Quyết định 1489/QĐ-TTg

Quyết định 1489/QĐ-TTg năm 2001 về việc thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1489/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước của tổ chức chính trị xã hội thành Công ty TNHH 1 thành viên


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1489/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP CỦA TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (dưới đây gọi tắt là Tổ công tác) để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo công tác triển khai thực hiện Nghị định số 63/2001/NĐ-CP về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Tổ công tác do Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp chỉ đạo.

Điều 2. Tổ công tác có nhiệm vụ :

1. Nghiên cứu đề xuất với Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xây dựng các văn bản pháp luật về chuyển đổi tổ chức và cơ chế quản lý áp dụng cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 63/2001/NĐ-CP;

2. Hướng dẫn, tổ chức tập huấn cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, Tổng công ty và doanh nghiệp về việc chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

3. Chỉ đạo điểm và theo dõi việc chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

4. Theo dõi hoạt động của doanh nghiệp sau chuyển đổi, tổng kết quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 63/2001/NĐ-CP và các vấn đề phát sinh để đề xuất Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Điều 3. Tổ công tác do ông Nguyễn Minh Thông, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp làm Tổ trưởng và gồm các thành viên trong danh sách kèm theo.

Điều 4. Tổ công tác hoạt động theo Quy chế do Tổ trưởng ban hành.

Điều 5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm dự trù kinh phí phục vụ cho các hoạt động của Tổ công tác.

Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đồng chí có tên tại Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Như Điều 3,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ,
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng,
- Cơ quan TW của các đoàn thể,
- HĐQT Tổng công ty 91,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ : PC,
KTQĐ, CN, TH, TTTT&BC,
- Lưu : ĐMDN (5b), VT.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
Phan Văn Khải

 DANH SÁCH

THÀNH VIÊN TỔ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP CỦA TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên)

 1. Ông Nguyễn Minh Thông, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Tổ trưởng.

2. Ông Lại Quang Thực, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ phó.

3. Ông Trần Văn Tá, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Tổ phó.

Mời một đồng chí Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương tham gia là Tổ phó.

4. Ông Trần Xuân Lịch, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ phó thường trực.

5. Ông Trần Tiến Cường, Trưởng Ban Nghiên cứu quản lý doanh nghiệp, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thư ký Tổ công tác.

6. Ông Vũ Quốc Tuấn, Cộng tác viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, thành viên.

7. Bà Nguyễn Kim Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ, thành viên.

8. Ông Chu Đức Nhuận, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Văn phòng Chính phủ, thành viên.

9. Ông Đặng Như Lợi, Vụ trưởng Vụ Tiền lương, tiền công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thành viên.

10. Ông Dương Đăng Huệ, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật kinh tế và dân sự, Bộ Tư pháp, thành viên.

11. Ông Nguyễn Đức Tặng, Trưởng Ban Chính sách tổng hợp, Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính, thành viên.

12. Ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Vụ trưởng Vụ Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên.

13. Ông Bùi Văn Dũng, Phó trưởng Ban Nghiên cứu quản lý doanh nghiệp, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên.

14. Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chuyên viên Vụ Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ, thành viên.

15. Ông Vũ Văn Thái, Chuyên viên Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, thành viên.

Mời một cán bộ cấp vụ của Ban Kinh tế Trung ương và một cán bộ cấp vụ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham gia là thành viên.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1489/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1489/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2001
Ngày hiệu lực21/11/2001
Ngày công báo31/12/2001
Số công báoSố 48
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1489/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1489/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước của tổ chức chính trị xã hội thành Công ty TNHH 1 thành viên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1489/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước của tổ chức chính trị xã hội thành Công ty TNHH 1 thành viên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1489/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhan Văn Khải
        Ngày ban hành21/11/2001
        Ngày hiệu lực21/11/2001
        Ngày công báo31/12/2001
        Số công báoSố 48
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1489/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước của tổ chức chính trị xã hội thành Công ty TNHH 1 thành viên

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1489/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước của tổ chức chính trị xã hội thành Công ty TNHH 1 thành viên

          • 21/11/2001

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 31/12/2001

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 21/11/2001

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực