Quyết định 1489/QĐ-UBND

Quyết định 1489/QĐ-UBND năm 2011 về Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Hậu Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 1489/QĐ-UBND năm 2011 Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu Hậu Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1489/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 16 tháng 9 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH “KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA TỈNH HẬU GIANG”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu;

Căn cứ Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 782/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Xét Tờ trình số 499/TTr-STNMT ngày 8 tháng 9 năm 2011 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất ban hành “Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Hậu Giang”.

Ban hành kèm theo Quyết định này là Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Hậu Giang (sau đây gọi tắt là Kế hoạch hành động).

Điều 2. Giao Ban Chỉ đạo Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo), thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch hành động; Giao Sở Tài nguyên và Môi trường giúp Ban Chỉ đạo theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc và giám sát các cơ quan, đơn vị thực hiện nội dung của Kế hoạch hành động.

Điều 3. Ban Chỉ đạo Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng trên địa bàn tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP Chính Phủ;
- Bộ TN&MT;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- TT. UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ;
- Lưu: VT, KT. NgH
D\2011\QĐ\BĐKH\ ban hanh KH hanh dong ung pho voi BDKH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Nhơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1489/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1489/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/09/2011
Ngày hiệu lực16/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(23/08/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1489/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1489/QĐ-UBND năm 2011 Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1489/QĐ-UBND năm 2011 Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu Hậu Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1489/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýNguyễn Thành Nhơn
        Ngày ban hành16/09/2011
        Ngày hiệu lực16/09/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (23/08/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1489/QĐ-UBND năm 2011 Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu Hậu Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1489/QĐ-UBND năm 2011 Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu Hậu Giang

            • 16/09/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/09/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực