Quyết định 1483/QĐ-CTN

Quyết định 1483/QĐ-CTN năm 2014 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân hiện đang cư trú tại Singapore do Chủ tịch nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1483/QĐ-CTN năm 2014 cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân đang cư trú tại Singapore


CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1483/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 198/TTr-CP ngày 09/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 69 công dân hiện đang cư trú tại Singapore (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI SINGAPORE ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1483/QĐ-CTN ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Thị Thúy Uyên, sinh ngày 20/10/1975 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 175 Ang mo Kio Avenue 4, # 03-765, S560175

Giới tính: Nữ

2. Lê Mộng Thi, sinh ngày 28/02/1986 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: BLK 214 Ang Mo Kio Avenue 3, # 06-1542, S 560214

Giới tính: Nữ

3. Trần Thị Mỹ Huệ, sinh ngày 08/9/1975 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: BLK 6, Teck Whye Avenue, #11-122, S680006

Giới tính: Nữ

4. Phạm Như Quỳnh, sinh ngày 23/5/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: BLK 436 Choa Chu Kang, # 07-505, S680436

Giới tính: Nữ

5. Nguyễn Thị Ngọc Thủy, sinh ngày 25/11/1982 tại An Giang

Hiện trú tại: BLK 507B, Wellington Circle, #05-140, S752507

Giới tính: Nữ

6. Phạm Hồng Nhi, sinh ngày 07/4/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 21 B Kim Keat Close, S 328931

Giới tính: Nữ

7. Khâu Thị Bích Liên, sinh ngày 24/8/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: BLK 57 Mảine Terace, #03-119, S440057

Giới tính: Nữ

8. Đoàn Thị Hồng Hòa, sinh ngày 15/3/1973 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: BLK 21 Emnos Crescent, #03-2995, S400021

Giới tính: Nữ

9. Lê Kim Thảo, sinh năm 1985 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: BLK 286A, Toh Guan Road, #03-44, S601286

Giới tính: Nữ

10. Ngô Xứng, sinh ngày 04/11/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 119 Ang Mo Kio Avenue, #02-1793, S

Giới tính: Nữ

11. Lê Thị An, sinh ngày 10/5/1974 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: BLK 107 Ang Mo Kio Avenue 4, #03-138, S560107

Giới tính: Nữ

12. Lê Thị Phương Thảo, sinh ngày 13/12/1990 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 267 Admiralty Drive, # 08-205, S

Giới tính: Nữ

13. Phạm Thị Hiền, sinh ngày 03/3/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: BLK 203 Compassvale Walk, #05-416, S540230

Giới tính: Nữ

14. Trịnh Tử Vĩ, sinh ngày 25/11/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 58 Duchess Ave, # 02-04, S269200

Giới tính: Nam

15. Nguyễn Thị Bích Tuyền, sinh ngày 04/4/1979 tại An Giang

Hiện trú tại: BLK 531 Hougang Avenue 6, #06-275, S

Giới tính: Nữ

16. Bùi Việt Hà, sinh ngày 15/12/1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: BLK 75C, Redhill Road, # 26-74, S153075

Giới tính: Nữ

17. Phạm Hồng Nghi, sinh ngày 14/4/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: BLK 646 Yishun Street 61, #04-356, S760646

Giới tính: Nữ

18. Hà Linh, sinh ngày 05/3/1979, tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 61 Telok Bangah Heighes, #10-121, S100061

Giới tính: Nam

19. Nguyễn Thị Thu Tâm, sinh ngày 20/8/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: BLK 107 Potong Paris Ave1, #02-476, S350107

Giới tính: Nữ

20. Trương Thị Hồng Ánh, sinh ngày 08/7/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 12 Perumal Road, S218778

Giới tính: Nữ

21. Bùi Thị Ngân, sinh ngày 25/12/1988 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: BLK 113 Woodlands Street 13, #10-112, S

Giới tính: Nữ

22. Phan Thị Hồng Diễm, sinh ngày 14/5/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: BLK 35 Bedok South Eve 2, # 13-425, S 460035

Giới tính: Nữ

23. Võ Thị Lành, sinh ngày 21/10/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: BLK 786C Woodlands Linh, #08-04, S733786

Giới tính: Nữ

24. Trương Thanh Ngọc, sinh ngày 04/5/1971 tại Quảng Ngãi

Hiện trú tại: BLK 141 Jalan Bukit Merah, # 04-1170, S160141

Giới tính: Nữ

25. Nguyễn Hồ Ngọc Thanh, sinh ngày 26/01/1984 tại Kon Tum

Hiện trú tại: BLK 965, Hougang Ave 9, # 07-640, S530965

Giới tính: Nữ

26. Lý Tuấn Quyền, sinh ngày 24/4/1969 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 141 Jalan Bukit Merah, #04-1170, S160141

Giới tính: Nam

27. Phạm Thị Kim Thoa, sinh ngày 18/3/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 8 Boon Keng Road, #35-142, S330008

Giới tính: Nữ

28. Nguyễn Thị Kiệm, sinh ngày 22/02/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: BLK 314 Hougang Ave 5, # 10-131, S530314

Giới tính: Nữ

29. Nguyễn Thị Thanh Thảo, sinh ngày 08/4/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 31 Tolok Blangah Rise, #05-342

Giới tính: Nữ

30. Lương Thị Châu Mỹ, sinh ngày 16/7/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: BLK 708 Tampines Street 71, # 02-104, S

Giới tính: Nữ

31. Phạm Thị Mai Thảo, sinh ngày 04/6/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 1 Haig Road, # 02-267, S430001

Giới tính: Nữ

32. Lâm Quốc Huy, sinh ngày 16/5/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 987D Jurong West 93, #05-597, S644987

Giới tính: Nam

33. Trần Thị Minh Thư, sinh ngày 06/01/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 987 D Jurong West Street 93, #05-597, S644987

Giới tính: Nữ

34. Đặng Ngọc Dung, sinh ngày 10/6/1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: BLK 172 Woodlands Street 13, #09-307, S730172

Giới tính: Nữ

35. Nguyễn Thị Bích, sinh ngày 10/02/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: BLK 168D Siemei Lane, #12-64, S524168

Giới tính: Nữ

36. Đặng Thị Hậu, sinh ngày 15/6/1989 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: BLK 212 Ang Mo Kio Ave 3, #9-1488, S560212

Giới tính: Nữ

37. Nguyễn Sơn, sinh ngày 13/01/1979 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: BLK 106, Simei Street 1, #10-814, S520106

Giới tính: Nam

38. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 25/10/1965 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 98 Robertson Quay, #17-10, S238257

Giới tính: Nữ

39. Hồ Hữu Dũng, sinh ngày 25/11/1962 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: 97 Robertson, # 17-10, S238257

Giới tính: Nam

40. Trần Thị Thủy, sinh ngày 25/11/1983 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: BLK 486b Tampines Ave 9, # 06-58, S521486

Giới tính: Nữ

41. Lương Thị Kim Chi, sinh ngày 25/12/1978 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: BLK 12 Marsiling Lane, #03-27, S730012

Giới tính: Nữ

42. Nguyễn Thị Liền, sinh ngày 22/6/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: BLK 209B Compass Vale Lane, #03-100, S 787103

Giới tính: Nữ

43. Sẩm Say Hà, sinh ngày 23/3/1984 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 415 Yishin Ave 11, # 06-317, S760415

Giới tính: Nữ

44. Huỳnh Thị Ánh Phụng, sinh ngày 20/5/1968 tại Campuchia

Hiện trú tại: BLK 371 Jurong East Street 32, #12-356

Giới tính: Nữ

45. Phạm Thị Nga, sinh ngày 05/9/1967, tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 129 Lorong AH 800, #03-324

Giới tính: Nữ

46. Lâm Thị Liên, sinh ngày 26/6/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: BLK 274B Punggol Place, # 03-822, S822274

Giới tính: Nữ

47. Dương Thị Hồng Diễm, sinh ngày 01/5/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: 722 Tampines Street 72, #05-15, S520722

Giới tính: Nữ

48. Nguyễn Thị Thu Mai, sinh ngày 21/7/1989 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: BLK 223 Lorong 8 Toa Payoh, #06-751, S310223

Giới tính: Nữ

49. Lê Thị Bình Minh, sinh ngày 27/11/1973 tại Hà Nội

Hiện trú tại: BLK 533 Hougang Ave 6, #10-337, S530533

Giới tính: Nữ

50. Lưu Thị Nguyệt Tú, sinh ngày 15/9/1976, tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 473 Segar Road, # 15-312, S670473

Giới tính: Nữ

51. Nguyễn Thị Diệu Hiền, sinh ngày 06/8/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: 73 Choa Chu Kang, #01-09, S689674

Giới tính: Nữ

52. Nguyễn Thị Ngọc Thường, sinh ngày 03/5/1984 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 77 Lorong Limau, #09-57, S320077

Giới tính: Nữ

53. Văn Thị Hẹ, sinh ngày 10/10/1982 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: BLK 136 Bedok North Ave, #03-140, S 460136

Giới tính: Nữ

54. Trần Thị Hồng Đào, sinh ngày 13/8/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: BLK 402 Sin ming, #19-321, S570402

Giới tính: Nữ

55. Huỳnh Thị Mộng Hà, sinh ngày 22/8/1982 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: BLK 50 Strathmole Ave, #02-203, S140050

Giới tính: Nữ

56. Nguyễn Thị Cẩm Vân, sinh ngày 16/7/1986 tại Bình Dương

Hiện trú tại: BLK 213 Bedok North Street 1, # 06-145, S460213

Giới tính: Nữ

57. Lê Thị Hồng Nhung, sinh ngày 01/01/1987 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: BLK 827 Woodlands Street 81, #10-78, S730827

Giới tính: Nữ

58. Nguyễn Thị Ngọc Thúy, sinh ngày 07/02/2000 tại An Giang

Hiện trú tại: BLK 507 B Wellington Circle, # 05-140, S752507

Giới tính: Nữ

59. Hoàng Thị Thùy Trang, sinh ngày 29/11/1976, tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: BLK 104 Gangsa Road, #07-61, S670140

Giới tính: Nữ

60. Trần Tết Hen, sinh ngày 02/8/1982, tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 1 Telok Blangah Crescent, #11-608, S090001

Giới tính: Nữ

61. Liềng Chánh Chánh, sinh ngày 10/02/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: BLK 401 Choa Chu Kang, #5-203, S680401

Giới tính: Nữ

62. Đoàn Minh Thủy, sinh ngày 20/9/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: BLK 451 Yishin Ring Road, #13-134, S760451

Giới tính: Nữ

63. Trần Thị Cẩm Hằng, sinh ngày 03/4/1987 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: BLK 20 Teban Garden Road, #05-109, S600020

Giới tính: Nữ

64. Trần Mỹ Linh, sinh ngày 23/12/1983, tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 1 Telok Blagah Crescent, # 14-612, S090001

Giới tính: Nữ

65. Nguyễn Việt Anh, sinh ngày 08/5/1980 tại Nam Định

Hiện trú tại: BLK 69 Redhill Close, # 11-80, S150069

Giới tính: Nam

66. Nguyễn Thị Anh Thư, sinh ngày 30/11/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: BLK 69 Redhill Close, # 11-80, S150069

Giới tính: Nữ

67. Thái Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 26/6/1979 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: BLK 26 Jalan Klinik, #05-03, S160026

Giới tính: Nữ

68. Lê Thị Lan Hương, sinh ngày 24/7/1986 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: BLK 133 Rivervale Street, #09-708, S540133

Giới tính: Nữ

69. Nhâm Thị Phương Thảo, sinh ngày 23/7/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: BLK 305, #09-100 Serangoon Ave 2, S550305

Giới tính: Nữ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1483/QĐ-CTN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1483/QĐ-CTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/07/2014
Ngày hiệu lực01/07/2014
Ngày công báo14/07/2014
Số công báoTừ số 673 đến số 674
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1483/QĐ-CTN

Lược đồ Quyết định 1483/QĐ-CTN năm 2014 cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân đang cư trú tại Singapore


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1483/QĐ-CTN năm 2014 cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân đang cư trú tại Singapore
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1483/QĐ-CTN
        Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
        Người kýTrương Tấn Sang
        Ngày ban hành01/07/2014
        Ngày hiệu lực01/07/2014
        Ngày công báo14/07/2014
        Số công báoTừ số 673 đến số 674
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1483/QĐ-CTN năm 2014 cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân đang cư trú tại Singapore

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1483/QĐ-CTN năm 2014 cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân đang cư trú tại Singapore

             • 01/07/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/07/2014

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/07/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực