Quyết định 1483/QĐ-UBND

Quyết định 1483/QĐ-UBND năm 2015 quy định tổ chức bộ máy và cơ chế tài chính của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 1483/QĐ-UBND 2015 Tổ chức bộ máy cơ chế tài chính Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1483/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 14 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CỦA BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 37/2011/TT-BYT ngày 26/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bệnh viện Y học cổ truyền tuyến tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 65/TTr-SYT ngày 24/6/2015 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 967/TTr-SNV ngày 26/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về tổ chức bộ máy và cơ chế tài chính của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Phước. Cụ thể như sau:

1. Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh (dưới đây gọi tắt là Bệnh viện) là đơn vị sự nghiệp y tế, trực thuộc Sở Y tế, là tuyến khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền cao nhất của tỉnh. Bệnh viện chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở Y tế về: Tổ chức, nhân sự, biên chế, chương trình công tác, thi đua - khen thưởng, kỷ luật, thanh tra, kiểm tra; đồng thời chịu sự quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ của các Vụ, Viện thuộc Bộ Y tế và các bệnh viện tuyến Trung ương về y, dược cổ truyền.

2. Bệnh viện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được dự toán kinh phí để hoạt động và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác của Bệnh viện theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế.

Điều 3. Tổ chức bộ máy của Bệnh viện

1. Ban lãnh đạo:

a) Bệnh viện do Giám đốc điều hành và có từ 01 đến 02 Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc, Giám đốc Bệnh viện chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Bệnh viện; các Phó Giám đốc được Giám đốc phân công phụ trách từng lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về những lĩnh vực được phân công phụ trách.

b) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc, Phó Giám đốc thực hiện theo các quy định phân cấp thẩm quyền quản lý công chức, viên chức của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật

2. Cơ cấu tổ chức của Bệnh viện gồm có:

a) Các Phòng chức năng:

- Phòng Tổ chức cán bộ.

- Phòng Kế hoạch tổng hợp – Công nghệ thông tin.

- Phòng Hành chính Quản trị.

- Phòng Vật tư thiết bị y tế.

- Phòng Tài chính - Kế toán.

- Phòng đào tạo, Nghiên cứu khoa học, Chỉ đạo tuyến.

- Phòng Điều dưỡng.

b) Các khoa chuyên môn:

- Khoa Khám bệnh đa khoa.

- Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

- Khoa Nội tổng hợp.

- Khoa Nhi.

- Khoa Ngũ quan.

- Khoa Ngoại tổng hợp.

- Khoa Phụ.

- Khoa Châm cứu - Dưỡng sinh.

- Khoa Phục hồi chức năng.

- Khoa Xét nghiệm.

- Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng.

- Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Khoa Dược.

- Khoa Dinh dưỡng.

Giám đốc Bệnh viện xây dựng nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các Phòng, Khoa trên cơ sở quy định của Bộ Y tế trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt.

3. Mỗi phòng có Trưởng phòng và có 01 Phó Trưởng phòng; mỗi khoa có Trưởng khoa, 01 Phó Trưởng khoa và 01 Y tá trưởng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa và Y tá trưởng được thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp thẩm quyền quản lý viên chức của UBND tỉnh.

4. Biên chế của Bệnh viện thuộc biên chế sự nghiệp y tế được UBND tỉnh giao trên cơ sở Đề án vị trí việc làm của Bệnh viện được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 4. Cơ chế tài chính của Bệnh viện

1. Cấp dự toán: Bệnh viện là đơn vị dự toán cấp I, được trực tiếp dự toán ngân sách hàng năm do UBND tỉnh giao, cụ thể:

a) Hàng năm, Bệnh viện căn cứ vào kế hoạch phát triển, kế hoạch đào tạo, căn cứ vào các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn định mức theo quy định của Nhà nước, lập dự toán thu, chi thông qua Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định hiện hành.

b) Trên cơ sở dự toán chi cả năm được giao và yêu cầu nhiệm vụ phải chi, Bệnh viện lập nhu cầu chi ngân sách chi tiết theo quy định (từng tháng, quý) gửi Kho bạc Nhà nước tỉnh để được chi trả, thanh toán theo dự toán được duyệt.

Các trường hợp phát sinh khác về tài chính - ngân sách, Bệnh viện thực hiện theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách hiện hành.

2. Tổ chức thực hiện công tác kế toán, quyết toán kinh phí:

a) Bệnh viện chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tổ chức thực hiện công tác kế toán, quyết toán ngân sách và các nguồn khác bằng kinh phí hoạt động của Bệnh viện theo quy định.

b) Chế độ kế toán, nguyên tắc, trình tự nội dung lập và thời gian gửi Báo cáo quyết toán thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tài chính và các quy định của pháp luật về tài chính - kế toán.

3. Thực hiện cơ chế tự kiểm tra tài chính và công khai tài chính:

Giám đốc Bệnh viện có trách nhiệm thường xuyên hoặc đột xuất tổ chức công tác tự kiểm tra tài chính và tổ chức thực hiện công khai tài chính tại đơn vị theo quy định pháp luật.

4. Các nguồn hình thành kinh phí hoạt động:

a) Nguồn Ngân sách Nhà nước cấp:

- Kinh phí hoạt động thường xuyên để thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao; được cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp giao, trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Kinh phí thực hiện các đề tài khoa học và công nghệ được giao.

- Kinh phí thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.

- Kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia.

- Kinh phí để thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo chế độ do Nhà nước quy định

- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do cấp có thẩm quyền giao.

- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản, kinh phí mua sắm trang, thiết bị, sửa chữa tài sản cố định phục vụ hoạt động sự nghiệp theo quy định.

- Vốn đối ứng của các dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Nguồn thu của Bệnh viện theo quy định của pháp luật:

- Phần được để lại từ thu phí, viện phí theo quy định của UBND tỉnh.

- Thu từ hoạt động dịch vụ,

- Các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có)

- Các nguồn tài trợ, viện trợ, ủng hộ quà tặng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, vốn vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng, vốn góp của các tổ chức, cá nhân để đầu tư mở rộng và phát triển Bệnh viện (nếu có) theo quy định của pháp luật.

5. Mục đích, nội dung và nguyên tắc chi:

- Mục đích chi: Phải nhằm mục đích phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và phục vụ người bệnh.

- Nội dung và nguyên tắc chi: Theo các chức năng, nhiệm vụ được giao, các chính sách, chế độ định mức chi tiêu theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này thay thế Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 15/6/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tổ chức bộ máy, cơ chế tài chính của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Phước.

Điều 6. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 6;
- Sở Nội vụ (03 bản);
- LĐVP UBND tỉnh,
- Lưu: VT, P.NC-NgV, VX(T-QD117-2/7).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1483/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1483/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2015
Ngày hiệu lực14/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1483/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1483/QĐ-UBND 2015 Tổ chức bộ máy cơ chế tài chính Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1483/QĐ-UBND 2015 Tổ chức bộ máy cơ chế tài chính Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1483/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Trăm
        Ngày ban hành14/07/2015
        Ngày hiệu lực14/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1483/QĐ-UBND 2015 Tổ chức bộ máy cơ chế tài chính Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Phước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1483/QĐ-UBND 2015 Tổ chức bộ máy cơ chế tài chính Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Phước

           • 14/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực