Quyết định 15/2007/QĐ-BTC

Quyết định 15/2007/QĐ-BTC ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 15/2007/QĐ-BTC Điều lệ mẫu áp dụng công ty niêm yết Sở Giao dịch Trung tâm Giao dịch Chứng khoán đã được thay thế bởi Thông tư 121/2012/TT-BTC quy định quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng và được áp dụng kể từ ngày 17/09/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2007/QĐ-BTC Điều lệ mẫu áp dụng công ty niêm yết Sở Giao dịch Trung tâm Giao dịch Chứng khoán


BỘ TÀI CHÍNH
*****

Số: 15/2007/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
**********

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ MẪU ÁP DỤNG CHO CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN/TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính, các công ty niêm yết, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
Văn phòng Chính phủ;
Văn phòng TW và các ban của Đảng;
Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước;
Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao;
Toà án Nhân dân tối cao;
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ;
Kiểm toán Nhà nước;
HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
Sở Tài chính, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
Các Tổng công ty nhà nước;
Các công ty niêm yết;
Công báo, Website Chính phủ;
Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
Website Bộ Tài chính;
Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
Lưu: VT, UBCKNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2007/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2007/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2007
Ngày hiệu lực15/04/2007
Ngày công báo31/03/2007
Số công báoTừ số 252 đến số 253
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/09/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2007/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 15/2007/QĐ-BTC Điều lệ mẫu áp dụng công ty niêm yết Sở Giao dịch Trung tâm Giao dịch Chứng khoán


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 15/2007/QĐ-BTC Điều lệ mẫu áp dụng công ty niêm yết Sở Giao dịch Trung tâm Giao dịch Chứng khoán
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu15/2007/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýTrần Xuân Hà
       Ngày ban hành19/03/2007
       Ngày hiệu lực15/04/2007
       Ngày công báo31/03/2007
       Số công báoTừ số 252 đến số 253
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Chứng khoán
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/09/2012
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 15/2007/QĐ-BTC Điều lệ mẫu áp dụng công ty niêm yết Sở Giao dịch Trung tâm Giao dịch Chứng khoán

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2007/QĐ-BTC Điều lệ mẫu áp dụng công ty niêm yết Sở Giao dịch Trung tâm Giao dịch Chứng khoán