Quyết định 1481/QĐ-BHXH

Quyết định 1481/QĐ-BHXH năm 2011 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án Hỗ trợ kỹ thuật để chuẩn bị dự án “Hiện đại hóa quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam” do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1481/QĐ-BHXH phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1481/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT ĐỂ CHUẨN BỊ DỰ ÁN “HIỆN ĐẠI HÓA QUẢN LÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM”

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-BHXH ngày 11/01/2010 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án: Hỗ trợ kỹ thuật để chuẩn bị dự án “Hiện đại hóa quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam”;

Căn cứ Quyết định số 1303/QĐ-BHXH ngày 15/11/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch triển khai và dự toán chi tiết kinh phí Dự án Hỗ trợ kỹ thuật để chuẩn bị dự án “Hiện đại hóa quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam”;

Xét Tờ trình số 83/TTr-DAWB ngày 22/11/2011 của Ban Quản lý dự án WB về việc xin phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án “Hiện đại hóa quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam”;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án Hỗ trợ kỹ thuật để chuẩn bị dự án “Hiện đại hóa quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam” với các nội dung tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Ban Quản lý dự án WB triển khai các công việc để thực hiện kế hoạch đấu thầu đã phê duyệt theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và hướng dẫn của Nhà tài trợ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Chánh Văn phòng, Giám đốc Ban quản lý dự án WB, Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính, Trưởng Ban Chi, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ KH-ĐT, Bộ TC, NHNNVN (để b/cáo);
- Tổng giám đốc (để b/cáo);
- Lưu: VT, Ban QLDAWB (4b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT ĐỂ CHUẨN BỊ DỰ ÁN “HIỆN ĐẠI HÓA QUẢN LÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1481/QĐ-BHXH ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

A. PHẦN KHÔNG ÁP DỤNG HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

TT

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Giá trị thực hiện

Ghi chú

USD

VNĐ

A

NGUỒN VỐN PHRĐ

 

66.166

 

 

1

Hội thảo, đào tạo

Ban Quản lý dự án WB

58.500

 

 

2

Chi phí hoạt động

7.666

 

 

B

NGUỒN VỐN GOVN

 

45.406

936.635.788

 

1

Chi phí thường xuyên

Ban Quản lý dự án WB

40.378

832.908.788

Quy đổi từ USD ra VNĐ theo tỷ giá thông báo tại Văn bản số 375/TB-NHNN ngày 30/9/2011 của Ngân hàng Nhà nước: 1USD = 20.628VNĐ

2

Chi phí Ban chỉ đạo và Ban tư vấn dự án

1.309

27.000.000

3

Chi phí thẩm định các sản phẩm chính của dự án

485

10.00.000

4

Công tác phí và khoán công tác phí

485

10.00.000

5

Dự phòng phí

2.750

56.727.000

Tổng cộng giá trị thực hiện: 111.572 USD

B. PHẦN KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU (11 GÓI)

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (USD)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Ghi chú

1. Hàng hóa (01 gói)

9.594

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trang bị, mua sắm tài sản phục vụ dự án

9.594

GOVN

Chỉ định thầu

 

Tháng 12/2009 đến 01/2010

Trọn gói

 

Hoàn thành

2. Tư vấn (10 gói)

518.834

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tư vấn về Cải cách quy trình nghiệp vụ, Xây dựng kế hoạch CNTT và Xây dựng tài liệu đấu thầu cho dự án SSAMP

401.000

PHRD

Tuyển chọn tư vấn trên cơ sở chất lượng và chi phí (QCBS)

Hai túi hồ sơ

Quý I/2010

Trọn gói

04 tháng

Đang thực hiện

2

Tư vấn quốc tế về CNTT

6.750

PHRD

Tuyển chọn tư vấn cá nhân

 

Quý I/2010

Theo thời gian

03 tháng

Hoàn thành

3

Tư vấn trong nước về CNTT

16.800

PHRD

Tuyển chọn tư vấn cá nhân

 

Quý I/2010

Theo thời gian

14 tháng

Đang thực hiện

4

Tư vấn trong nước về đấu thầu

4.800

PHRD

Tuyển chọn tư vấn cá nhân

 

Quý I/2010

Theo thời gian

04 tháng

Hoàn thành

5

Tư vấn trong nước về tài chính

16.800

PHRD

Tuyển chọn tư vấn cá nhân

 

Quý I/2010

Theo thời gian

14 tháng

Đang thực hiện

6

Tư vấn nghiệp vụ kế toán

11.092

PHRD

Tuyển chọn tư vấn cá nhân

 

Quý III/2011

Theo thời gian

14 tháng

Đang thực hiện

7

Phiên dịch

11.092

PHRD

Tuyển chọn tư vấn cá nhân

 

Quý III/2011

Theo thời gian

14 tháng

Đang thực hiện

8

Tư vấn trong nước về CNTT bổ sung

32.500

PHRD

Tuyển chọn tư vấn cá nhân

 

Quý IV/2011

Trọn gói

10 tháng

Chuẩn bị thực hiện

9

Tư vấn trong nước về đánh giá tác động xã hội

3.000

PHRD

Tuyển chọn tư vấn cá nhân

 

Quý II/2012

Trọn gói

03 tháng

Chuẩn bị thực hiện

10

Kiểm toán dự án

15.000

PHRD

Tuyển chọn tư vấn có chi phí thấp nhất (LCS)

Hai túi hồ sơ

Quý I/2012

Trọn gói

06 tháng

Chuẩn bị thực hiện

Tổng cộng giá gói thầu: 528.428 USD

Tổng hợp giá trị phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu và phần kế hoạch đấu thầu là 640.000 USD

Ghi chú:

- PHRD: Quỹ Phát triển nguồn nhân lực và Chính sách Nhật Bản tài trợ ủy thác qua Ngân hàng thế giới

- GOVN: Vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam - Kinh phí của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1481/QĐ-BHXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1481/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2011
Ngày hiệu lực08/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1481/QĐ-BHXH

Lược đồ Quyết định 1481/QĐ-BHXH phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1481/QĐ-BHXH phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1481/QĐ-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐỗ Văn Sinh
        Ngày ban hành08/12/2011
        Ngày hiệu lực08/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1481/QĐ-BHXH phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1481/QĐ-BHXH phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án

            • 08/12/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/12/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực