Quyết định 1483/QĐ-UBND

Quyết định 1483/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Kế hoạch phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 1483/QĐ-UBND 2017 bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Bắc Kạn 2018 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1483/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 21 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Căn cứ Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 43/SCT-TTr ngày 11 tháng 9 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 - 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2 (thực hiện);
- Bộ Công Thương;
- Cục Quản lý cạnh tranh;
- CT, PCT UBND tỉnh (Bà Hoa);
- PCVP (Ô. Tuấn);
- Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh;
- Báo Bắc Kạn;
- Lưu VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2018 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1483/QĐ-UBND ngày 21tháng9 năm 2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Hoàn thành các mục tiêu được ban hành tại Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020 phù hợp và đáp ứng các điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn trong thời kỳ hội nhập, cụ thể như sau:

- Xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách, công cụ, biện pháp hỗ trợ công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; nâng cao trách nhiệm, trình độ, năng lực của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nhận thức của người tiêu dùng nhằm đạt được những kết quả cụ thể trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần bảo đảm công bằng xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước.

- Đưa công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh trở thành hoạt động phổ biến, nhằm khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước trong giai đoạn hiện nay.

2. Mục tiêu cụ thể

Phấn đấu đến năm 2020, công tác phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đạt được các mục tiêu sau:

- Bảo đảm tối thiểu 450 lượt cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước (cấp tỉnh, cấp huyện), tổ chức xã hội tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 1.000 lượt tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn Bắc Kạn được tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, nâng cao nhận thức, trình độ về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Bảo đảm tối thiểu 1.000 lượt học sinh, sinh viên các trường phổ thông trung học, cao đẳng, trung cấp đóng trên địa bàn tỉnh được giảng dạy, đào tạo các nội dung pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, kiến thức và kỹ năng tiêu dùng.

- Bảo đảm tối thiểu 50% người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh được phổ biến các nội dung pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, kiến thức và kỹ năng tiêu dùng.

- Đảm bảo hoạt động của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh và thành lập được 01 Chi hội địa bàn cấp huyện, thành phố.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện việc kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình doanh nghiệp vì người tiêu dùng trên phạm vi cấp tỉnh.

- Bảo đảm 80% các khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng được tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ tại các cơ quan quản lý nhà nước, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh và tại các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trong đó tỷ lệ giải quyết khiếu nại thành công đạt trên 70% vụ việc được tiếp nhận.

II. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH

1. Tổ chức các Chương trình hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam -Ngày 15 tháng 3 hàng năm, với mục tiêu tuyên truyền đến người tiêu dùng về các quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng cũng như khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước trong giai đoạn hiện nay. Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam sẽ được thực hiện trên cơ sở chủ đề hàng năm được Bộ Công Thương lựa chọn và hướng dẫn triển khai thực hiện.

- Hình thức tổ chức: Chương trình hưởng ứng bao gồm chuỗi hoạt động tuyên truyền với các hình thức cụ thể như:

+ Diễu hành trên các tuyến phố chính trên địa bàn thành phố.

+ Treo băng rôn, khẩu hiệu trên các tuyến phố chính trên địa bàn các huyện, thành phố.

+ Phát tờ rơi nội dung về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn các huyện, thành phố.

+ Tổ chức Hội thảo Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam.

- Nội dung: Tuyên truyền cung cấp các kiến thức về tiêu dùng; tuyên truyền phổ biến các chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thông tin về các phương thức, cách thức bảo vệ quyền người tiêu dùng trên thế giới và Việt Nam.

- Thời gian tổ chức: Từ năm 2018 đến năm 2020.

- Số lượng: Mỗi năm tổ chức 01 chương trình x 3 năm = 3 chương trình.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

2. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

- Hình thức tổ chức: Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn, hội thảo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; kỹ năng, nghiệp vụ kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng cho cán bộ quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Nội dung tập huấn: Cung cấp các kiến thức về tiêu dùng; phổ biến các chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thông tin về các phương thức, cách thức bảo vệ quyền người tiêu dùng trên thế giới và Việt Nam; đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, tiếp nhận, xử lý các khiếu nại của người tiêu dùng; tập huấn các kỹ năng, nghiệp vụ kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng cho cán bộ quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Đối tượng: Tập trung chủ yếu các đối tượng là cán bộ quản lý thị trường; quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm; quản lý về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa; cán bộ phòng Kinh tế thành phố cán bộ phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện trực tiếp làm công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Thời gian tổ chức: Từ năm 2018 đến năm 2020.

- Số lượng: 01 lớp/năm, mỗi lớp 80 người x 3 năm = 3 lớp.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan, đơn vị của tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

3. Tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Nhằm đạt mục tiêu đến năm 2020, có 1000 lượt tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn Bắc Kạn được tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, nâng cao nhận thức, trình độ về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tối thiểu 1.000 lượt học sinh, sinh viên các trường phổ thông trung học, cao đẳng, trung cấp đóng trên địa bàn tỉnh được giảng dạy, đào tạo các nội dung pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, kiến thức và kỹ năng tiêu dùng; tối thiểu 50% người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh được phổ biến các nội dung pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, kiến thức và kỹ năng tiêu dùng. Việc tăng cường công tác tuyên truyền về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là nhiệm vụ thường xuyên, cần thiết.

- Hình thức tổ chức:

+ Tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; cán bộ thuộc các đơn vị quản lý, khai thác và kinh doanh chợ; tổ chức xã hội làm công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; các cơ quan đoàn thể quần chúng trên địa bàn tỉnh có liên quan tới công tác về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

+ Tổ chức các buổi ngoại khóa cho sinh viên các trường chuyên nghiệp cho đối tượng học sinh sắp ra trường như: Trường Cao đẳng Cộng đồng, trường Trung cấp Y tế, trường Trung cấp nghề, trường Cao đẳng nghề DTNT của tỉnh; mở các lớp tập huấn cho giáo viên về giảng dạy trong các trường phổ thông và hướng cho các em học sinh tiêu dùng lành mạnh và đảm bảo vệ sinh.

+ Tổ chức một số lớp đào tạo tập huấn cho các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân kinh doanh trong các chợ, siêu thị và trung tâm thương mại, để có nhận thức chung về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, từ đó nâng cao trách nhiệm với người tiêu dùng khi kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

+ Tuyên truyền về hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn, Bản tin và Cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương …

- Nội dung: Tuyên truyền các văn bản quy định về hàng hóa và dịch vụ lưu thông trên thị trường; các quy định về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa; hướng dẫn cách nhận biết hàng thật, hàng giả và tác hại việc sử dụng hàng giả, hàng kém chất lượng; cung cấp các kiến thức về tiêu dùng; tuyên truyền, phổ biến các chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thông tin về các phương thức, cách thức bảo vệ quyền người tiêu dùng trên thế giới và Việt Nam.

- Thời gian tổ chức: Từ năm 2018 đến năm 2020.

- Số lượng:

+ Hội thảo: 04 hội thảo/năm x 3năm = 12 lớp; mỗi lớp 80 người.

+ Tuyên truyền trên báo Bắc Kạn: 01 số/tháng x 2 năm (năm 2018, 2019) = 24 số.

+ Tuyên truyền trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: 01 số/tháng x 2 năm (năm 2019, 2020) = 24 số.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng

- Hình thức:

+ Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng cơ chế phối hợp và hỗ trợ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội, hiệp hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với các cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện việc kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng, đặc biệt là trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, y tế, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng.

+ Hàng năm, xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng.

- Nội dung kiểm tra: Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Thông qua công tác kiểm tra, đánh giá nhằm nắm bắt những tồn tại, hạn chế trong việc sản xuất, kinh doanh hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên địa bàn từ đó chấn chỉnh những tồn tại, sai sót, khuyết điểm của tổ chức, cá nhân trong quá trình sản xuất, kinh doanh; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên địa bàn tỉnh đặc biệt là trong các lĩnh vực an toàn thực phẩm, y tế, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm từ năm 2018 đến năm 2020.

- Số lượng: Xây dựng 01 kế hoạch kiểm tra/năm x 3năm = 03 kế hoạch.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh.

5. Tổ chức Chương trình tôn vinh doanh nghiệp, sản phẩm hàng hóa vì người tiêu dùng trên phạm vi cấp tỉnh

Nhằm mục đích khuyến khích các tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ chất lượng, an toàn cũng như biểu dương kịp thời và nhân rộng các tấm gương, điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ an toàn. Từ đó, tạo dựng một môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh, góp phần đảm bảo ổn định, phát triển kinh tế của tỉnh.

- Hình thức: Xây dựng chương trình tôn vinh doanh nghiệp, sản phẩm hàng hóa vì người tiêu dùng, trong đó bao gồm các nội dung:

+ Xây dựng thể lệ chương trình kêu gọi doanh nghiệp tham gia.

+ Xét chọn doanh nghiệp, sản phẩm hàng hóa đáp ứng yêu cầu.

+ Tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh doanh nghiệp, sản phẩm hàng hóa tiêu biểu vì người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm từ năm 2018 đến năm 2020.

- Số lượng: Xây dựng 01 chương trình/năm x 3 năm = 03 chương trình.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

6. Nâng cao hiệu quả hoạt động Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bắc Kạn

6.1. Tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng:

- Kiện toàn Văn phòng thường trực Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Sở Công Thương Bắc Kạn về mô hình tổ chức, nhân lực, trang thiết bị để nâng cao công tác tư vấn, hòa giải trong tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

- Kết nối số điện thoại tư vấn của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh với Tổng đài tư vấn của Bộ Công Thương.

6.2. Tăng cường công tác phát triển Hội

Để công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 được thực hiện sâu rộng, hiệu quả, tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội tham gia vào công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tham mưu thành lập được 01 Chi hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn huyện, thành phố.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

2. Hàng năm Sở Công Thương xây dựng dự toán chi tiết trình Sở Tài chính thẩm định và tham mưu cho UBND tỉnh cấp kinh phí để tổ chức thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

- Chủ trì phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan về hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Bộ Công Thương, Cục Quản lý cạnh tranh, Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam; Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bắc Kạn, UBND các địa phương, các Sở, ngành và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng và triển khai các kế hoạch phát triển công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hàng năm trên địa bàn tỉnh; kêu gọi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, cung ứng dịch vụ tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Chủ trì tổ chức, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này và các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

- Tổng hợp báo cáo kết quả với Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương định kỳ, đột xuất (nếu có) theo đúng quy định.

2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hàng năm thẩm định, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 - 2020. 

3. Sở Khoa học và Công nghệ

Phối hợp với Sở Công Thương trong các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng liên quan đến sở hữu trí tuệ, tiêu chun, đo lường, chất lượng và kiểm tra, đánh giá và công bố chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Sở Công Thương trong việc xây, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện dựng chương trình học tập, giáo dục về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho đối tượng học sinh, sinh viên tại các trường phổ thông, trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Y tế

Phối hợp với Sở Công Thương trong việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là các vấn đề như an toàn thực phẩm, dược phẩm, trang thiết bị y tế, dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phối hợp với Sở Công Thương trong việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, trong đó tập trung vào vấn đề bảo đảm an toàn, chất lượng cho đầu vào của quá trình sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hóa, dịch vụ thực phẩm.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Sở Công Thương trong việc xây dựng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện thực hiện các chương trình, kế hoạch thông tin, tuyên truyn về các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

8. Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn

Phối hợp với Sở Công Thương trong các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

9. UBND các huyện, thành phố

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, hàng năm xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trong phạm vi lĩnh vực của ngành, cơ quan, đơn vị với những nội dung và việc làm thiết thực.

Trên đây là Kế hoạch phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 -2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1483/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1483/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/09/2017
Ngày hiệu lực21/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1483/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1483/QĐ-UBND 2017 bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Bắc Kạn 2018 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1483/QĐ-UBND 2017 bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Bắc Kạn 2018 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1483/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýLý Thái Hải
        Ngày ban hành21/09/2017
        Ngày hiệu lực21/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1483/QĐ-UBND 2017 bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Bắc Kạn 2018 2020

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1483/QĐ-UBND 2017 bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Bắc Kạn 2018 2020

            • 21/09/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/09/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực