Quyết định 14A/2019/QĐ-UBND

Quyết định 14A/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về mức chi tổ chức các kỳ thi phổ thông cấp tỉnh và cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Yên kèm theo Quyết định 34/2012/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 14A/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về mức chi tổ chức các kỳ thi phổ thông Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14A/2019/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 05 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH MỨC CHI TỔ CHỨC CÁC KỲ THI PHỔ THÔNG CẤP TỈNH VÀ CẤP QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2012/QĐ-UBND NGÀY 28/12/2012 CỦA UBND TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 của Liên bộ Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 358 /TTr-SGDĐT ngày 25 tháng 5 năm 2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức chi tổ chức các kỳ thi phổ thông cấp tỉnh và cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Phú Yên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức chi tổ chức các kỳ thi phổ thông cấp tỉnh và cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Phú Yên:

Quy định mức chi tổ chức các kỳ thi phổ thông cấp tỉnh và cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành tại Điều 1 Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 được sửa đổi, bổ sung như sau:

- Phụ lục số 01: nội dung sửa đổi, bổ sung;

- Phụ lục số 02: nội dung bãi bỏ.

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Giao Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 6 năm 2019./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng

 

PHỤ LỤC SỐ 01

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH MỨC CHI TỔ CHỨC CÁC KỲ THI PHỔ THÔNG CẤP TỈNH VÀ CẤP QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
(Kèm theo Quyết định số:14A/2019/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của UBND tỉnh Phú Yên)

STT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Mức chi (đồng)

Các kỳ thi cấp tỉnh

Các kỳ thi cấp quốc gia

Học sinh giỏi lớp 9

Tuyển sinh vào lớp 10

Học sinh giỏi THPT

Học sinh giỏi

THPT Quốc gia

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Các nội dung chi theo quy định tại Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC- BGDĐT

 

2

Ra đề thi

 

 

 

 

 

 

2.1

Chi ra đề đề xuất (đối với câu tự luận)

Đề theo phân môn

 

460,000

 

 

 

2.2

Chi cho công tác ra đề thi chính thức và dự bị

 

 

 

 

 

 

 

Chi cho cán bộ ra đề thi

Người/ ngày

552,000

414,000

690,000

 

 

2.3

Chi phụ cấp trách nhiệm Hội đồng/Ban ra đề thi

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch Hội đồng

Người/ ngày

299,000

276,000

322,000

 

 

 

Phó Chủ tịch Hội đồng thường trực

Người/ ngày

256,000

227,000

299,000

 

 

 

Phó Chủ tịch Hội đồng

Người/ ngày

230,000

207,000

253,000

 

 

 

Ủy viên, thư ký, bảo vệ vòng trong (24/24)

Người/ ngày

184,000

161,000

207,000

 

 

 

Bảo vệ vòng ngoài

Người/ ngày

92,000

81,000

104,000

 

 

2.4

Chi phụ cấp trách nhiệm Hội đồng in sao đề thi

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch Hội đồng

Người/ ngày

230,000

207,000

253,000

 

300,000

 

Phó Chủ tịch Hội đồng

Người/ ngày

184,000

161,000

207,000

 

260,000

 

Ủy viên, thư ký, bảo vệ vòng trong (24/24)

Người/ ngày

138,000

138,000

161,000

 

210,000

 

Bảo vệ vòng ngoài

Người/ ngày

92,000

92,000

103,500

 

115,000

3

Tổ chức coi thi

 

 

 

 

 

 

 

Chi phụ cấp trách nhiệm cho Hội đồng coi thi:

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch Hội đồng

Người/ ngày

161,000

184,000

196,000

219,000

265,000

 

Phó Chủ tịch Hội đồng

Người/ ngày

150,000

173,000

184,000

207,000

250,000

 

Ủy viên, thư ký, giám thị

Người/ ngày

115,000

127,000

138,000

161,000

210,000

 

Bảo vệ vòng ngoài, nhân viên phục vụ

Người/ ngày

81,000

81,000

81,000

81,000

100,000

4

Tổ chức chấm thi

 

 

 

 

 

 

4.1

Chấm bài tự luận, bài thi nói, bài thi thực hành

 

 

 

 

 

 

 

Chấm bài tự luận

Bài

35,000

12,000

46,000

 

15,000

 

Chấm bài thi nói, bài thực hành

Bài

17,000

12,000

23,000

 

12,000

 

Phụ cấp trách nhiệm Tổ trưởng, tổ phó các Tổ chấm thi

Người/ đợt

184,000

207,000

184,000

 

230,000

4.2

Chấm bài thi trắc nghiệm

 

 

 

 

 

 

 

Chi cho cán bộ thuộc tổ xử lý bài thi trắc nghiệm

Người/ ngày

207,000

230,000

253,000

 

350,000

4.3

Chi phụ cấp trách nhiệm cho Hội đồng chấm thi, Hội đồng phúc khảo, thẩm định

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch Hội đồng

Người/ ngày

207,000

230,000

253,000

 

300,000

 

Phó Chủ tịch Hội đồng thường trực

Người/ ngày

184,000

207,000

230,000

 

275,000

 

Phó Chủ tịch Hội đồng

Người/ ngày

161,000

184,000

207,000

 

250,000

 

Ủy viên, thư ký, kỹ thuật viên

Người/ ngày

115,000

138,000

138,000

 

210,000

 

Bảo vệ, nhân viên phục vụ

Người/ ngày

92,000

92,000

92,000

 

115,000

5

Phúc khảo, thẩm định bài thi

 

 

 

 

 

 

 

Phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ tham gia phúc khảo

Người/ ngày

130,000

115,000

144,000

 

160,000

6

Tập huấn các đội tuyển dự thi cấp quốc gia, thi Olympic và học sinh giỏi

 

 

 

 

 

 

6.2

Chi dịch tài liệu tham khảo (tối thiểu mỗi trang phải đạt 300 từ/trang gốc)

Trang

81,000

 

81,000

 

 

6.3

Chi phụ cấp cho cán bộ phụ trách lớp tập huấn

Người/ ngày

35,000

 

46,000

 

 

6.4

Chi biên soạn và giảng dạy

 

 

 

 

 

 

 

Dạy lý thuyết

Tiết

138,000

 

196,000

 

 

 

Dạy thực hành

Tiết

173,000

 

276,000

 

 

 

Trợ lý thí nghiệm, thực hành

Tiết

69,000

 

104,000

 

 

6.5

Chi tiền ăn cho học sinh đội tuyển

Người/ ngày

127,000

 

207,000

 

 

7

Chi các nhiệm vụ khác có liên quan

 

 

 

 

 

 

 

Chi phụ cấp trách nhiệm thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi thi:

 

 

 

 

 

 

 

Trưởng đoàn thanh tra

Người/ ngày

184,000

207,000

230,000

 

300,000

 

Đoàn viên thanh tra

Người/ ngày

138,000

138,000

138,000

 

210,000

 

Thanh tra viên độc lập

Người/ ngày

184,000

184,000

184,000

 

250,000

 

PHỤ LỤC SỐ 02

BÃI BỎ MỘT SỐ MỨC CHI THEO QUY ĐỊNH MỨC CHI TỔ CHỨC CÁC KỲ THI PHỔ THÔNG CẤP TỈNH VÀ CẤP QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
(Kèm theo Quyết định số: /2019/QĐ-UBND ngày / /2019 của UBND tỉnh Phú Yên)

TT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Mức chi (đồng)

Các kỳ thi cấp tỉnh

Các kỳ thi cấp quốc gia

Học sinh giỏi lớp 9

Tuyển sinh vào lớp 10

Học sinh giỏi THPT

Học sinh giỏi

THPT Quốc gia

1

2

3

4

5

6

7

8

I

Các nội dung chi theo quy định tại Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC- BGDĐT

 

2

Ra đề thi

 

 

 

 

 

 

2.4

Chi phụ cấp trách nhiệm Hội đồng in sao đề thi

 

 

 

 

 

 

 

- Trưởng ban hoặc Chủ tịch Hội đồng

Người/ ngày

 

 

 

240,000

 

 

- Các Phó Trưởng ban hoặc các Phó chủ tịch Hội đồng

Người/ ngày

 

 

 

200,000

 

 

- Ủy viên, thư ký, bảo vệ vòng trong (24/24)

Người/ ngày

 

 

 

160,000

 

 

- Bảo vệ vòng ngoài

Người/ ngày

 

 

 

90,000

 

5

Phúc khảo, thẩm định bài thi

 

 

 

 

 

 

 

- Chấm bài tự luận

Bài

30,000

10,000

40,000

 

12,000

 

- Xử lý bài trắc nghiệm

Người/ ngày

180,000

200,000

220,000

 

280,000

6

Tập huấn các đội tuyển cấp tỉnh dự thi cấp quốc gia, thi Olympic và khu vực

 

 

 

 

 

 

6.2

Chi dịch tài liệu tham khảo (tối thiểu mỗi trang phải đạt 300 từ/trang gốc)

Trang

 

 

 

90,000

 

7

Chi các nhiệm vụ khác có liên quan

 

 

 

 

 

 

 

- Chi phụ cấp trách nhiệm thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi thi

 

 

 

 

 

 

 

+ Trưởng đoàn thanh tra

Người/ ngày

 

 

 

220,000

 

 

+ Đoàn viên thanh tra

Người/ ngày

 

 

 

140,000

 

 

+ Thanh tra viên độc lập

Người/ ngày

 

 

 

180,000

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14A/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14A/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2019
Ngày hiệu lực14/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14A/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14A/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về mức chi tổ chức các kỳ thi phổ thông Phú Yên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 14A/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về mức chi tổ chức các kỳ thi phổ thông Phú Yên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu14A/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
       Người kýPhan Đình Phùng
       Ngày ban hành05/06/2019
       Ngày hiệu lực14/06/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 14A/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về mức chi tổ chức các kỳ thi phổ thông Phú Yên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 14A/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về mức chi tổ chức các kỳ thi phổ thông Phú Yên

           • 05/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực