Quyết định 15/2002/QĐ-BNN

Quyết định 15/2002/QĐ-BNN phê duyệt dự án "Bảo tồn vượn đen tuyền (Nomacus concolor) ở huyện Mù căng Chải tại tỉnh Yên Bái do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2002/QĐ-BNN phê duyệt dự án "Bảo tồn vượn đen tuyền (Nomacus concolor) Mù căng Chải tại tỉnh Yên Bái


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15/2002/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT DỰ ÁN "BẢO TỒN VƯỢN ĐEN TUYỀN (NOMACUS CONCOLOR) Ở HUYỆN MÙ CĂNG CHẢI TẠI TỈNH YÊN BÁI 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ nghị định số 73 CP ngày 1/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 4/5/2001 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);
Căn cứ quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 6/4/2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;
Theo đề nghị của Cục trưởng cục Kiểm lâm và Ông vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung dự án "Bảo tồn vượn đen - Bảo tồn loài bằng sáng kiến bảo tồn tại cộng đồng ở miền Bắc Việt nam". do Quỹ động vật hoang dã và cá của Mỹ, hiệp hội Walt Disney và Tổ chức Bảo tồn Động thực vật Quốc tế (FFI) - Chương trình Đông dương đồng tài trợ, với nội dung chính dưới đây:

1. Tên dự án: "Bảo tồn vượn đen - Bảo tồn Bảo tồn loài bằng sáng kiến bảo tồn tại cộng đồng ở miền Bắc Việt nam".

2. Mục tiêu của dự án: Bảo tồn và phát triển loài vượn đen tại huyện Mù Căng Chải tỉnh Yên Bái.

3. Tổng kinh phí dự án : 60.611.45 USD trong đó:

- Quỹ động vật hoang dã và cá của Mỹ là: 38.445 USD

- Hiệp hội Walt Disney là: 15.766,45 USD

- Tổ chức FFI là: 6.400 USD

4. Thời gian thực hiện dự án: 01 năm (từ tháng 2/2002 đến 1/2003)

5. Cơ quan thực hiện dự án : Tổ chức bảo tồn động thực vật quốc tế (FFI)

6. Cơ quan quản lý dự án: Cục Kiểm lâm - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

7. Tổng kinh phí dự án : 60.611.45 USD trong đó:

- Quỹ động vật hoang dã và cá của Mỹ là: 38.445 USD

- Hiệp hội Walt Disney là: 15.766,45 USD

- Tổ chức FFI là: 6.400 USD

Điều 2. Giao cho Cục Kiểm lâm chủ trì phối hợp với Tổ chức FFI - Chương trình Đông dương và các cơ quan Trung ương và địa phương có liên quan tổ chức thực hiện dự án có hiệu quả theo nội dung quy định tại Điều 1 Quyết định này và tuân thủ các quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài hiện hành của Bộ và Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng vụ Hợp tác quốc tế, Cục trưởng cục Kiểm lâm và lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Đẳng


 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2002/QĐ-BNN

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 15/2002/QĐ-BNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/03/2002
Ngày hiệu lực 04/03/2002
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2002/QĐ-BNN

Lược đồ Quyết định 15/2002/QĐ-BNN phê duyệt dự án "Bảo tồn vượn đen tuyền (Nomacus concolor) Mù căng Chải tại tỉnh Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 15/2002/QĐ-BNN phê duyệt dự án "Bảo tồn vượn đen tuyền (Nomacus concolor) Mù căng Chải tại tỉnh Yên Bái
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 15/2002/QĐ-BNN
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký Nguyễn Văn Đẳng
Ngày ban hành 04/03/2002
Ngày hiệu lực 04/03/2002
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 14 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 15/2002/QĐ-BNN phê duyệt dự án "Bảo tồn vượn đen tuyền (Nomacus concolor) Mù căng Chải tại tỉnh Yên Bái

Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2002/QĐ-BNN phê duyệt dự án "Bảo tồn vượn đen tuyền (Nomacus concolor) Mù căng Chải tại tỉnh Yên Bái

  • 04/03/2002

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 04/03/2002

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực