Quyết định 1491/QĐ-UBND

Quyết định 1491/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 1491/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục áp dụng tại cấp huyện Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1491/-UBND

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 06 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ÁP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tnh Sóc Trăng tại Tờ trình số 22/TTr-STTTT ngày 08/6/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật công bố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 27/01/2015 và Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP);
- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Lưu: HC, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hùng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ÁP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

(Kèm theo Quyết định số 1491/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ÁP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

STT

Tên th tục hành chính

I

nh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

2

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

3

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

4

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

II

Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành

1

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

2

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

 

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

I. Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

01. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đủ điền kiện hoạt động đim cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

- Trình tự thực hiện: (sửa đổi, bổ sung)

* Bước 1: Cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng gửi hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

* Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, UBND cấp huyện thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Trường hợp từ chối, UBND cấp huyện có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối cho cá nhân biết.

Đối với các điểm đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, trước thời hạn hết hạn của giấy chứng nhận tối thiểu 20 ngày, chủ điểm muốn tiếp tục kinh doanh phải thực hiện thủ tục cấp giấy chng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng như ban đầu.

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần và sáng thứ bảy (đối với các huyện có đăng ký) (chiều thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ, tết ngh).

- Cách thức thực hiện: Cá nhân có thể chọn 01 trong 03 phương thức nộp hồ sơ sau: (sửa đổi, bổ sung)

+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND & UBND cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

+ Nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính gửi về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Văn phòng HĐND & UBND cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

+ Nộp hồ sơ trực tuyến theo mức độ đã được công bố qua Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Sóc Trăng, theo địa chỉ: http://motcua.soctrang.gov.vn hoặc qua hệ thống Một cửa điện tử của UBND cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

- Thành phần, slượng hồ sơ: (sửa đổi, bổ sung)

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận;

+ Bản sao có chứng thực giấy đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

+ Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của chủ điểm cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là cá nhân.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. (sửa đổi, bổ sung)

- Đi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. (sửa đổi, bổ sung)

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (theo Mẫu s 03 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP).

- Lệ phí (nếu có): Theo quy định của Bộ Tài chính. (sửa đổi, bổ sung)

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (sửa đổi, bổ sung)

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (theo Mu số 05 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP).

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (theo Mu số 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): (sửa đổi, bsung)

Cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Có đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

+ Địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có chiều dài đường bộ ngắn nhất từ cửa chính hoặc cửa phụ của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng ti cng chính hoặc cng phụ của cổng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phthông dân tộc bán trú từ 200 m trở lên;

+ Có biển hiệu “Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” ghi rõ tên điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh. Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đng thời là đại lý Internet thì thêm nội dung “Đại lý Internet”. Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp thì thêm nội dung “Điểm truy nhập Internet công cộng”;

+ Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tối thiểu 50 m2 tại các khu vực đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I, loại II, loại III; ti thiểu 40 m2 tại các đô thị loại IV, loại V; tối thiểu 30 m2 tại các khu vực khác;

+ Bảo đảm đủ ánh sáng, độ chiếu sáng đng đều trong phòng máy;

+ Có thiết bị và nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng, chống cháy, nổ của Bộ Công an;

+ Nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (nếu có).

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)

+ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 ca Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

+ Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

 

Mẫu số 03

Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định s 27/2018/NĐ-CP

UBND HUYỆN/THỊ XÃ/
THÀNH PHỐ …………….

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số GCN: ………………….

……..., ngày … tháng … năm 20…

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG
(Có giá trị đến ngày....tháng....năm....)
Cấp lần đầu ngày …… tháng ...... năm ……
Sửa đổi, bổ sung/cấp lại ngày …… tháng ...... năm ……
(Áp dụng cho chủ điểm là cá nhân)

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ ……………………
CHỨNG NHẬN

Họ và tên chủ điểm: ……………………………………………………………………………………

SCMND/thẻ CCCD/hộ chiếu: ……………………………………………………………………….

Ngày cấp: …./…../……..; Nơi cấp: ……………………………………………………………………

Địa chỉ nơi ở hiện tại: …………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………….. Fax:……………………………………………………..

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………………………………………………………………..

Số giấy chứng nhận ĐKKD: ……………………………………………………………………………

Đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo các quy định sau đây:

1. Tên điểm: ……………………………………………………………………………………………..

2. Địa chỉ của điểm (số nhà, thôn/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã/thành phố, tnh/thành phtrực thuộc trung ương): …………………………………………………….

3. Tng diện tích các phòng máy (m2): ……………………………………………………………….

Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử chỉ được hoạt động tại địa chỉ quy định tại điểm 2 Giấy chứng nhận này, không được hoạt động từ 22 giờ đêm đến 8 giờ sáng hôm sau, duy trì đáp ứng đầy đủ các Điều kiện hoạt động quy định tại Điều 35 Nghị định này và thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 36 Nghị định này trong suốt thời gian hoạt động./.

 

 

CHỦ TỊCH
UBND HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PH
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 05

Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định s 27/2018/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

………, ngày ….. tháng ….. năm ………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ
(Áp dụng cho chủ đim là cá nhân)

Kính gửi: UBND huyện/thị xã/thành phố ……………………………..

Tôi đề nghị được cấp giấy chng nhn đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng như sau:

Phần 1. Thông tin chung

1. Họ và tên: …………………………………………………………………………………………….

Số CMND/thẻ CCCD/hộ chiếu: ………………. Ngày cấp: …………… Nơi cấp: …………………

Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………. Địa chthư điện tử: ……………………………………….

2. Tên điểm: ……………………………………………………………………………………………..

3. Số đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:

4. Địa chỉ của địa điểm kinh doanh (số nhà, thôn/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã/thành phố, tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương): ………………………………………………

5. Tổng diện tích các phòng máy (m2): ………………………………………………………………..

6. Số lượng máy tính dự kiến: ………………………………………………………………………….

Phần 2. Tài liệu kèm theo

1. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

2. Bản sao có chng thực chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của chủ điểm;

3. Các tài liệu liên quan khác (nếu có) …………………………………………………….

Phần 3. Cam kết

Tôi xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo.

2. Nếu được cấp giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, tôi cam kết giữ an ninh trật tự địa phương, tuân thủ các quy định về phòng chống cháy ncủa cơ quan công an và chấp hành nghiêm chnh các quy định của pháp luật Việt Nam về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng./.

 

 

CHỦ ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

02. Thủ tục: Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

- Trình tự thực hiện: (sửa đổi, bổ sung)

* Bước 1: Trong thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, cá nhân phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đã được cấp thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Thay đổi tên điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

b) Thay đổi chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là cá nhân hoặc thay đổi người quản lý trực tiếp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp.

Nộp hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

* Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, UBND cấp huyện thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng sửa đổi, bổ sung thay thế cho giấy chứng nhận cũ. Trường hợp từ chối, UBND cp huyện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối cho cá nhân biết.

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần và sáng thứ bảy (đối với các huyện có đăng ký) (chiều thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ, tết nghỉ).

- Cách thức thực hiện: Cá nhân có thể chọn 01 trong 03 phương thức nộp hồ sơ sau: (sửa đổi, bổ sung)

+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

+ Nộp hồ sơ qua hệ thng bưu chính gửi về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

+ Nộp hồ sơ trực tuyến theo mức độ đã được công bố qua Cổng dịch vụ công trực tuyến tnh Sóc Trăng, theo địa chỉ: http://motcua.soctrang.gov.vn hoặc qua hệ thống Một cửa điện tử của UBND cấp huyện nơi đt địa điểm kinh doanh.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: (sửa đổi, bổ sung)

+ Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung giấy chứng nhận;

+ Các tài liệu có liên quan đến các thông tin thay đổi (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. (sửa đổi, bổ sung)

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (theo Mu s 03 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP).

Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động đim cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng sửa đổi, bổ sung có thời hạn bằng thời hạn còn lại của giấy chứng nhận cũ.

- Lệ phí (nếu có): Theo quy định của Bộ Tài chính.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (theo Mu số 07 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP).

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (theo Mu số 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không (sửa đổi, bổ sung)

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)

+ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

+ Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ vviệc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

 

Mẫu số 03

Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP

UBND HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ ………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số GCN: ………………….

……..., ngày … tháng … năm 20…

 

GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG
(Có giá trị đến ngày....tháng....năm....)
Cấp lần đầu ngày …… tháng ...... năm ……
Sửa đổi, bổ sung/cấp lại ngày …… tháng ...... năm ……
(Áp dụng cho chủ điểm là cá nhân)

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ ……………………
CHỨNG NHẬN

Họ và tên chủ điểm: ……………………………………………………………………………………

SCMND/thẻ CCCD/hộ chiếu: ……………………………………………………………………….

Ngày cấp: …./…../……..; Nơi cấp: ……………………………………………………………………

Địa chỉ nơi ở hiện tại: …………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………….. Fax:……………………………………………………..

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………………………………………………………………..

Số giấy chứng nhận ĐKKD: ……………………………………………………………………………

Đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo các quy định sau đây:

1. Tên điểm: ……………………………………………………………………………………………..

2. Địa chỉ của điểm (số nhà, thôn/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã/thành phố, tnh/thành phtrực thuộc trung ương): ……………………………………………………………….

3. Tng diện tích các phòng máy (m2): ……………………………………………………………….

Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử chỉ được hoạt động tại địa chỉ quy định tại điểm 2 Giấy chứng nhận này, không được hoạt động từ 22 giờ đêm đến 8 giờ sáng hôm sau, duy trì đáp ứng đầy đủ các Điều kiện hoạt động quy định tại Điều 35 Nghị định này và thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 36 Nghị định này trong suốt thời gian hoạt động./.

 

 

CHỦ TỊCH
UBND HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PH
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 07

Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………., ngày …. tháng …. năm …….

ĐƠN Đ NGHỊ
SỬA ĐI, B SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG
(Áp dụng cho chủ điểm là cá nhân)

Kính gửi: UBND huyện/thị xã/thành phố ……………………………..

Tôi đề nghị được sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng như sau:

Phần 1. Thông tin chung

1. Họ và tên: …………………………………………………………………………………………….

Số CMND/thẻ CCCD/hộ chiếu: ………………. Ngày cấp: …………… Nơi cấp: …………………

Điện thoại liên hệ:: ………………………………. Địa chthư điện tử: ……………………………

2. Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:

- Tên điểm: ……………………………………………………………………………………………..

- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..….

3. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng số ……………… cấp ngày …. tháng …..  năm ………

Phần 2. Nội dung và lý do sửa đổi, bổ sung

1. Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung: ……………………………………………………………….

2. Lý do sửa đổi, bổ sung: …………………………………………………………………………….

Phần 3. Tài liệu kèm theo

- Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của chủ điểm;

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

Phần 4. Cam kết

Tôi xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị sửa đổi, bsung giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo.

2. Nếu được cấp giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng sửa đổi, bổ sung, tôi sẽ tiếp tục chấp hành nghiêm chnh các quy định của pháp luật Việt Nam vcung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng./.

 

 

CHỦ ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

03. Thủ tục: Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đim cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (sửa đi, bổ sung)

- Trình tự thực hiện: (sửa đổi, bổ sung)

* Bước 1: Chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng là cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng muốn tiếp tục hoạt động theo nội dung giy chứng nhận đã được cấp mà không làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 35b Nghị định số 27/2018/NĐ-CP , trước thời hạn hết hạn của giấy chứng nhận tối thiu 20 ngày, chủ đim gửi hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy chng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng vBộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

* Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, ktừ ngày nhn được hồ sơ theo quy định, UBND cấp huyện thẩm định và ban hành Quyết định gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Trường hợp từ chối, UBND cấp huyện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối cho cá nhân biết.

Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có thể được gia hạn 01 lần vi thời hạn tối đa là 06 tháng.

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần và sáng thứ bảy (đối với các huyện có đăng ký) (chiều thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ, tết nghỉ).

- Cách thức thực hiện: Cá nhân có thể chọn 01 trong 03 phương thức nộp hồ sơ sau: (sửa đổi, bổ sung)

+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

+ Nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính gửi về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện nơi đt địa điểm kinh doanh.

+ Nộp hồ sơ trực tuyến theo mức độ đã được công bố qua công dịch vụ công trực tuyến tnh Sóc Trăng, theo địa chỉ: http://motcua.soctrang.gov.vn hoặc qua hệ thống Một cửa điện tử của UBND cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

- Thành phần, s lượng hồ sơ: (sửa đổi, bổ sung)

+ Đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận;

+ Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của chủ điểm là cá nhân.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. (sửa đổi, bổ sung)

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (sửa đi, bổ sung)

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (theo mu s 11 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP). (sửa đổi, bổ sung)

- Lệ phí (nếu có): Theo quy định của Bộ Tài chính. (sửa đổi, bổ sung)

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai: (sa đổi, bổ sung)

+ Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (theo Mu s 09 Phụ lục I ban hành kèm theo Ngh định số 27/2018/NĐ-CP).

+ Quyết định gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (theo Mu s11 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không (sửa đổi, bổ sung)

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)

+ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

+ Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ về việc sửa đi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

 

Mẫu số 09

Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………, ngày …. tháng …. năm ……..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG

(Áp dụng cho chủ điểm là cá nhân)

Kính gửi: UBND huyện/thị xã/thành phố ……………………………..

Tôi đề nghị gia hạn chng nhn đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng như sau:

Phần 1. Thông tin chung

1. Họ và tên: …………………………………………………………………………………………….

Số CMND/thẻ CCCD/hộ chiếu: ………………. Ngày cấp: …………… Nơi cấp: …………………

Điện thoại liên hệ: ………………………………. Địa chthư điện tử: ………………………………

2. Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:

- Tên điểm: ……………………………………………………………………………………………..

- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..….

3. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng số ……………… cấp ngày …. tháng …..  năm ………

Phần 2. Lý do và thời gian đề nghị gia hạn

1. Lý do đề nghị gia hạn: ……………………………………………………………………………….

2. Thời gian đề nghị gia hạn: …………. tháng

Phần 3. Tài liệu kèm theo

- Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của chủ điểm;

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

Phần 4. Cam kết

Tôi xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo.

2. Nếu được gia hạn giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, tôi sẽ tiếp tục chấp hành nghiêm chnh các quy định của pháp luật Việt Nam về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng./.

 

 

CHỦ ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 11

Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định s 27/2018/NĐ-CP

UBND HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ ………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………………….

……..., ngày … tháng … năm 20…

 

QUYẾT ĐỊNH GIA HẠN
GIẤY CHỨNG NHẬN Đ
ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ …………………….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn thời gian có hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động đim cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng số ……………… cấp ngày …. tháng …… năm ……. của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng...(tên đim), địa chỉ: ………………………….. đến ngày ….. tháng ….. năm ………..

Điều 2. Chủ đim cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PH
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

 

 

04. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (sửa đổi, bổ sung)

- Trình tự thực hiện: (sửa đổi, bổ sung)

* Bước 1: Trường hợp giấy chng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, chủ điểm cung cp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng là cá nhân phải gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

* Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, UBND cấp huyện thẩm định và cấp lại giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Trường hợp từ chối, UBND cấp huyện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối cho cá nhân biết.

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần và sáng thứ bảy (đối với các huyện có đăng ký) (chiều thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ, tết nghỉ).

- Cách thức thực hiện: Cá nhân có thchọn 01 trong 03 phương thức nộp hồ sơ sau: (sửa đổi, bổ sung)

+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

+ Nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính gửi về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

+ Nộp hồ sơ trực tuyến theo mức độ đã được công bố qua Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Sóc Trăng, theo địa chỉ: http://motcua.soctrang.gov.vn hoặc qua hệ thống Một cửa điện tử của của UBND cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. (sửa đổi, b sung)

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, (sửa đổi, b sung)

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.

- Kết quả thc hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

- Lệ phí (nếu có): Theo quy định của Bộ Tài chính, (sửa đổi, bổ sung)

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (sửa đổi, bổ sung)

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đim cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (theo Mu s 12 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP).

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (theo Mu số 3 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. (sa đi, bổ sung)

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)

+ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

+ Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

 

Mẫu số 12

Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định s 27/2018/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………, ngày …. tháng …. năm ……..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG

(Áp dụng cho chủ điểm là cá nhân)

Kính gửi: UBND huyện/thị xã/thành phố ……………………………………

Tôi đề nghị được cấp lại giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng như sau:

Phần 1. Thông tin chung

1. Họ và tên: …………………………………………………………………………………………….

Số CMND/thẻ CCCD/hộ chiếu: ………………. Ngày cấp: …………… Nơi cấp: …………………

Điện thoại liên hệ: ………………………………. Địa chthư điện tử: ……………………………

2. Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:

- Tên điểm: ……………………………………………………………………………………………..

- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..….

3. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng số ……………… cấp ngày …. tháng …..  năm ………

Phần 2. Lý do đề nghị cấp lại

…………………………………………………………………………………………………………….

Phần 3. Tài liệu kèm theo (nếu có)

Phần 4. Cam kết

Tôi xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo.

2. Nếu được cấp lại giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, tôi sẽ tiếp tục chấp hành nghiêm chnh các quy định của pháp luật Việt Nam về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng./.

 

 

CHỦ ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 03

Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP

UBND HUYỆN/THỊ XÃ/
THÀNH PHỐ ………….

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số GCN: ………………….

……..., ngày … tháng … năm 20…

 

GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀ
U
KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG
(Có giá trị đến ngày....tháng....năm....)
Cấp ln đầu ngày ….tháng.... năm …..
Sửa đổi, bsung/cấp lại ngày....tháng…..năm ……..
(Áp dụng cho chủ điểm là cá nhân)

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ ………………………..
CHỨNG NHẬN

Họ và tên chủ điểm: ………………………………………………………………………………..

Số CMND/thẻ CCCD/hộ chiếu: ……………………………………………………………………

Ngày cấp:…../…../……….; Nơi cấp: ………………………………………………………………

Địa chnơi ở hiện tại: ……………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………….. Fax: ………………………………………………………………

Địa chỉ thư điện tử: ………………………………………………………………………………….

Số giấy chứng nhận ĐKKD: ………………………………………………………………………..

Đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo các quy định sau đây:

1. Tên điểm: ………………………………………………………………………………………..

2. Địa chỉ của điểm (số nhà, thôn/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã/thành phố, tnh/thành phố trực thuộc trung ương): …………………………………………………………..

3. Tổng diện tích các phòng máy (m2): ……………………………………………………………

Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử chỉ được hoạt động tại địa chquy định tại điểm 2 Giy chứng nhận này, không được hoạt động từ 22 giờ đêm đến 8 giờ sáng hôm sau, duy trì đáp ứng đầy đủ các Điều kiện hoạt động quy định tại Điều 35 Nghị định này và thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 36 Nghị định này trong suốt thời gian hoạt động./.

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PH
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

 

II. Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành

01. Th tục: Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ Photocopy

- Trình tự thực hiện:

+ Cơ sở dịch vụ photocopy phải thực hiện khai báo hoạt động với Ủy ban nhân dân cấp huyện chậm nhất 10 ngày trước khi hoạt động.

+ Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải có trách nhiệm cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản lý.

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần và sáng thứ bảy (đối với các huyện có đăng ký) (chiều thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ, tết ngh).

- Cách thức thực hiện: Chủ cơ sở dịch vụ Photocopy có thể chọn 01 trong 03 phương thức nộp hồ sơ sau: (sửa đổi, bổ sung)

+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

+ Nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính gửi về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

+ Nộp hồ sơ trực tuyến theo mức độ đã được công bố qua Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Sóc Trăng, theo địa chỉ: http://motcua.soctrang.gov.vn hoặc qua hệ thống Một cửa điện tử của UBND cấp huyện nơi đt địa điểm kinh doanh.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy.

Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu để quản lý.

- Lệ phí (nếu có): Chưa quy định.

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (Mu số 13 - Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ). (sửa đổi; bổ sung)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)

+ Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ về hoạt động in;

+ Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

+ Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

 

Mẫu số 13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………., ngày ….. tháng ….. năm ……..

TỜ KHAI HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY

Kính gửi: Ủy ban nhân dân (cấp huyện) ……………………………1

1. Tên cơ sở dịch vụ photocopy: …………………………………………………………………..

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

- Điện thoại: ………………………. Fax: …………………………… Email: ……………………..

2. Họ tên người đứng đầu cơ sở dịch vụ photocopy: ………………………………………….2

- Địa chỉ nơi cư trú: …………………………………………………………………………………

- Điện thoại: …………………………………………………………………………………………

- CMND hoặc Hộ chiếu hoặc Căn cước công dân: Số … ngày ….. tháng ….. năm………..; nơi cấp hoặc số định danh cá nhân: …………………………………………………………………

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………………….. ngày …. tháng ….. năm …….. nơi cấp …………………………………………………………………………………………………….

4. Tên tổ chức, cá nhân chủ sở hữu cơ sở dịch vụ photocopy: ……………………………….

5. Danh mục thiết bị:

Số TT

Tên3 máy móc, thiết bị

Nước sản xuất, năm sản xuất

Hãng sản xuất

Model và Số sê-ri của máy

Số lượng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Cơ sở dịch vụ photocopy cam kết tính chính xác nội dung khai trên đây và chấp hành đúng các quy định pháp luật về hoạt động của dịch vụ photocopy.

Tờ khai này được lập thành 02 bản giống nhau, 01 bản gửi cho Ủy ban nhân dân cấp huyện để cập nhật vào hồ sơ, dữ liệu quản lý, 01 bản cơ sở dịch vụ photocopy lưu giữ./.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

_________________________

1 Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã.

2 Người đại diện theo pháp luật.

3 Máy photocopy phải ghi rõ là màu hay đen trắng hoặc đa chức năng (copy-scan-in-....)

 

02. Thủ tục: Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ Photocopy

- Trình tự thực hiện:

+ Cơ sở dịch vụ photocopy phải gửi tờ khai thay đổi thông tin trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có một trong các thay đổi về thông tin đã khai báo đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

+ Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải có trách nhiệm cập nhật thông tin trong tkhai vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình đquản lý.

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần và sáng thứ bảy (đối với các huyện có đăng ký) (chiều thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ, tết ngh).

- Cách thức thực hiện: Chủ cơ sở dịch vụ Photocopy có thchọn 01 trong 03 phương thức nộp hồ sơ sau: (sửa đổi, bổ sung)

+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

+ Nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính gửi về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện nơi đt địa điểm kinh doanh.

+ Nộp hồ sơ trực tuyến theo mức độ đã dược công bố qua Cổng dịch vụ công trực tuyến tnh c Trăng, theo địa ch: http://motcua.soctrang.gov.vn hoặc qua hệ thống Một cửa điện tử của UBND cấp huyện nơi đt địa điểm kinh doanh.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Tờ khai thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện th tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu đquản lý.

- Lệ phí (nếu có): Chưa quy định

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy (Mẫu số 14 - Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ). (sửa đổi, bổ sung)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện th tục hành chính (nếu có): Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)

+ Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ về hoạt động in;

+ Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

+ Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

 

Mẫu số 14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……….., ngày …. tháng ….. năm ………….

TỜ KHAI THAY ĐI THÔNG TIN CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY

Kính gửi: Ủy ban nhân dân (cấp huyện) ……………………1

I. NỘI DUNG THÔNG TIN ĐÃ KHAI BÁO

1. Tên cơ sở dịch vụ photocopy: …………………………………………………………………..

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

- Điện thoại: ………………………. Fax: …………………………… Email: ……………………..

2. Họ tên người đứng đầu cơ sở dịch vụ photocopy: ………………………………………….2

- Địa chỉ nơi cư trú: …………………………………………………………………………………

- Điện thoại: …………………………………………………………………………………………

- CMND hoặc Hộ chiếu hoặc Căn cước công dân: Số … ngày ….. tháng ….. năm………..; nơi cấp hoặc số định danh cá nhân: …………………………………………………………………

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………………….. ngày …. tháng ….. năm …….. nơi cấp …………………………………………………………………………………………………….

4. Tên tổ chức, cá nhân chủ sở hữu cơ sở dịch vụ photocopy: ……………………………….

5. Danh mục thiết bị:

Số TT

Tên3 máy móc, thiết bị

Nước sản xuất, năm sản xuất

Hãng sản xuất

Số sê-ri của máy

Số lượng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

II. NỘI DUNG THÔNG TIN THAY ĐI (KHAI BÁO LẠI)

1. Tên cơ sở dịch vụ photocopy: …………………………………………………………………..

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

- Điện thoại: ………………………. Fax: …………………………… Email: ……………………..

2. Họ tên người đứng đầu cơ sở dịch vụ photocopy: ………………………………………….2

- Địa chỉ nơi cư trú: …………………………………………………………………………………

- Điện thoại: …………………………………………………………………………………………

- CMND hoặc Hộ chiếu hoặc Căn cước công dân: Số … ngày ….. tháng ….. năm………..; nơi cấp hoặc số định danh cá nhân: …………………………………………………………………

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………………….. ngày …. tháng ….. năm …….. nơi cấp …………………………………………………………………………………………………….

4. Tên tổ chức, cá nhân chủ sở hữu cơ sở dịch vụ photocopy: ……………………………….

5. Danh mục thiết bị:

Số TT

Tên3 máy móc, thiết bị

Nước sản xuất, năm sản xuất

Hãng sản xuất

Số sê-ri của máy

Số lượng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

6. Cơ sở dịch vụ photocopy cam kết tính chính xác nội dung khai trên và chấp hành đúng các quy định của pháp luật về hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy.

Tờ khai này được lập thành 02 bản giống nhau, 01 bản gửi cho Ủy ban nhân dân cấp huyện để cập nhật vào hồ sơ, dữ liệu quản lý, 01 bản cơ sở dịch vụ photocopy lưu giữ./.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1491/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1491/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2018
Ngày hiệu lực26/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/05/2019
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1491/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1491/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục áp dụng tại cấp huyện Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1491/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục áp dụng tại cấp huyện Sóc Trăng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1491/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýNgô Hùng
       Ngày ban hành26/06/2018
       Ngày hiệu lực26/06/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/05/2019
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1491/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục áp dụng tại cấp huyện Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1491/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục áp dụng tại cấp huyện Sóc Trăng

           • 26/06/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/06/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực