Quyết định 149/QĐ-TTg

Quyết định 149/QĐ-TTg năm 2008 về các đơn vị sự nghiệp thuộc bộ văn hoá, thể thao và du lịch do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 149/QĐ-TTg các đơn vị sự nghiệp thuộc bộ văn hoá, thể thao và du lịch đã được thay thế bởi Quyết định 123/QĐ-TTg năm 2014 danh sách đơn vị sự nghiệp công lập Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và được áp dụng kể từ ngày 16/01/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 149/QĐ-TTg các đơn vị sự nghiệp thuộc bộ văn hoá, thể thao và du lịch


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 149/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ

1. Viện Phim Việt Nam.

2. Viện Bảo tồn di tích.

3. Viện Khoa học Thể dục thể thao (trực thuộc Tổng cục Thể dục thể thao).

4. Viện Nghiên cứu phát triển du lịch (trực thuộc Tổng cục Du lịch).

5. Đổi tên Nhạc viện Hà Nội thành Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

6. Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh.

7. Học Viện Âm nhạc Huế.

8. Trường Đại học Văn hoá Hà Nội.

9. Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh.

10. Đổi tên Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội thành Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

11. Trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

12. Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

13. Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh.

14. Đổi tên Trường Đại học Thể dục thể thao I thành Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh.

15. Đổi tên Trường Đại học Thể dục thể thao II thành Trường Đại học Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh.

16. Đổi tên Trường Đại học Thể dục thể thao III thành Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng.

17. Bảo tàng Hồ Chí Minh.

18. Bảo tàng Lịch sử Việt Nam.

19. Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.

20. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

21. Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam.

22. Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

23. Thư viện Quốc gia Việt Nam.

24. Đổi tên Khu Sáng tác thành Trung tâm Hỗ trợ sáng tác.

25. Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

26. Đổi tên Trung tâm Văn hóa - Thông tin Việt Nam tại Lào thành Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào.

27. Khu Liên hợp Thể thao quốc gia (trực thuộc Tổng cục Thể dục thể thao).

Điều 2. Về Trường Cao đẳng Công nghiệp In

1. Chuyển Trường Cao đẳng Công nghiệp In từ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sang Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm bàn giao nguyên trạng tổ chức, bộ máy, biên chế, cơ sở vật chất, trụ sở và các tài sản, trang thiết bị có liên quan sang Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 01 tháng 4 năm 2008.

Điều 3. Các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 51 Luật Giáo dục năm 2005

1. Trường Cao đẳng Múa Việt Nam.

2. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc.

3. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc.

4. Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội.

5. Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng.

6. Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai.

Điều 4. Các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 41 Luật Dạy nghề năm 2006

1. Trường Cao đẳng nghề Du lịch Hải Phòng.

2. Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế.

Điều 5. Các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Trường Trung học Múa thành phố Hồ Chí Minh.

2. Trường Trung học Xiếc Việt Nam.

3. Trường Trung cấp Du lịch Nha Trang.

4. Trường Trung cấp Du lịch Đà Lạt.

5. Trường Trung cấp Du lịch Cần Thơ.

6. Trường Trung học Nghiệp vụ Du lịch Vũng Tàu.

7. Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam.

8. Nhà hát Cải lương Việt Nam.

9. Nhà hát Chèo Việt Nam.

10. Nhà hát Tuồng Việt Nam.

11. Nhà hát Múa rối Việt Nam.

12. Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam.

13. Nhà hát Kịch Việt Nam.

14. Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam.

15. Nhà hát Ca, Múa, Nhạc nhẹ Việt Nam.

16. Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc.

l7. Nhà hát Tuổi trẻ.

18. Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

19. Ban Quản lý Nhà hát lớn Hà Nội.

20. Trường quay Cổ Loa.

21. Trung tâm Văn hóa thể thao du lịch và Truyền thông Việt Nam.

22. Trung tâm Kỹ thuật Điện ảnh.

23. Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

24. Tạp chí Điện ảnh - Kịch trường (thuộc Cục Điện ảnh).

25. Các trung tâm huấn luyện thể thao, các đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc Tổng cục Thể dục thể thao:

a) Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội;

b) Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;

c) Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng;

d) Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Cần Thơ;

đ) Tạp chí Thể thao;

e) Báo Thể thao Việt Nam;

g) Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao;

h) Trung tâm Thể thao Ba Đình;

i) Bệnh viện Thể thao Việt Nam;

k) Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam.

26. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Du lịch:

a) Trung tâm Thông tin du lịch;

b) Tạp chí Du lịch;

c) Báo Du lịch.

Điều 6. Về thẩm quyền đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch:

1. Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập mới, đổi tên, sáp nhập, giải thể, cho chuyển đổi hình thức hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ thuộc thẩm quyền của Thủ tướng;

2. Trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập mới, đổi tên, sáp nhập, giải thể các trường cao đẳng thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

3. Trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định thành lập mới, đổi tên, sáp nhập, giải thể các trường cao đẳng nghề thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

4. Quyết định thành lập mới, đổi tên, sáp nhập, giải thể, cho chuyển đổi hình thức hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ thuộc thẩm quyền; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Điều 7. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 340/2005/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp, tổ chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin.

2. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

3. Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCB (5b). A.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 149/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu149/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/02/2008
Ngày hiệu lực04/02/2008
Ngày công báo11/02/2008
Số công báoTừ số 105 đến số 106
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/01/2014
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 149/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 149/QĐ-TTg các đơn vị sự nghiệp thuộc bộ văn hoá, thể thao và du lịch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 149/QĐ-TTg các đơn vị sự nghiệp thuộc bộ văn hoá, thể thao và du lịch
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu149/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Tấn Dũng
       Ngày ban hành04/02/2008
       Ngày hiệu lực04/02/2008
       Ngày công báo11/02/2008
       Số công báoTừ số 105 đến số 106
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/01/2014
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 149/QĐ-TTg các đơn vị sự nghiệp thuộc bộ văn hoá, thể thao và du lịch

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 149/QĐ-TTg các đơn vị sự nghiệp thuộc bộ văn hoá, thể thao và du lịch