Quyết định 15/2007/QĐ-UBND

Quyết định 15/2007/QĐ-UBND ban hành khung, mức thu phí tham quan công trình văn hóa và di tích lịch sử do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Quyết định 15/2007/QĐ-UBND khung, mức thu phí tham quan công trình văn hóa di tích lịch sử tỉnh An Giang đã được thay thế bởi Quyết định 13/2014/QĐ-UBND quản lý sử dụng phí tham quan công trình văn hóa di tích Tiền giang và được áp dụng kể từ ngày 12/04/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2007/QĐ-UBND khung, mức thu phí tham quan công trình văn hóa di tích lịch sử tỉnh An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 15/2007/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 20 tháng 3 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KHUNG, MỨC THU PHÍ THAM QUAN CÔNG TRÌNH VĂN HÓA VÀ DI TÍCH LỊCH SỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; phí tham quan công trình văn hóa và di tích lịch sử; phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành khung, mức thu phí tham quan công trình văn hóa và di tích lịch sử đối với khách tham quan các công trình văn hóa và di tích lịch sử do nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh An Giang, như sau:

1. Người lớn: từ 2.000 đồng - 15.000 đồng/người/lượt.

2. Trẻ em (từ 6 đến 15 tuổi) : từ 1.000 đồng - 7.000 đồng/người/lượt.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Ban Quản lý các Khu Du lịch An Giang, Giám đốc các doanh nghiệp du lịch căn cứ vào khung, mức thu tại Điều 1 Quyết định này để quy định mức thu cụ thể phù hợp với từng công trình văn hóa, di tích lịch sử thuộc phạm vi quản lý và quy định đối tượng miễn, giảm.

Điều 3. Tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng:

1. Phí tham quan công trình văn hóa và di tích lịch sử được để lại 100% cho đơn vị thu phí.

2. Đơn vị thu phí có trách nhiệm đăng ký với cơ quan thuế để sử dụng và quyết toán biên lai thu phí theo quy định hiện hành.

3. Về quản lý và sử dụng:

a) Đối với các Ban Quản lý Du lịch tổ chức thu: được thực hiện chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

b) Đối với các doanh nghiệp du lịch tổ chức thu: có trách nhiệm đăng ký, kê khai nộp thuế và các khoản phải nộp khác theo quy định của pháp luật; phí tham quan công trình văn hóa, di tích lịch sử là nguồn thu được để lại 100% cho doanh nghiệp và được hạch toán vào doanh thu của doanh nghiệp.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 1907/2003/QĐ.UB ngày 06 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí tham quan công trình văn hóa và di tích lịch sử.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin, Giám đốc Sở Du lịch, Giám đốc Ban Quản lý các Khu Du lịch An Giang, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính, Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT. TU, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Lưu VT, P. TH, VHXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 KT. CHỦ TỊCH
 PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2007
Ngày hiệu lực30/03/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/04/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2007/QĐ-UBND khung, mức thu phí tham quan công trình văn hóa di tích lịch sử tỉnh An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 15/2007/QĐ-UBND khung, mức thu phí tham quan công trình văn hóa di tích lịch sử tỉnh An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu15/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVương Bình Thạnh
        Ngày ban hành20/03/2007
        Ngày hiệu lực30/03/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/04/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 15/2007/QĐ-UBND khung, mức thu phí tham quan công trình văn hóa di tích lịch sử tỉnh An Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2007/QĐ-UBND khung, mức thu phí tham quan công trình văn hóa di tích lịch sử tỉnh An Giang