơ sở.

6. Sở Tài chính phối hợp Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan xây dựng dự toán kinh phí, bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch này theo quy định của Luật ngân sách và các văn bản có liên quan.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Luật hộ tịch. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1480/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1480/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2015
Ngày hiệu lực08/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1480/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1480/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch 2014 Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1480/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch 2014 Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1480/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýTrần Ngọc Liêm
        Ngày ban hành08/07/2015
        Ngày hiệu lực08/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1480/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch 2014 Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1480/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch 2014 Lâm Đồng

           • 08/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực