Quyết định 1488/QĐ-UBND

Quyết định 1488/QĐ-UBND năm 2015 ủy quyền thực hiện nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 1488/QĐ-UBND 2015 ủy quyền quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1488/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 392/TTr-STNMT ngày 23/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, bao gồm các công việc sau đây:

1. Thực hiện việc chứng thực và gửi đến các cơ quan liên quan báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được UBND tỉnh phê duyệt theo quy định tại Điểm a, Khoản 2 và 3, Điều 9, Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Khoản 1 và 2, Điều 8, Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Thực hiện việc tổ chức kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án theo quy định tại Điều 17, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 13 và 17, Thông tư số 27/2015/TT- BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Thực hiện việc tổ chức xem xét hồ sơ, kiểm tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được UBND tỉnh phê duyệt theo quy định tại Khoản 2, Điều 9, Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và đề án bảo vệ môi trường chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh, có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2015; thay thế Quyết định số 767/QĐ-UBND ngày 18/4/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ủy quyền thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ dự án có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- Như điều 4;
- LĐVP;
- TTCB, Website Lâm Đồng;
- Lưu: VT, MT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1488/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1488/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2015
Ngày hiệu lực15/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1488/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1488/QĐ-UBND 2015 ủy quyền quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1488/QĐ-UBND 2015 ủy quyền quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1488/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành10/07/2015
        Ngày hiệu lực15/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1488/QĐ-UBND 2015 ủy quyền quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1488/QĐ-UBND 2015 ủy quyền quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường Lâm Đồng

            • 10/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực