Quyết định 15/2007/QĐ-UBND

Quyết định 15/2007/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2007 trên địa bàn quận 8 do Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2007/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2007 quận 8


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 15/2007/QĐ-UBND

Quận 8, ngày 05 tháng 04 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2007 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 8

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2007 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp quận 8
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2007 trên địa bàn quận 8.

Điều 2. Căn cứ Kế hoạch phổ biến, giáo dục năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 8, các ban ngành, đoàn thể quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2007 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Điều 3. Trưởng Phòng Tư pháp quận 8 (Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật) theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giúp các ban ngành, đoàn thể quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường trong việc tổ chức, thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 8, Thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể quận 8, Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp quận 8 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đô Lương

 

KẾ HOẠCH

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2007
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND ngày 05 tháng 04 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 8)

Căn cứ Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh năm 2007 (Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2007); Ủy ban nhân dân quận 8 xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn quận 8 năm 2007 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Thông qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật nhằm tăng cường ý thức tự giác chấp hành pháp luật, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận 8.

- Các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật gắn liền với công tác cải cách hành chính, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện quy chế dân chủ, công tác hòa giải ở cơ sở, đảm bảo các quyền và nghĩa vụ của công dân.

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời, sâu rộng đến các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, trường học, các doanh nghiệp và trong cán bộ, nhân dân với nhiều hình thức phù hợp để thông qua đó góp phần phòng ngừa và đấu tranh chống các hiện tượng, hành vi tiêu cực trong xã hội.

II. NỘI DUNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2007:

A. Quý 1 và quý 2 năm 2007:

1. Luật Nhà ở;

2. Luật Bảo hiểm xã hội;

3. Luật Công chứng;

4. Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội;

5. Luật Trợ giúp pháp lý;

6. Luật Chuyển giao công nghệ.

B. Quý 3 và quý 4 năm 2007:

1. Luật Bình đẳng giới;

2. Luật Quản lý thuế;

3. Luật Tương trợ tư pháp;

4. Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);

5. Luật Kinh doanh bất động sản.

C. Ngoài ra, cần phổ biến các văn bản luật như sau: Luật Đất đai; Luật Giao thông đường bộ; Bộ Luật Dân sự; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;  Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật Giáo dục; Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Phòng cháy và chữa cháy; các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý đối với người nhập cư, hộ tịch, hộ khẩu, thủ tục hành chính, hòa giải và quy chế dân chủ ở cơ sở, những nội dung có liên quan quyền và nghĩa vụ của công dân.

III. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC VÀ BIỆN PHÁP TUYÊN TRUYỀN:

1. Đối tượng tuyên truyền:

Cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức kinh tế và nhân dân trên địa bàn quận 8.

2. Hình thức và biện pháp tuyên truyền pháp luật:

- Tuyên truyền miệng thông qua công tác tiếp dân ở các ban ngành, đoàn thể của quận và phường.

- Tổ chức các lớp tập huấn.

- Tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật.

- Tuyên truyền trên panô, khẩu hiệu, triển lãm hình ảnh.

- Tuyên truyền thông qua tài liệu, sách báo, bản tin của quận.

- Phát thanh trên loa tại 16 phường quận 8.

- Tổ chức tốt hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí để phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân.

- Tăng cường hoạt động hòa giải cơ sở theo quy định của pháp luật và thông qua công tác này để phục vụ cho công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trong nhân dân.

- Xây dựng, củng cố, kiện toàn, khai thác Tủ sách pháp luật của đơn vị, địa phương nhằm phục vụ tốt hơn các nhu cầu tìm hiểu pháp luật trong cán bộ, công chức và nhân dân.

- Tăng cường công tác tuyên truyền về kết quả xét xử lưu động của Tòa án, nhất là các vụ án liên quan đến ma túy, vi phạm trật tự an toàn xã hội để giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật trong nhân dân.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Phòng Tư pháp quận 8 tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 tổ chức các lớp tập huấn pháp luật; xây dựng kế hoạch công tác hàng quý, hàng tháng theo chỉ đạo của thành phố và báo cáo kết quả thực hiện, biên soạn, in ấn, cung cấp tài liệu và hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các đơn vị cấp quận và Ủy ban nhân dân 16 phường.

- Thủ trưởng các cơ quan ban ngành, đoàn thể quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường sau khi đã được tập huấn, cung cấp tài liệu và căn cứ vào các nội dung nêu trên, hàng tháng tổ chức triển khai và tuyên truyền các văn bản pháp luật đến cán bộ, công chức trong đơn vị và nhân dân ở địa phương.

- Trung tâm Văn hóa quận 8 tổ chức treo panô, khẩu hiệu phục vụ cho công tác tuyên truyền pháp luật trên các tuyến đường chính của quận.

- Căn cứ vào Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 8, các đơn vị xây dựng kế hoạch tuyên truyền pháp luật năm 2007 phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị và gửi về Ủy ban nhân dân quận 8 trước ngày 10 tháng 4 năm 2007 (thông qua Phòng Tư pháp quận 8 để tập hợp, báo cáo về Ủy ban nhân dân quận 8).

- Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân quận 8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 8 và các đoàn thể phối hợp tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2007 trên địa bàn quận 8.

Trên đây là Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2007, Ủy ban nhân dân quận 8 đề nghị các ban ngành, đoàn thể quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đô Lương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2007
Ngày hiệu lực15/04/2007
Ngày công báo01/05/2007
Số công báoSố 30
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2007/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2007 quận 8


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 15/2007/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2007 quận 8
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu15/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Đô Lương
        Ngày ban hành05/04/2007
        Ngày hiệu lực15/04/2007
        Ngày công báo01/05/2007
        Số công báoSố 30
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 15/2007/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2007 quận 8

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2007/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2007 quận 8

            • 05/04/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/05/2007

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/04/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực