Quyết định 1496/QĐ-UBND

Quyết định 1496/QĐ-UBND năm 2017 công bố 06 thủ tục hành chính mới; 01 bị bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Quyết định 1496/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lao động tỉnh Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1496/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 03 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 06 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI; 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 ca Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1533/TTr-SLĐTBXH ngày 27 tháng 6 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 06 thủ tục hành chính ban hành mới; 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Cục KSTTHC - VPCP (kèm hồ sơ);

- Ch tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Các PCVP. UBND t
nh;
- Sở Tư pháp (kèm hồ sơ);
- Sở L
ĐTBXH (kèm hồ sơ);
- Phòng TH (HCT), TTTTĐT;
- Lưu: VT, SLĐTBXH.

CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Thủ tục hành chính ban hành mi

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Bảo tr xã hội

1

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

2

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

Lĩnh vực: Phòng, chống tệ nạn xã hội

3

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

4

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

5

Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bt buộc tại cộng đồng

6

Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

II. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Phòng, chng tệ nạn xã hội

- Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hưng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ.

- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người.

1

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1496/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1496/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2017
Ngày hiệu lực03/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1496/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1496/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lao động tỉnh Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1496/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lao động tỉnh Bến Tre
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1496/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýCao Văn Trọng
        Ngày ban hành03/07/2017
        Ngày hiệu lực03/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1496/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lao động tỉnh Bến Tre

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1496/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lao động tỉnh Bến Tre

            • 03/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực