Quyết định 1496/QĐ-UBND

Quyết định 1496/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 1496/QĐ-UBND 2019 đơn giản hóa thủ tục Lưu thông hàng hóa trong nước Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1496/-UBND

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị đnh số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Kế hoạch s 222/KH-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 299/TTr-SCT ngày 12/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa (có Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Sở Công Thương xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của UBND tỉnh, kèm theo phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính đã được phê duyệt tại Quyết định này, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt gửi Bộ Công Thương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 Quyết định;
- Cục Kiểm so
át TTHC - VPCP (để b/c);
- Bộ Công Thương (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, KSTTHCNC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC

(Ban hành kèm theo Quyết đnh số: 1496/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

I. Thủ tục hành chính: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

1. Nội dung đơn giản hóa

Đề nghị bỏ yêu cầu nộp Bản sao giấy phép bán buôn rượu đã được cấp.

Lý do: Giấy phép bán buôn rượu đã được Sở Công Thương (là cơ quan thụ lý hồ sơ cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) cp cho các tổ chức, cá nhân và đã được lưu tại Sở. Do vậy không cần phải nộp kèm trong hồ sơ xin cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

2. Kiến nghị thực thi

- Đề nghị bãi bỏ Điểm b Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu.

- Đề nghị quy định rõ Điểm c Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu.

3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Tỷ lệ cắt giảm sau đơn giản hóa 20%

- Tổng chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 4.212.60 đng/năm

- Tổng chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 3.362.080 đng/năm

- Tổng chi phí tiết kiệm: 850.520 đng/năm.

II. Thủ tục hành chính: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá.

1. Nội dung đơn giản hóa

Đề nghị bỏ yêu cầu nộp Bản sao giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá đã được cấp.

Lý do: Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá đã được Sở Công Thương (là cơ quan thụ lý hồ sơ cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá) cấp cho các tổ chức, cá nhân và đã được lưu tại Sở. Do vậy không cần phải nộp kèm trong hồ sơ xin cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

2. Kiến nghị thực thi

- Đề nghị sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 38 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật phòng chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá theo phương án sau: “Bản sao Giấy chứng nhận đ điều kiện đầu tư trng cây thuốc lá, Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép sản xuất sn phẩm thuốc lá đã được cấp”;

- Đề nghị quy định rõ Điểm c Khoản 2 Điều 38 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật phòng chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Tỷ lệ cắt giảm sau đơn giản hóa 20%

- Tổng chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 4.212.600 đng/năm

- Tng chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 3.362.080 đng/năm

- Tổng chi phí tiết kiệm: 850.520 đng/năm./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1496/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1496/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2019
Ngày hiệu lực24/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1496/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1496/QĐ-UBND 2019 đơn giản hóa thủ tục Lưu thông hàng hóa trong nước Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1496/QĐ-UBND 2019 đơn giản hóa thủ tục Lưu thông hàng hóa trong nước Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1496/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýLê Thị Thìn
        Ngày ban hành24/04/2019
        Ngày hiệu lực24/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1496/QĐ-UBND 2019 đơn giản hóa thủ tục Lưu thông hàng hóa trong nước Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1496/QĐ-UBND 2019 đơn giản hóa thủ tục Lưu thông hàng hóa trong nước Thanh Hóa

            • 24/04/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/04/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực