Quyết định 1499/QĐ-UBND

Quyết định 1499/QĐ-UBND năm 2019 về địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp do tỉnh Trà Vinh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1499/QĐ-UBND 2019 về địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1499/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 08 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐỊA BÀN ĐƯỢC HỖ TRỢ PHÍ BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Th tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp;

Xét đề nghị ca Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 362/TTr-SNN ngày 18 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp, như sau:

1. Thị xã Duyên Hải, gồm các xã: Long Toàn, Long Hữu, Hiệp Thạnh, Trường Long Hòa, Dân Thành và phường 1, phường 2.

2. Huyện Duyên Hải, gồm các xã: Long Khánh, Long Vĩnh, Đông Hải, Ngũ Lạc, Đôn Xuân, Đôn Châu và thị trấn Long Thành.

3. Huyện Cầu Ngang, gồm các xã: Kim Hòa, Vinh Kim, Hiệp Hòa, Mỹ Long Bắc, Mỹ Long Nam, Thạnh Hòa Sơn, Hiệp Mỹ Tây, Hiệp Mỹ Đông, Long Sơn, Thuận Hòa, Mỹ Hòa và thị trấn Cầu Ngang.

4. Huyện Trà Cú, gồm các xã: An Quảng Hữu, Lưu Nghiệp Anh, Kim Sơn, Hàm Tân, Đại An, Định An và thị trấn Định An.

5. Huyện Châu Thành, gồm các xã: Hưng Mỹ, Hòa Minh, Long Hòa, Phước Hảo và Hòa Thuận.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện: Châu Thành, Trà Cú, Cầu Ngang, Duyên Hải và thị xã Duyên Hải chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đúng quy định; đồng thời, công bố địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các ngành, địa phương có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đtổng hợp, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung phù hợp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện: Châu Thành, Trà Cú, Cầu Ngang, Duyên Hải và thị xã Duyên Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Các B: TC, NN&PTNT; VPCP;
- TT.TU, TT.HĐND t
nh;
- CT, các PCT.UBND t
nh;
- Như Điều 3;
- Các Sở; KH&ĐT, TN&MT, CT, KH&CN, TT&TT;
- NHNN chi nhánh t
nh TV;
- Cty: Bảo Việt, B
o Minh TV;
- Kho bạc Nhà nước TV;
- Báo, Đài PT&TH TV;
- CVP, các PCVP.UBND t
nh;
- Các Phòng: KT, CN-XD, TH-NV, KG-VX;
- BTCD-NC;
- Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1499/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1499/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2019
Ngày hiệu lực08/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1499/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1499/QĐ-UBND 2019 về địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1499/QĐ-UBND 2019 về địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp Trà Vinh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1499/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýNguyễn Trung Hoàng
        Ngày ban hành08/08/2019
        Ngày hiệu lực08/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1499/QĐ-UBND 2019 về địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp Trà Vinh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1499/QĐ-UBND 2019 về địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp Trà Vinh

            • 08/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực