Quyết định 15/2007/QĐ-BGDĐT

Quyết định 15/2007/QĐ-BGDĐT ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 11 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

Quyết định 15/2007/QĐ-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 11 đã được thay thế bởi Thông tư 01/2010/TT-BGDĐT danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học phổ thông và được áp dụng kể từ ngày 04/03/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2007/QĐ-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 11


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 15/2007/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 8 tháng 5 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 11

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông;
Căn cứ Kết luận của Hội đồng Thẩm định thiết bị giáo dục mầm non, phổ thông ngày 22 tháng 4 năm 2007;
Xét đề nghị của Vụ trưởng các Vụ: Giáo dục Trung học, Kế hoạch - Tài chính, Khoa học - Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 11.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Căn cứ vào Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 11 ban hành kèm theo Quyết định này, các sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các trường học, cơ quan quản lý giáo dục mua sắm, tự làm, sưu tầm, bảo quản và sử dụng thiết bị phục vụ dạy học tại các trường trung học phổ thông.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Giáo dục Trung học, Khoa học - Công nghệ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- VP Chủ tịch nước(để b/c);
- VP Chính phủ(để b/c);
- Ban TGTW(để b/c);
- Các bộ, CQ ngang bộ, CQ thuộc Chính phủ,
 UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp);
- Kiểm toán Nhà nước
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Như Điều 3;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Lưu: VT, Vụ GDTrH, Vụ PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Vọng

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2007/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2007/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2007
Ngày hiệu lực10/06/2007
Ngày công báo26/05/2007
Số công báoTừ số 320 đến số 321
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/03/2010
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2007/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 15/2007/QĐ-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 11


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 15/2007/QĐ-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 11
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu15/2007/QĐ-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Văn Vọng
        Ngày ban hành08/05/2007
        Ngày hiệu lực10/06/2007
        Ngày công báo26/05/2007
        Số công báoTừ số 320 đến số 321
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/03/2010
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 15/2007/QĐ-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 11

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2007/QĐ-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 11