Quyết định 1493/QĐ-UBND

Quyết định 1493/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La

Quyết định 1493/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính du lịch Sở Văn hóa Sơn La đã được thay thế bởi Quyết định 637/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Sơn La và được áp dụng kể từ ngày 18/03/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 1493/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính du lịch Sở Văn hóa Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1493/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 21 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC DU LỊCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 952/TTr-SVHTT&DL ngày 29/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công b kèm theo Quyết định này Danh mục 25 thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(có Danh mục ban hành kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Du lịch tại Quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(có Danh mục ban hành kèm theo)

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Thường tr
c tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- C
ng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC, Tùng(40b).

KT. CHỦ TỊCH
C
HỦ TỊCH
Phạm
Văn Thủy

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1493/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1493/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2018
Ngày hiệu lực21/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/03/2019
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1493/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1493/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính du lịch Sở Văn hóa Sơn La


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1493/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính du lịch Sở Văn hóa Sơn La
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1493/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýPhạm Văn Thủy
       Ngày ban hành21/06/2018
       Ngày hiệu lực21/06/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/03/2019
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1493/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính du lịch Sở Văn hóa Sơn La

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1493/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính du lịch Sở Văn hóa Sơn La