Quyết định 1497/QĐ-BTNMT

Quyết định 1497/QĐ-BTNMT năm 2008 về việc ủy quyền Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ký thừa ủy quyền (TUQ) Bộ trưởng các văn bản liên quan đến hoạt động khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1497/QĐ-BTNMT ủy quyền Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ký thừa ủy quyền (TUQ) Bộ trưởng văn bản liên quan đến khoáng sản


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1497/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CỤC TRƯỞNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM KÝ THỪA ỦY QUYỀN BỘ TRƯỞNG CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;
Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 8 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ủy quyền Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ký thừa ủy quyền (TUQ) Bộ trưởng các văn bản liên quan đến hoạt động khoáng sản, gồm:

1. Cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép khảo sát; giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác, giấy phép chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản kim loại, quý, hiếm, đặc biệt và độc hại)

2. Cho phép chuyển nhượng, thừa kế thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản (trừa các khoáng sản nêu tại khoản 1 Điều này); cho phép trả lại giấy phép hoạt động khoáng sản hạơc trả lại từng phần diện tích hoạt động khoáng sản đối với các loạ giấy phép do Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ký thừa ủy quyền Bộ trưởng.

3. Phê duyệt đề án đóng cửa mỏ đối với các loại khoáng sản.

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam quyết định thành lập Hội đồng thẩm định đề án khẩo sát khoáng sản. Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ.

Điều 3. Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng quy trình thẩm định có sự phối hợp của Vụ Khoa hạoc và Công nghệ, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ đối với hồ sơ cấp giấy phép thăm dò, khai thác, chế bến khoáng sản do Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ký thừa ủy quyền Bộ trưởng, trình Bộ trưởng phê duyệt trước ngày 15 tháng 8 năm 2008.

Điều 4. Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ký thừa ủy quyền Bộ trưởng các văn bản quy định tại Điều 1 và việc quyết định thành lập hội đồng quy định tại Điều 2 Quyết định này; báo cáo Bộ trưởng về việc thực hiện Quyết định này theo định kỳ hàng tháng, quý và 6 tháng.

Điều 5. Giao Vụ trưởng Vụ Pháp chế theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008. Bãi bỏ Quyết định 837/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung nhiệm vụ của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Pháp chế, Khoa học và Công nghệ, Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan trực thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Ủy ban KH,CN&MT của Quốc hội;
- Các Thứ trưởng;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu VT, TCCB.GC (220)

BỘ TRƯỞNG
Phạm Khôi Nguyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1497/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1497/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2008
Ngày hiệu lực30/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1497/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 1497/QĐ-BTNMT ủy quyền Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ký thừa ủy quyền (TUQ) Bộ trưởng văn bản liên quan đến khoáng sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1497/QĐ-BTNMT ủy quyền Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ký thừa ủy quyền (TUQ) Bộ trưởng văn bản liên quan đến khoáng sản
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1497/QĐ-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýPhạm Khôi Nguyên
        Ngày ban hành30/07/2008
        Ngày hiệu lực30/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1497/QĐ-BTNMT ủy quyền Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ký thừa ủy quyền (TUQ) Bộ trưởng văn bản liên quan đến khoáng sản

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1497/QĐ-BTNMT ủy quyền Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ký thừa ủy quyền (TUQ) Bộ trưởng văn bản liên quan đến khoáng sản

            • 30/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/07/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực