Quyết định 1485/QĐ-UBND

Quyết định 1485/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 1485/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1485/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thtục hành chính;

Xét đề ngh của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng tại Tờ trình số 1010/TTr-STNMT ngày 17/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 1525/QĐHC-CTUBND ngày 31/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng và bãi bỏ một sthủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định s 2488/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng vviệc công bthủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đi, bsung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng và 10 thủ tục hành chính, lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm ban hành kèm Quyết định số 2921/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng vviệc công bDanh mục thủ tục hành chính thuộc thm quyn giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (kèm theo danh mục).

Các thủ tục hành chính bãi bỏ theo danh mục đính kèm được thực hiện theo Quyết định số 2677/QĐ-BTP ngày 26/12/2017 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ, thay thế trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp và được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường và áp dụng tại cp huyện, cp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP);
- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Trun
g tâm Phc v hành chính công;
- Lưu: HC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Hiểu

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1485/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng)

STT theo các QĐ

Tên thủ tc hành chính

Lý do bãi bỏ

Quyết định số 1525/QĐHC-CTUBND ngày 31/12/2014

 

Lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm

1

Đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai lần đầu

Đã được bãi bỏ theo Quyết định số 2677/QĐ-BTP ngày 26/12/2017 của Bộ Tư pháp.

2

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

3

Yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của cơ quan đăng ký

4

Đăng ký xóa đăng ký thế chấp

5

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp là nhà ở hình thành trong tương lai

6

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 28/10/2015

Lĩnh vực đăng ký đất đai (Đối với nơi chưa thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai)

30

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất

Đã được bãi bỏ theo Quyết định số 2677/QĐ-BTP ngày 26/12/2017 của Bộ Tư pháp.

31

Hồ sơ đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất

32

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sn gắn liền với đất hình thành trong tương lai

33

Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký

34

Đăng ký xóa đăng ký thế chấp

35

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai

Tổng số: 12 thủ tục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1485/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1485/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/2019
Ngày hiệu lực29/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1485/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1485/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Sóc Trăng


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1485/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Sóc Trăng
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1485/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
     Người kýLê Văn Hiểu
     Ngày ban hành29/05/2019
     Ngày hiệu lực29/05/2019
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 1485/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Sóc Trăng

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1485/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Sóc Trăng

        • 29/05/2019

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 29/05/2019

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực