Quyết định 149/QĐ-UBND

Quyết định 149/QĐ-UBND năm 2014 thanh lý tài sản để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 149/QĐ-UBND năm 2014 thanh lý tài sản nâng cấp Trụ sở Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 149/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 11 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THANH LÝ TÀI SẢN ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP TRỤ SỞ LÀM VIỆC CHI CỤC KIỂM LÂM NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 52/2009/NĐ-CP Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước">245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính về việc Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC;

Căn cứ Nghị quyết số 27/2010/NQ-HĐND ngày 24/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình s 18/TTr-STC ngày 06/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình thanh lý tài sản để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình, với danh mục cụ thể như sau:

STT

Tên tài sản

Năm xây dựng

Năm sử dụng

Diện tích

Giá trị theo trên sổ sách kế toán (đồng)

Nguyên giá

Giá trị còn lại

1

Nhà đxe đội cơ động và PCCCR

2010

2010

52 m2

36.591.400

27.077.636

 

Tổng cộng:

 

 

 

36.591.400

27.077.636

- Phương thức thanh lý tài sản: Phá dỡ, huỷ bỏ (tài sản, vật liệu thu hồi thực hiện bán theo quy định).

- Quản lý, sử dụng tiền thu được từ thanh lý tài sản: Toàn bộ số tiền thu được từ việc thanh lý tài sản, sau khi trừ đi các chi phí hợp lý có liên quan đến việc thanh lý được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình tổ chức thanh lý tài sản; hạch toán giảm tài sản, báo cáo kê khai biến động tài sản theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Chi cục trưởng Chi cục Kim lâm Ninh Bình; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu: VT, VP5/VP3.
TH/0103

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Trị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 149/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 149/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/03/2014
Ngày hiệu lực 11/03/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 149/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 149/QĐ-UBND năm 2014 thanh lý tài sản nâng cấp Trụ sở Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 149/QĐ-UBND năm 2014 thanh lý tài sản nâng cấp Trụ sở Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 149/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Ninh Bình
Người ký Đinh Quốc Trị
Ngày ban hành 11/03/2014
Ngày hiệu lực 11/03/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 149/QĐ-UBND năm 2014 thanh lý tài sản nâng cấp Trụ sở Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình

Lịch sử hiệu lực Quyết định 149/QĐ-UBND năm 2014 thanh lý tài sản nâng cấp Trụ sở Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình

  • 11/03/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 11/03/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực