Quyết định 15/2001/QĐ-UB

Quyết định 15/2001/QĐ-UB điểu chỉnh bảng giá chuẩn tối thiểu trị giá nhà và các loại kiến trúc khác để tính lệ phí trước bạ ban hành tại Quyết định 5184/QĐ-UB-KT năm 1996 và Quyết định 5675/QĐ-UB-KT năm 1998 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 15/2001/QĐ-UB điều chỉnh bảng giá chuẩn tối thiểu trị giá nhà kiến trúc khác tính lệ phí trước bạ QĐ 5184/QĐ-UB-KT QĐ5675/QĐ-UB-KT đã được thay thế bởi Quyết định 118/2004/QĐ-UB bảng giá chuẩn tối thiểu trị giá nhà kiến trúc khác tính lệ phí trước bạ thành phố Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 13/05/2004.

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2001/QĐ-UB điều chỉnh bảng giá chuẩn tối thiểu trị giá nhà kiến trúc khác tính lệ phí trước bạ QĐ 5184/QĐ-UB-KT QĐ5675/QĐ-UB-KT


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ V/V ĐIỂU CHỈNH, BỔ SUNG BẢNG GIÁ CHUẨN TỐI THIỂU TRỊ GIÁ NHÀ VÀ CÁC LOẠI KIẾN TRÚC KHÁC ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ BAN HÀNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 5184/QĐ-UB-KT NGÀY 09/11/1996 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 5675/QĐ-UB-KT NGÀY 24/10/1998 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 193/CP ngày 29 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ về việc thu lệ phí trước bạ và Thông tư số 19/TC-TCT ngày 16 tháng 3 năm 1995 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 193/CP của Chính phủ;
Xét đề nghị của các Sở Tài chính-Vật giá thành phố ; địa chính-Nhà đất ; Xây dựng và Cục Thuế thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung một số đơn giá trong 02 bảng giá chuẩn tối thiểu trị giá nhà và các loại kiến trúc khác để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành tại quyết định số 5184/QĐ-UB-KT ngày 09 tháng 11 năm 1996 và quyết định số 5675/QĐ-UB-KT ngày 24 tháng 10 năm 1998 của Ủy ban nhân dân thành phố (tại tờ trình số 3416/TT-LCQ ngày  26 tháng 10 năm 2000) ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay điều chỉnh, bổ sung một số đơn giá trong 02 bảng giá chuẩn tối thiểu trị giá nhà và các loại kiến trúc khác để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành tại quyết định số 5184/QĐ-UB-KT ngày 09 tháng 11 năm 1996 và quyết định số 5675/QĐ-UB-KT ngày 24 tháng 10 năm 1998 của Ủy ban nhân dân thành phố theo bảng phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ quy định Trung ương về giá xây dựng các loại kiến trúc tại đô thị và biến động giá cả trên thị trường, Cục Thuế thành phố cùng Sở Xây dựng, Sở Tài chính-Vật giá, Sở địa chính-Nhà đất thành phố nghiên cứu trình Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh, bổ sung bảng giá chuẩn cho phù hợp thực tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các nội dung quy định tại quyết định số 5184/QĐ-UB-KT ngày 09 tháng 11 năm 1996 và quyết định số 5675/QĐ-UB-KT ngày 24 tháng 10 năm 1998 của Ủy ban nhân dân thành phố ngoài phạm vi điều chỉnh, bổ sung của quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc các Sở : Tài chính-Vật giá, Xây dựng, địa chính-Nhà đất và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 


Nơi nhận :
- Như điều 4
- TTUB : CT, PCT/TT, ĐT, UV/TC, PC
- VPUB : PVP/ĐT
- Tổ ĐT, TM  
- Lưu (ĐT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/02/2001
Ngày hiệu lực23/02/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/05/2004
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 15/2001/QĐ-UB điều chỉnh bảng giá chuẩn tối thiểu trị giá nhà kiến trúc khác tính lệ phí trước bạ QĐ 5184/QĐ-UB-KT QĐ5675/QĐ-UB-KT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 15/2001/QĐ-UB điều chỉnh bảng giá chuẩn tối thiểu trị giá nhà kiến trúc khác tính lệ phí trước bạ QĐ 5184/QĐ-UB-KT QĐ5675/QĐ-UB-KT
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu15/2001/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVũ Hùng Việt
        Ngày ban hành23/02/2001
        Ngày hiệu lực23/02/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/05/2004
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 15/2001/QĐ-UB điều chỉnh bảng giá chuẩn tối thiểu trị giá nhà kiến trúc khác tính lệ phí trước bạ QĐ 5184/QĐ-UB-KT QĐ5675/QĐ-UB-KT

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2001/QĐ-UB điều chỉnh bảng giá chuẩn tối thiểu trị giá nhà kiến trúc khác tính lệ phí trước bạ QĐ 5184/QĐ-UB-KT QĐ5675/QĐ-UB-KT