Quyết định 1481/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 1481/QĐ-UBND 2022 nguyên tắc xác định dự án trọng điểm Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1481/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 13 tháng 9 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Kết luận số 1096-KL/TU ngày 23/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại kỳ họp chuyên đề ngày 19/8/2022;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 61/TTr-SKHĐT ngày 05/9/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành nguyên tắc, tiêu chí xác định dự án trọng điểm như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

a) Mục đích: xây dựng nguyên tắc, tiêu chí xác định dự án trọng điểm để hằng năm Ủy ban nhân dân tỉnh lựa chọn, phê duyệt danh mục các dự án trọng điểm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời làm cơ sở để lựa chọn, đề xuất các dự án trọng điểm của Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng tỉnh tập trung chỉ đạo trong số các dự án trọng điểm Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt.

b) Yêu cầu

- Danh mục dự án trọng điểm cần phải phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh, có sự chọn lọc, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm.

- Đảm bảo sự tập trung chỉ đạo, ưu tiên các nguồn lực thực hiện, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc của dự án.

2. Nguyên tắc xác định dự án trọng điểm

- Dự án, công trình hạ tầng kinh tế - xã hội có tính chất quan trọng, cấp bách trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.

- Dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành, có vốn đầu tư lớn, có yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Dự án có vướng mắc phức tạp trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc có yêu cầu thu hồi đất diện tích lớn.

- Dự án cần ưu tiên bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

- Một số dự án cấp thiết khác phát sinh trong năm phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Tiêu chí xác định dự án trọng điểm

Dự án trọng điểm là dự án đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

a) Tiêu chí về tổng vốn đầu tư

- Dự án sử dụng vốn đầu tư công: có tổng mức đầu tư từ 03 lần tổng mức đầu tư tối thiểu của các dự án nhóm B trở lên theo tiêu chí quy định tại Luật Đầu tư công và cần ưu tiên tập trung bố trí vốn để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP): Dự án thuộc nhóm B trở lên theo tiêu chí quy định tại Luật Đầu tư công.

- Dự án sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước: Dự án có tổng vốn đầu tư từ 500 tỷ đồng trở lên, có yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

b) Tiêu chí về quy mô thu hồi đất

Dự án thuộc một trong các trường hợp sau:

- Dự án có tổng diện tích thu hồi đất ở từ 10 ha trở lên;

- Dự án có tổng diện tích thu hồi đất sản xuất nông nghiệp từ 30 ha trở lên hoặc thu hồi đất lúa từ 10 ha trở lên;

- Dự án có tổng diện tích thu hồi đất rừng sản xuất từ 50 ha trở lên hoặc thu hồi đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng từ 20 ha trở lên;

c) Tiêu chí về di dân, tái định cư

Dự án đầu tư có yêu cầu di dân, tái định cư từ 50 hộ gia đình trở lên.

d) Một số dự án cấp thiết khác phát sinh trong năm phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Hằng năm, các dự án có trong danh mục dự án trọng điểm sau khi đã hoàn thành hoặc giải quyết được các khó khăn, vướng mắc sẽ được điều chỉnh ra khỏi danh mục dự án trọng điểm.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các PCVP UBND tỉnh, các phòng CV, Trung tâm TH-CB;
- Lưu: VT, KT(VAT).

CHỦ TỊCH
Hồ Tiến Thiệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1481/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1481/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/09/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1481/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1481/QĐ-UBND 2022 nguyên tắc xác định dự án trọng điểm Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1481/QĐ-UBND 2022 nguyên tắc xác định dự án trọng điểm Lạng Sơn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1481/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýHồ Tiến Thiệu
        Ngày ban hành13/09/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1481/QĐ-UBND 2022 nguyên tắc xác định dự án trọng điểm Lạng Sơn

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1481/QĐ-UBND 2022 nguyên tắc xác định dự án trọng điểm Lạng Sơn

              • 13/09/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực