Quyết định 1487/QĐ-UBND

Quyết định 1487/QĐ-UBND năm 2016 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh An Giang

Quyết định 1487/QĐ-UBND công bố bộ thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Tư pháp An Giang 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 2846/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp An Giang và được áp dụng kể từ ngày 26/09/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 1487/QĐ-UBND công bố bộ thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Tư pháp An Giang 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1487/QĐ-UBND

An Giang, ngày 01 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn, công bố niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 và hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 254/BTP-KSTT ngày 03/02/ 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang tại Tờ trình số 71/TTr-STP ngày 18 tháng 5 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh An Giang, bao gồm:

1. Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tại Phụ lục I của Quyết định này.

2. Công bố nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tại Phụ lục II của Quyết định này.

3. Phụ lục I và Phụ lục II được đăng tải và cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp tại địa chỉ http://www.sotuphap.angiang.gov.vn

Điều 2. Cập nhật, điều chỉnh thủ tục hành chính

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 3. Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 2 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 2 Quyết định này, Sở Tư pháp có trách nhiệm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định sau:

- Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

- Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

I. LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG

 

1

Bổ nhiệm công chứng viên

8

2

Bổ nhiệm lại công chứng viên

12

3

Miễn nhiệm công chứng viên

15

4

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

18

5

Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

20

6

Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

21

7

Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

23

8

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng lại

24

9

Từ chối hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

27

10

Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi

28

11

Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể

29

12

Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

30

13

Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

32

14

Cấp lại Thẻ công chứng viên

35

15

Thành lập Văn phòng công chứng

37

16

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

40

17

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

43

18

Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)

46

19

Hợp nhất Văn phòng công chứng

47

20

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất

49

21

Sáp nhập Văn phòng công chứng

51

22

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập

53

23

Chuyển nhượng Văn phòng công chứng

56

24

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng

58

25

Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

61

26

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng được chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

63

27

Thành lập Hội công chứng viên

66

II. LĨNH VỰC LUẬT SƯ

 

1

Hợp nhất công ty luật

67

2

Sáp nhập công ty luật

69

3

Cấp giấy đăng ký hoạt động của công ty luật hợp danh hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn (sau đây gọi tắt là công ty luật)

71

4

Cấp giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư

74

5

Đăng ký hành nghề của luật sư với tư cách cá nhân

78

6

Cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư khi thay đổi nội dung đăng ký hoạt động

81

7

Cấp giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

84

8

Thành lập văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư

87

9

Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh

89

10

Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật

91

11

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh

93

12

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

95

13

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư theo quy định tại điểm a và điểm d khoản 1 Điều 47 Luật Luật sư

97

14

Cấp giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

98

15

Cấp lại giấy đăng ký hoạt động do thay đổi nội dung giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài

100

16

Cấp giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật nước ngoài chuyển đổi thành công ty luật Việt Nam

102

III. LĨNH VỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT

 

1

Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật.

104

2

Đăng ký hoạt động cho Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật.

107

3

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh.

110

4

Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quản.

113

5

Cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật.

115

6

Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật.

118

IV. LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

 

1

Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.

119

2

Thay đổi giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.

121

3

Chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý của tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật.

123

4

Công nhận và cấp Thẻ cộng tác viên.

125

5

Cấp lại Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý.

128

6

Thu hồi thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý.

129

V. LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

 

1

Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài thương mại.

130

2

Đăng ký hoạt động của chi nhánh Trung tâm trọng tài.

133

3

Đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

137

4

Thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài.

141

5

Thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài.

144

6

Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài.

147

VI. LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP VÀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

1

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp

150

2

Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp

152

3

Đăng ký danh sách đấu giá viên

154

VII. LĨNH VỰC QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN

 

1

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

155

2

Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

158

3

Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

159

4

Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh, chủ doanh nghiệp tư nhân quản lý, thanh lý tài sản

160

5

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

162

6

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên

166

7

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

167

VIII. LĨNH VỰC QUỐC TỊCH

 

1

Nhập quốc tịch Việt Nam

168

2

Thôi quốc tịch Việt Nam

180

3

Trở lại quốc tịch Việt Nam

189

4

Xác nhận có quốc tịch Việt Nam

198

5

Xác nhận là người gốc Việt Nam

204

IX. LĨNH VỰC HỘ TỊCH

 

1

Cấp bản sao trích lục hộ tịch có yếu tố nước ngoài

207

X. LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI

 

1

Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

209

XI. LĨNH VỰC LÝ LỊCH TƯ PHÁP

 

1

Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

220

2

Cấp phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

228

3

Cấp phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

231

XII. LĨNH VỰC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

 

1

Công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp Tỉnh)

234

2

Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (cấp Tỉnh)

236

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1487/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1487/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2016
Ngày hiệu lực01/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/09/2017
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1487/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1487/QĐ-UBND công bố bộ thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Tư pháp An Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1487/QĐ-UBND công bố bộ thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Tư pháp An Giang 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1487/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýVương Bình Thạnh
       Ngày ban hành01/06/2016
       Ngày hiệu lực01/06/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/09/2017
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1487/QĐ-UBND công bố bộ thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Tư pháp An Giang 2016

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1487/QĐ-UBND công bố bộ thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Tư pháp An Giang 2016