Quyết định 1489/QĐ-UBND

Quyết định 1489/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Nam Định

Nội dung toàn văn Quyết định 1489/QĐ-UBND 2021 thủ tục hành chính lĩnh vực Công chứng Sở Tư pháp tỉnh Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1489/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 13 tháng 7 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 715/TTr-STP ngày 09/7/2021 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Công chứng thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Danh mục TTHC lĩnh vực Công chứng thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tại Quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VPCP (Cục KSTTHC);
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VP1, VP11.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP
(Kèm theo Quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

1

Thành lập Hội công chứng viên

45 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định

Không

- Luật Công chứng ngày 20/6/2014;

- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

- Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng.

2

Thành lập Văn phòng công chứng

20 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định

Không

- Luật Công chứng năm 2014;

- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ;

- Thông tư số 01/2021/TT-BTP .

3

Hợp nhất Văn phòng công chứng

35 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định

Không

- Luật Công chứng năm 2014;

- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ;

- Thông tư số 01/2021/TT-BTP .

4

Sáp nhập Văn phòng công chứng

35 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định

Không

- Luật Công chứng năm 2014;

- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ;

- Thông tư số 01/2021/TT-BTP .

5

Chuyển nhượng Văn phòng công chứng

35 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định

Không

- Luật Công chứng năm 2014;

- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ;

- Thông tư số 01/2021/TT-BTP .

6

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

07 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định

Không

- Luật Công chứng năm 2014;

- Thông tư số 04/2015/TT- BTP ngày 15/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng.

7

Đăng ký lại tập sự hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng.

07 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định

Không

- Luật Công chứng năm 2014;

- Thông tư số 04/2015/TT- BTP.

8

Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

05 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định

Không

- Luật Công chứng năm 2014;

- Thông tư số 04/2015/TT- BTP.

9

Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

12 ngày làm việc (05 ngày đối với trường hợp rút, 07 ngày đối với trường hợp nhập)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định

Không

- Luật Công chứng năm 2014;

- Thông tư số 04/2015/TT- BTP.

10

Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

05 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định

Không

- Luật Công chứng năm 2014;

- Thông tư số 04/2015/TT- BTP.

11

Đăng ký kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

15 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định

3.500.000 đồng

- Luật Công chứng năm 2014;

- Thông tư số 04/2015/TT- BTP;

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

12

Đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên

07 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định

100.000 đồng

- Luật Công chứng năm 2014;

- Thông tư số 01/2021/TT-BTP ;

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC .

13

Cấp lại thẻ công chứng viên

05 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định

100.000 đồng

- Luật Công chứng năm 2014;

- Thông tư số 04/2015/TT- BTP.

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC .

14

Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên trường hợp công chứng viên không còn hành nghề tại tổ chức hành nghề công chứng

05 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định

Không

- Luật Công chứng năm 2014;

- Thông tư số 01/2021/TT-BTP .

15

Đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

10 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định

1.000.000 đồng

- Luật Công chứng năm 2014;

- Thông tư số 01/2021/TT-BTP ;

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC .

16

Thay đổi nội dung đăng ký hành nghề của Văn phòng công chứng

07 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định

500.000 đồng (áp dụng cho việc thay đổi tên gọi, địa chỉ, Trưởng Văn phòng); Không thu phí đối với trường hợp ghi nhận thay đổi công chứng viên hợp danh, công chứng viên làm việc theo hợp đồng lao động

- Luật Công chứng năm 2014;

- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ;

- Thông tư số 01/2021/TT-BTP ;

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC .

17

Đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng hợp nhất

10 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định

1.000.000 đồng

- Luật Công chứng năm 2014;

- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ;

- Thông tư số 01/2021/TT-BTP ;

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC .

18

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập

07 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định

500.000 đồng

- Luật Công chứng năm 2014;

- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ;

- Thông tư số 01/2021/TT-BTP ;

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC .

19

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận chuyển nhượng

07 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định

500.000 đồng

- Luật Công chứng năm 2014;

- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ;

- Thông tư số 01/2021/TT-BTP ;

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC .

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1489/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1489/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2021
Ngày hiệu lực13/07/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 tháng trước
(22/07/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1489/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1489/QĐ-UBND 2021 thủ tục hành chính lĩnh vực Công chứng Sở Tư pháp tỉnh Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1489/QĐ-UBND 2021 thủ tục hành chính lĩnh vực Công chứng Sở Tư pháp tỉnh Nam Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1489/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýPhạm Đình Nghị
        Ngày ban hành13/07/2021
        Ngày hiệu lực13/07/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 tháng trước
        (22/07/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1489/QĐ-UBND 2021 thủ tục hành chính lĩnh vực Công chứng Sở Tư pháp tỉnh Nam Định

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1489/QĐ-UBND 2021 thủ tục hành chính lĩnh vực Công chứng Sở Tư pháp tỉnh Nam Định

              • 13/07/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/07/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực