Quyết định 1488/QĐ-BTC

Quyết định 1488/QĐ-BTC năm 2020 về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công theo quy định tại Khoản 6 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 15/2017/QH14 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1488/QĐ-BTC 2020 phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn sử dụng tài sản công


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1488/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CẤP THẨM QUYỀN BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 6 ĐIỀU 26 LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG SỐ 15/2017/QH14 NGÀY 21/6/2017

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công (trừ tiêu chuẩn, định mức diện tích làm việc; xe ô tô; máy móc, thiết bị quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ) - sau đây gọi là tài sản công khác theo quy định tại khoản 6 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính.

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công khác của các Cục, Vụ và tương đương thuộc Bộ Tài chính; của các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính, thuộc các Cục thuộc Bộ Tài chính (trừ các Trường thuộc Bộ Tài chính và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thuộc Bộ Tài chính, thuộc các Cục thuộc Bộ Tài chính).

2. Thủ trưởng các Tổng cục (Kho bạc nhà nước, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ nhà nước, Ủy ban Chứng khoán nhà nước) ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công khác của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thuộc các Tổng cục).

3. Thủ trưởng các Trường thuộc Bộ Tài chính ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công khác của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thuộc các Trường).

4. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thuộc Bộ Tài chính, thuộc các Cục thuộc Bộ Tài chính, thuộc các Tổng cục, thuộc các Trường thuộc Bộ Tài chính ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công khác tại đơn vị theo quy định tại khoản 6 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017.

5. Việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công khác phải đảm bảo phù hợp với khả năng nguồn kinh phí được phép sử dụng, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Cục Kế hoạch - Tài chính

a) Chủ trì thẩm định các nội dung nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định.

b) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện phân cấp quy định tại Quyết định này.

c) Tổng hợp, đề xuất báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, điều chỉnh, bổ sung quy định về phân cấp đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật.

2. Thủ trưởng các Tổng cục, các Trường thuộc Bộ

a) Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công khác của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư) sau khi có ý kiến tham gia bằng văn bản của Cục Kế hoạch -Tài chính.

b) Kịp thời đề xuất báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) xem xét, điều chỉnh, bổ sung quy định về phân cấp cho phù hợp quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các đơn vị thuộc BTC;
- Cổng TTĐT BTC (để đăng tải);
-
Lưu: VT, KHTC.

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1488/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1488/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/10/2020
Ngày hiệu lực01/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(12/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1488/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 1488/QĐ-BTC 2020 phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn sử dụng tài sản công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1488/QĐ-BTC 2020 phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn sử dụng tài sản công
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1488/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐinh Tiến Dũng
        Ngày ban hành01/10/2020
        Ngày hiệu lực01/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (12/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1488/QĐ-BTC 2020 phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn sử dụng tài sản công

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1488/QĐ-BTC 2020 phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn sử dụng tài sản công

           • 01/10/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/10/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực