Quyết định 1480/QĐ-VPCP

Quyết định 1480/QĐ-VPCP năm 2007 về việc cử cán bộ, công chức giúp việc cho Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1480/QĐ-VPCP cử cán bộ công chức giúp việc Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS tệ nạn ma túy, mại dâm


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1480/QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CỬ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC GIÚP VIỆC CHO ỦY BAN QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 18/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 50/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 04 năm 2007 về kiện toàn Ủy ban
Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;
Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Văn phòng Chính phủ
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vụ Văn xã có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban Quốc gia; điều hòa, phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ của các Bộ, ngành, địa phương; tổng hợp, báo cáo các hoạt động chung trên các lĩnh vực phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban Quốc gia giao.

Điều 2. Cử các ông, bà có tên dưới đây kiêm nhiệm nhiệm vụ giúp việc lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

1. Bà Hoàng Thị Hiền, hàm Vụ phó Vụ Văn xã, phụ trách chung Bộ phận giúp việc Ủy ban Quốc gia;

2. Ông Doãn Huy Chung, Chuyên viên chính Vụ Văn xã kiêm giúp việc tại Ủy ban Quốc gia;

3. Ông Nguyễn Thái Hiển, Chuyên viên Vụ Văn xã kiêm giúp việc tại Ủy ban Quốc gia.

Tùy theo yêu cầu nhiệm vụ công tác, việc bổ sung cán bộ cho Bộ phận chuyên trách này giao Vụ trưởng Vụ Văn xã phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ đề nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 3. Các ông: Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Vụ trưởng Vụ Văn xã, Cục trưởng Cục Quản trị-Tài vụ và các ông, bà có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- PTT Trương Vĩnh Trọng (để b/c);
- Văn phòng TTCP và các PTT;
- VPCP: BTCN và các PCN (để b/c);
- Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc VPCP;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, TCCB (5)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1480/QĐ-VPCP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1480/QĐ-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2007
Ngày hiệu lực24/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1480/QĐ-VPCP

Lược đồ Quyết định 1480/QĐ-VPCP cử cán bộ công chức giúp việc Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS tệ nạn ma túy, mại dâm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1480/QĐ-VPCP cử cán bộ công chức giúp việc Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS tệ nạn ma túy, mại dâm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1480/QĐ-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành24/12/2007
        Ngày hiệu lực24/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1480/QĐ-VPCP cử cán bộ công chức giúp việc Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS tệ nạn ma túy, mại dâm

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1480/QĐ-VPCP cử cán bộ công chức giúp việc Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS tệ nạn ma túy, mại dâm

            • 24/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực