Quyết định 1490/QĐ-UBND

Quyết định 1490/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng

Quyết định 1490/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Sở Thông tin tỉnh Sóc Trăng đã được thay thế bởi Quyết định 1243/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính mới của Sở Thông tin Sóc Trăng và được áp dụng kể từ ngày 03/05/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 1490/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Sở Thông tin tỉnh Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1490/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, B SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GII QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định s 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ quy định sửa đổi, b sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hưng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tnh Sóc Trăng tại Tờ trình số 22/TTr-STTTT ngày 08/6/2018,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, b sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng.

Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, b sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định ca cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật công bố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, tnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP);
- Phòng Kiểm soát thủ tục hành ch
ính;
- Lưu: HC, KST
T.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hùng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG

(Kèm theo Quyết định số 1490/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Sóc Trăng)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐI, B SUNG THUỘC THM QUYN GII QUYT CA S THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG

STT

Tên thủ tục hành chính

Số trang

I

Lĩnh vực Bưu chính

 

1

Cấp giấy phép bưu chính (sửa đổi, bổ sung)

04

2

Sa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (sửa đổi, b sung)

11

3

Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (sửa đổi, b sung)

17

4

Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (sửa đổi, bổ sung)

23

5

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (sa đổi, b sung)

29

6

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (sửa đổi, bổ sung)

35

II

Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

 

1

Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của t chức, doanh nghiệp đã được cp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tng hợp (thống kê mới)

40

2

Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (sửa đổi, b sung)

42

3

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tng hợp (sửa đổi, b sung)

49

4

Cấp lại Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tng hợp (sửa đổi, bổ sung)

53

5

Gia hạn Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (sửa đi, b sung)

57

6

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng (điều chỉnh tên thủ tục và sửa đổi, bổ sung)

61

7

Thông báo thay đi cơ cấu tổ chức ca doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật v doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên (điều chỉnh tên th tục và sửa đổi, bổ sung)

63

8

Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt (sửa đổi, bổ sung)

65

9

Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng (điu chnh tên thủ tục và sửa đổi, b sung)

67

10

Thông báo thay đổi cơ cu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đi công ty theo quy định của pháp lut v doanh nghiệp; thay đổi phần vn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc c đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên (điều chỉnh tên thủ tục và sửa đi, b sung)

69

11

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (sửa đi, b sung)

71

12

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (sửa đổi, b sung)

77

13

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (sửa đi, b sung)

81

14

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (sửa đổi, b sung)

85

III

nh vực Xuất bản, In và Phát hành

 

1

Cấp Giấy phép hoạt động in (sửa đổi, b sung)

89

2

Cấp lại Giấy phép hoạt động in (sửa đổi, b sung)

94

3

Đăng ký hoạt động cơ sở in (sửa đổi, b sung)

99

4

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in (sửa đổi, b sung)

103

5

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu (sửa đi, b sung)

108

6

Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu (sửa đổi, bổ sung)

112

 

Tng số: 26 thủ tục

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1490/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1490/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2018
Ngày hiệu lực26/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/05/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1490/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1490/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Sở Thông tin tỉnh Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1490/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Sở Thông tin tỉnh Sóc Trăng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1490/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýNgô Hùng
        Ngày ban hành26/06/2018
        Ngày hiệu lực26/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/05/2019
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1490/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Sở Thông tin tỉnh Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1490/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Sở Thông tin tỉnh Sóc Trăng