Quyết định 1498/QĐ-UBND

Quyết định 1498/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Gia Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1498/QĐ-UBND năm 2013 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Gia Bình Bắc Ninh


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1498/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ LẬP QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN GIA BÌNH ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội;

Căn cứ quyết định số 1831/QĐ-TTg ngày 09/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 08/02/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 13/05/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Gia Bình;

Căn cứ Thông tư 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Xét đề nghị của: UBND huyện Gia Bình tại tờ trình số 41/TTr-UBND ngày 04/11/2013; công văn số 879/STC-QLNS ngày 27/11/2013 của Sở Tài chính và báo cáo thẩm định số 573/KH-THQH ngày 28/11/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về việc thẩm định Đề cương và dự toán kinh phí lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Gia Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Gia Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Gia Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

2. Cơ quan chủ trì lập quy hoạch: UBND huyện Gia Bình.

3. Phạm vi quy hoạch: Trên địa bàn huyện Gia Bình.

4. Mục tiêu của quy hoạch: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Gia Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 phù hợp với tình hình, yêu cầu và những tiềm năng mới xuất hiện của huyện làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của huyện, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế đảm bảo sự phát triển nhanh, bền vững phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

5. Nhiệm vụ và nội dung chính của quy hoạch

5.1. Nhiệm vụ:

- Các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, quy mô và bước đi trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Những giải pháp đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội; giải pháp phát triển các ngành, lĩnh vực cụ thể hiệu quả và bền vững.

- Bố trí hợp lý về mặt không gian, trên cơ sở xem xét các điều kiện, yếu tố phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phát triển các ngành, lĩnh vực cụ thể.

5.2. Nội dung chính:

- Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội và các lợi thế, hạn chế, cơ hội, thách thức của huyện Gia Bình.

- Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Gia Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Các giải pháp thực hiện quy hoạch và kiến nghị.

6. Dự toán lập quy hoạch: 986.612.000 đồng (Chín trăm tám mươi sáu triệu, sáu trăm mười hai nghìn đồng).

7. Nguồn kinh phí: Ngân sách Nhà nước huyện Gia Bình và các nguồn vốn khác (nếu có).

8. Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2014.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; UBND huyện Gia Bình, các cơ quan đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện Gia Bình;
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, PCVPKTTH;
- Lưu: HCTC, KTTH, CN.XDCB.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Lương Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1498/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1498/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2013
Ngày hiệu lực13/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1498/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1498/QĐ-UBND năm 2013 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Gia Bình Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1498/QĐ-UBND năm 2013 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Gia Bình Bắc Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1498/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhtỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Lương Thành
        Ngày ban hành13/12/2013
        Ngày hiệu lực13/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1498/QĐ-UBND năm 2013 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Gia Bình Bắc Ninh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1498/QĐ-UBND năm 2013 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Gia Bình Bắc Ninh

            • 13/12/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/12/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực