Quyết định 1480/QĐ-UBND

Quyết định 1480/QĐ-UBND năm 2017 về công bố Danh mục thủ tục hành chính Ngành Tư pháp có thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định 1480/QĐ-UBND 2017 Danh mục thủ tục hành chính Ngành Tư pháp Cà Mau đã được thay thế bởi Quyết định 1584/QĐ-UBND 2018 thủ tục tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính Sở Tư pháp Cà Mau và được áp dụng kể từ ngày 27/09/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 1480/QĐ-UBND 2017 Danh mục thủ tục hành chính Ngành Tư pháp Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1480/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 29 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH TƯ PHÁP CÓ THỰC HIỆN VÀ KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 732/STTTT-BCVT ngày 22/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính Ngành Tư pháp có thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Cà Mau, gồm 197 thủ tục hành chính, trong đó: 118 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 43 thủ tục hành chính cấp huyện và 36 thủ tục hành chính cấp xã.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Bưu điện tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Giám đốc Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
 PH
Ó CHỦ TỊCH
Tr
ần Hồng Quân

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH TƯ PHÁP THỰC HIỆN VÀ KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Công bố kèm theo Quyết định số: 1480/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

STT

Tên thủ tục hành chính

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

I

CẤP TỈNH

Không

108

10

1

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

X

 

2

Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

X

 

3

Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

X

 

4

Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh quản lý, thanh lý tài sản

X

 

5

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

X

 

6

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên

X

 

7

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

X

 

8

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

X

 

9

Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

X

 

10

Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

X

 

11

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

X

 

12

Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

X

 

13

Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

X

 

14

Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự)

X

 

15

Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự

X

 

16

Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

X

 

17

Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

X

 

18

Cấp lại Thẻ công chứng viên

X

 

19

Xóa đăng ký hành nghề của công chứng viên

X

 

20

Thành lập Văn phòng công chứng

X

 

21

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

X

 

22

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

X

 

23

Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)

X

 

24

Hợp nhất Văn phòng công chứng

X

 

25

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất

X

 

26

Sáp nhập Văn phòng công chứng

X

 

27

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập

X

 

28

Chuyển nhượng Văn phòng công chứng

X

 

29

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng

X

 

30

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

 

X

31

Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

 

X

32

Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường

 

X

33

Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường

 

X

34

Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

 

X

35

Chi trả tiền bồi thường

 

X

36

Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

 

X

37

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai

X

 

38

Cấp bản sao từ sổ gốc

X

 

39

Cấp bản sao từ sổ gốc

X

 

40

Công nhận và cấp thẻ cộng tác viên

X

 

41

Cấp lại Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

X

 

42

Thu hồi Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

X

 

43

Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật

X

 

44

Thay đổi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật

X

 

45

Thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật

X

 

46

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

X

 

47

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam)

X

 

48

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

X

 

49

Thông báo có quốc tịch nước ngoài

X

 

50

Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

X

 

51

Nhập quốc tịch Việt Nam

 

X

52

Trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước

 

X

53

Thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước

 

X

54

Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước

X

 

55

Đăng ký danh sách đấu giá viên

X

 

56

Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

X

 

57

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài

X

 

58

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

X

 

59

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

X

 

60

Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

X

 

61

Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài

X

 

62

Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

X

 

63

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

X

 

64

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

X

 

65

Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

X

 

66

Thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh

X

 

67

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

X

 

68

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung xương khác

X

 

69

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

X

 

70

Thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài

X

 

71

Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài

X

 

72

Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, Trưởng Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài

X

 

73

Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên

X

 

74

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

X

 

75

Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

X

 

76

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài

X

 

77

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

X

 

78

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

X

 

79

Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

X

 

80

Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài

X

 

81

Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

X

 

82

Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật

X

 

83

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh

X

 

84

Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quản

X

 

85

Chấm dứt hoạt động Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động

X

 

86

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật

X

 

87

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh không đủ số lượng luật sư, tư vấn viên pháp luật theo quy định của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP

X

 

88

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh bị xử phạt vi phạm hành chính với hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động không thời hạn

X

 

89

Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

X

 

90

Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật

X

 

91

Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật

X

 

92

Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp

X

 

93

Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp

X

 

94

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp

X

 

95

Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp

X

 

96

Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp

X

 

97

Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp

X

 

98

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật của Văn phòng

X

 

99

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất

X

 

100

Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

X

 

101

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

X

 

102

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

X

 

103

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh

X

 

104

Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

X

 

105

Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

X

 

106

Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

X

 

107

Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

X

 

108

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

X

 

109

Hợp nhất công ty luật

X

 

110

Sáp nhập công ty luật

X

 

111

Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh

X

 

112

Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật

X

 

113

Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn Luật sư

X

 

114

Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư

X

 

115

Giải thể Đoàn Luật sư

X

 

116

Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài

X

 

117

Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

X

 

118

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

X

 

II

CẤP HUYỆN

0

43

119

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

 

X

120

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

 

X

121

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

 

X

122

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

 

X

123

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

 

X

124

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

 

X

125

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

 

X

126

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

 

X

127

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

 

X

128

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

 

X

129

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

 

X

130

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

 

X

131

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

 

X

132

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

 

X

133

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

 

X

134

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

 

X

135

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

 

X

136

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

 

X

137

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

 

X

138

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

 

X

139

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

 

X

140

Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

 

X

141

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

 

X

142

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 

X

143

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

 

X

144

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

 

X

145

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

 

X

146

Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường

 

X

147

Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường

 

X

148

Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

 

X

149

Chi trả tiền bồi thường

 

X

150

Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

 

X

151

Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai

 

X

152

Thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất

 

X

153

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất

 

X

154

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

 

X

155

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà

 

X

156

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

 

X

157

Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký

 

X

158

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp

 

X

159

Xoá đăng ký thế chấp

 

X

160

Sửa chữa sai sót nội dung đă

ng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký

 

X

161

Hồ sơ chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà

 

X

III

CẤP XÃ

3

33

162

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

 

X

163

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

 

X

164

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà

 

X

165

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

 

X

166

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

 

X

167

Chứng thực di chúc

 

X

168

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà

 

X

169

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà

 

X

170

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

 

X

171

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

 

X

172

Đăng ký giám h

 

X

173

Đăng ký chấm dứt việc giám h

 

X

174

Đăng ký khai sinh

 

X

175

Đăng ký khai t

 

X

176

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

X

 

177

Cấp bản sao, trích lục hộ tịch

X

 

178

Đăng ký khai tử lưu động

 

X

179

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 

X

180

Đăng ký kết hôn

 

X

181

Đăng ký kết hôn lưu động

 

X

182

Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

 

X

183

Đăng ký lại kết hôn

 

X

184

Đăng ký lại khai tử

 

X

185

Đăng ký lại khai sinh

 

X

186

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

 

X

187

Đăng ký khai sinh lưu động

 

X

188

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

 

X

189

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiếm y tế cho trẻ em đưới 6 tuối

 

X

190

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiếm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

 

X

191

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài

X

 

192

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

 

X

193

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

 

X

194

Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

 

X

195

Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

 

X

196

Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

 

X

197

Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

 

X

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1480/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1480/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2017
Ngày hiệu lực29/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/09/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1480/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1480/QĐ-UBND 2017 Danh mục thủ tục hành chính Ngành Tư pháp Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1480/QĐ-UBND 2017 Danh mục thủ tục hành chính Ngành Tư pháp Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1480/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýTrần Hồng Quân
        Ngày ban hành29/08/2017
        Ngày hiệu lực29/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/09/2018
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1480/QĐ-UBND 2017 Danh mục thủ tục hành chính Ngành Tư pháp Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1480/QĐ-UBND 2017 Danh mục thủ tục hành chính Ngành Tư pháp Cà Mau