Quyết định 15/2007/QĐ-UBND

Quyết định 15/2007/QĐ-UBND về Quy trình phối hợp phòng ngừa và xử lý những trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người, vi phạm trật tự công cộng do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2007/QĐ-UBND quy trình phối hợp phòng ngừa xử lý khiếu nại, tố cáo đông người vi phạm trật tự công cộng quận 12


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 12
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 15/2007/QĐ-UBND

Quận 12, ngày 06 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH QUY TRÌNH PHỐI HỢP PHÒNG NGỪA VÀ XỬ LÝ NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHIẾU NẠI, TỐ CÁO ĐÔNG NGƯỜI,VI PHẠM TRẬT TỰ CÔNG CỘNG

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004 và ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;
Căn cứ Chỉ thị số 36/2004/CT-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo;
Căn cứ Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 03 năm 2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng;
Căn cứ Chỉ thị số 20/2006/CT-UBND ngày 05 tháng 06 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước trong công tác tiếp công dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố;
Căn cứ Quyết định số 95/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 07 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy trình phối hợp phòng ngừa và xử lý những trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người, vi phạm trật tự công cộng;
Căn cứ Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND ngày 04 tháng 07 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 12 về việc chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước trong công tác tiếp công dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận 12;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Bản Quy trình phối hợp phòng ngừa và xử lý những trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người, vi phạm trật tự công cộng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Văn Đức

 

QUY TRÌNH

PHỐI HỢP PHÒNG NGỪA VÀ XỬ LÝ NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHIẾU NẠI, TỐ CÁO ĐÔNG NGƯỜI, VI PHẠM TRẬT TỰ CÔNG CỘNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND ngày 06/11/2007 của Ủy ban nhân dân quận)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Bản Quy trình này quy định chi tiết các giai đoạn của quá trình các cơ quan chức năng chủ động phối hợp phòng ngừa và xử lý những trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người, vi phạm trật tự công cộng trên địa bàn quận.

Điều 2. Mục đích yêu cầu

1. Cơ sở để phối hợp tổ chức thực hiện, cung cấp, thu thập và phân tích, đánh giá dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân trên các vụ việc nói chung. Riêng các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp có liên quan đến công tác quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư, cần làm cho thông tin được chuyển tải nhất quán, chính xác từ cơ sở đến quận, đến các cơ quan chức năng và các cơ quan thông tin đại chúng.

2. Phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ cương, ngăn ngừa, khắc phục tình trạng công dân khiếu nại, tố cáo vượt cấp, không đúng nơi quy định, gây mất trật tự nơi công sở hoặc nhà riêng của các đồng chí lãnh đạo, ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

3. Chính quyền cùng phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể từ quận đến phường phải thống nhất cách chỉ đạo giải quyết nhanh, có hiệu quả những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp để có kết luận, phân định rõ trách nhiệm của cá nhân, của các phòng, ban, ngành và của công dân trong quá trình thực hiện và chấp hành các quy định của pháp luật; thống nhất đề xuất các biện pháp giúp lãnh đạo chỉ đạo giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Góp phần có hiệu quả trong việc phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo.

Điều 3. Nội dung quy trình

Quy trình này quy định nguyên tắc, cách thức, các giai đoạn của quá trình phối hợp giữa Chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật, kịp thời; thống nhất một số biện pháp để dự báo, phòng ngừa và xử lý những trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người tại quận.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Quy trình này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Khiếu nại đông người là khiếu nại có từ 5 người trở lên có liên quan đến việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển hoặc có từ 5 người từ một số vụ việc riêng lẻ khác nhau, liên kết lại để khiếu nại vào cùng một thời điểm, tại một địa điểm.

2. Vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp là vụ việc thường xảy ra có liên quan đến công tác quy hoạch, bồi thường giải tỏa mặt bằng và tái định cư hoặc một số vấn đề dân sinh khác mà trong đó có một số người dân không đồng ý với cách giải quyết của Chính quyền hoặc của chủ đầu tư mà tập hợp thành đoàn đông người để khiếu nại, tố cáo.

3. Phối hợp giữa Chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể là sự phối hợp giữa Ủy ban nhân dân quận, phường với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, phường và một số các đơn vị trực thuộc có liên quan đến quá trình tham gia giải quyết những vụ khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp.

4. Đợt công tác trọng điểm là đợt công tác cần phải tập trung nhân lực để dự báo hoặc giải quyết những vụ khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp phát sinh trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị lớn của đất nước, các hội nghị quốc gia và quốc tế quan trọng.

Điều 5. Những nguyên tắc

1. Tập trung giải quyết nhanh các nội dung khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; xử lý cán bộ, công chức sai phạm; hạn chế đến mức thấp nhất việc phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp từ cơ sở; tập trung, kiên quyết giải quyết nhanh, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp đã phát sinh, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

2. Thực hiện đồng bộ các biện pháp giáo dục, thuyết phục với biện pháp hành chính, kể cả biện pháp hình sự khi cần thiết; trong đó áp dụng biện pháp giáo dục, thuyết phục là chính; kiên quyết xử lý những trường hợp người khiếu nại, tố cáo cố ý vi phạm pháp luật.

3. Trong quá trình thực hiện, khi có tình huống đặc biệt phức tạp và có ý kiến chỉ đạo, lệnh của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận khác với Quy trình này thì thực hiện theo ý kiến chỉ đạo, lệnh của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

Chương 2:

QUY TRÌNH PHÒNG NGỪA PHÁT SINH KHIẾU NẠI, TỐ CÁO ĐÔNG NGƯỜI

Điều 6. Công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và công bố quy hoạch xây dựng

1. Công bố quy hoạch theo: Quy định của pháp luật tại Điều 27 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Quy định tại Điều 32 Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003 về công bố quy hoạch xây dựng.

2. Nội dung công bố quy hoạch do người có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch quyết định.

Điều 7. Về tổ chức phối hợp tuyên truyền, vận động mọi tổ chức, cá nhân có liên quan đến dự án về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chấp hành và thực hiện giải phóng mặt bằng theo đúng quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

1. Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật quận phối hợp với các cơ quan chức năng biên tập tài liệu tuyên truyền, tổ chức phối hợp tuyên truyền, vận động mọi tổ chức, cá nhân có liên quan đến dự án về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chấp hành và thực hiện giải phóng mặt bằng theo đúng quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Tài liệu tuyên truyền có kèm văn bản báo cáo tổng hợp những vấn đề cơ bản liên quan đến việc thu hồi đất về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực hiện giải phóng mặt bằng (theo mẫu M1- BCTH) để phục vụ cho công tác vận động và cập nhật đến khi đề án hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, không còn khiếu nại, thắc mắc của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tài liệu tuyên truyền có nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và phải kèm theo tài liệu như sau: Quyết định thu hồi đất và giao đất cho chủ đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, kèm bản đồ hiện trạng vị trí đất bị thu hồi; quyết định thành lập Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án; quyết định phê duyệt kèm theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án đã được cấp có thẩm quyền thẩm định (bao gồm: danh sách của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến dự án; việc áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ của dự án; việc áp giá đất, giá tài sản để tính bồi thường; phương án bố trí tái định cư).

2. Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận và Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện các công việc có liên quan đến việc thu hồi đất, việc công khai các vấn đề có liên quan đến việc thu hồi đất và tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân có liên quan cùng thực hiện.

Chương 3:

QUY TRÌNH PHỐI HỢP XỬ LÝ CÁC VỤ VIỆC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO ĐÔNG NGƯỜI PHỨC TẠP

Điều 8. Thông tin về các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp

- Khi phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, Thủ trưởng cơ quan nơi có đông người tụ tập hoặc chuẩn bị tụ tập thì báo cáo nhanh với Thường trực UBND quận hoặc đồng chí phụ trách trực tiếp.

- Thủ trưởng cơ quan nơi có dự án đang bị khiếu nại, chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ đã cập nhật cho cơ quan được Thường trực UBND quận phân công đơn vị xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người.

Điều 9. Tiếp nhận, xử lý thông tin và điều phối lực lượng

Sau khi tiếp nhận đầy đủ thông tin Thủ trưởng cơ quan quận, phường nơi phát sinh khiếu nại đông người phải có ngay tại địa điểm có đông người tụ tập để điều động lực lượng phối hợp (gồm đại diện lãnh đạo cơ quan Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quận, phường thành Tổ Công tác có Tổ trưởng, Tổ phó), mang theo các tài liệu, hồ sơ có liên quan đến dự án đang bị khiếu nại, tố cáo và báo cáo tổng hợp ngắn gọn, đầy đủ phục vụ cho việc vận động thuyết phục, xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người.

Điều 10. Xử lý tình huống tại hiện trường

1. Phân công triển khai lực lượng:

a) Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự (căn cứ vào nghiệp vụ và phân công của ngành) nhanh chóng ổn định và bảo vệ trật tự trên đường phố hoặc tại địa điểm đông người tụ tập; khi cần thiết thì phân công chốt chặn, cô lập các tuyến đường vào địa điểm đang có đông người tụ tập.

b) Lãnh đạo Tổ Công tác phối hợp xử lý khiếu nại, tố cáo và người đứng đầu Ủy ban nhân dân quận, phường nơi phát sinh khiếu nại đông người cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan đoàn thể như: Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của quận, phường nhanh chóng hội ý cách thức xử lý và cử ra 02 thành viên Tổ Công tác để thống nhất chỉ đạo và thống nhất cách tiếp xúc, thuyết phục người dân đến đúng địa điểm tiếp công dân để được tiếp xúc.

c) Thành viên Tổ Công tác phối hợp xử lý khiếu nại, tố cáo điều động phương tiện để đưa người về địa phương nơi phát sinh vụ việc, tố cáo đông người (từ thành phố, quận về địa phương).

2. Tiếp xúc đại diện người khiếu nại, tố cáo:

a) Trường hợp số người khiếu nại, tố cáo quá đông thì Tổ Công tác phối hợp xử lý khiếu nại, tố cáo của quận tiếp từ 03 đến 05 người, đại diện người khiếu nại, tố cáo (do đoàn người khiếu nại, tố cáo tín nhiệm cử) để trực tiếp trình bày với Tổ Công tác. Nếu số người khiếu nại, tố cáo ít hoặc họ liên kết đông người, mỗi người có nội dung khiếu nại, tố cáo khác nhau thì Tổ Công tác phân công cán bộ tiếp từng người để nghe họ trình bày và hướng dẫn họ thực hiện việc khiếu nại, tố cáo đúng theo quy định của pháp luật.

b) Lãnh đạo cơ quan tiếp công dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, phường nơi phát sinh khiếu nại, tố cáo cùng chủ trì tiếp xúc: nêu rõ mục đích, yêu cầu, chương trình, nội quy tiếp xúc và kết luận rõ những việc cần làm sau khi nghe đại diện người khiếu nại, tố cáo trình bày, đồng thời vận động, thuyết phục đoàn người khiếu nại, tố cáo ra về trong trật tự và thực hiện việc khiếu nại, tố cáo đúng theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

c) Khi tiếp đoàn đông người khiếu nại, tố cáo nên ghi âm, ghi hình, cơ quan Công an phụ trách địa bàn nơi tiếp đoàn đông người khiếu nại, tố cáo phải lập biên bản ghi nhận vụ việc vi phạm, ngăn chặn xử lý kịp thời hành vi kích động, gây rối làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước.

Điều 11. Giải quyết những vụ khiếu nại đông người làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan Nhà nước

1. Khi phát sinh những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan Nhà nước tại quận, phường thì Thủ trưởng cơ quan nơi có đông người tụ tập phải thông báo cho Thủ trưởng cơ quan Công an phụ trách địa bàn kịp thời có biện pháp xử lý nhanh để ổn định tình hình.

2. Trường hợp vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người quá phức tạp không tự xử lý được thì Thủ trưởng cơ quan có đông người tụ tập khiếu nại, tố cáo báo cáo nhanh cho Thường trực Tổ Công tác phối hợp xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp nơi cơ quan mình trú đóng để phối hợp xử lý theo quy định tại Điều 10 của Quy trình này.

Điều 12. Phương pháp xử lý đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người sau khi tiếp xúc

1. Đối với những vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo của cấp trên hoặc kết luận giải quyết của ngành chức năng của thành phố, có quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố thì Ủy ban nhân dân quận khẩn trương tổ chức thực hiện.

2. Tổ Công tác phối hợp xử lý khiếu nại, tố cáo báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, đồng thời chuyển giao vụ việc cho Thủ trưởng ban, ngành, phòng hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường rà soát lại vụ việc bị khiếu nại, có kế hoạch tập trung giải quyết và xác định rõ thời gian dứt điểm từng vụ việc, trên tinh thần chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Giải quyết một cách công khai, dân chủ và thông báo cho cá nhân, tổ chức biết tiến độ giải quyết đơn thư và hồ sơ khiếu nại, tố cáo.

3. Nếu nội dung khiếu nại, tố cáo có cơ sở thì Tổ Công tác phối hợp xử lý khiếu nại, tố cáo tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan tự khắc phục, sửa chữa những sai sót trong thời hạn do Tổ trưởng Tổ Công tác ấn định hoặc báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét quyết định việc thay đổi, hủy bỏ các biện pháp, các quyết định giải quyết trước đó; kết luận về trách nhiệm và hình thức xử lý đối với cán bộ, công chức, cơ quan Nhà nước có sai phạm; quyết định việc công bố những trường hợp điển hình trên các phương tiện thông tin đại chúng để có tác dụng giáo dục và phòng ngừa.

4. Việc giải quyết của các cấp, các ngành có thẩm quyền đúng chính sách, pháp luật thì Tổ Công tác đối thoại trực tiếp, giải thích, thuyết phục người khiếu nại, tố cáo để họ chấp hành, chấm dứt khiếu nại, tố cáo. Trong trường hợp người khiếu nại, tố cáo vẫn không chấp nhận thì Tổ trưởng Tổ Công tác có văn bản đề nghị cơ quan có chức năng giám sát hoặc tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho lợi ích của người khiếu nại, tố cáo có ý kiến chính thức bằng văn bản để Tổ Công tác công bố cho người khiếu nại, tố cáo biết.

Trường hợp người khiếu nại, tố cáo vẫn tỏ ra thiếu thiện chí, lạm dụng quyền khiếu nại, tố cáo để xuyên tạc, vu khống cán bộ, công chức, cơ quan nhà nước, gây rối trật tự công cộng, cư trú trái pháp luật thì Tổ trưởng Tổ Công tác yêu cầu cơ quan Công an áp dụng các biện pháp cưỡng chế hành chính hoặc áp dụng biện pháp xử lý hình sự theo quy định của pháp luật, đồng thời công bố rõ nội dung vụ việc trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5. Đối với những vụ việc chưa được xem xét giải quyết theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định thì Tổ Công tác giải thích và có văn bản hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo đến cơ quan có trách nhiệm để giải quyết theo thẩm quyền. Cơ quan có trách nhiệm giải quyết phải thụ lý, ra quyết định giải quyết theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả đến Tổ Công tác và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp.

Chương 4:

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Điều 13. Địa điểm làm việc của Thường trực Tổ Công tác phối hợp xử lý khiếu nại, tố cáo

Địa điểm làm việc của Thường trực Tổ Công tác phối hợp xử lý khiếu nại, tố cáo của Ủy ban nhân dân quận đặt tại văn phòng Tổ Tiếp công dân quận 12.

Điều 14. Chế độ báo cáo và hình thức gửi báo cáo

Báo cáo: Báo cáo nhanh, báo cáo tuần, báo cáo tháng và báo cáo sơ kết trong từng đợt công tác trọng điểm.

Hình thức báo cáo:

- Báo cáo nhanh: Gửi trong ngày, sau khi có sự kiện xảy ra (bằng văn bản hoặc đích thực).

- Báo cáo tuần gửi vào ngày thứ hai, đầu tuần sau trong đợt công tác trọng điểm hoặc có sự kiện xảy ra.

- Báo cáo sơ kết gửi sau 6 ngày khi kết thúc từng đợt công tác, sau khi có những sự kiện xảy ra.

Điều 15. Nơi tiếp nhận báo cáo

Báo cáo của phòng, ban có liên quan đến các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp được gửi đến Tổ Công tác phối hợp xử lý khiếu nại, tố cáo của Ủy ban nhân dân quận.

Điều 16. Chế độ giao ban và nội dung giao ban

1. Tổ Công tác phối hợp xử lý khiếu nại, tố cáo của Ủy ban nhân dân quận họp giao ban hàng tuần vào chiều thứ sáu tại trụ sở Ủy ban nhân dân quận (căn cứ vào lịch tuần của Ủy ban nhân dân quận, trừ trường hợp đột xuất thì có thư mời riêng).

2. Nội dung giao ban: Kiểm điểm công tác tuần, bàn biện pháp tháo gỡ những vướng mắc, đề ra kế hoạch, phân công công tác tuần tới và lập báo cáo diễn biến tình hình, đề xuất giải quyết những vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách đối với từng vụ việc để Thường trực Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo giải quyết.

Chương 5:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Thành lập Tổ Công tác phối hợp xử lý khiếu nại, tố cáo

1. Quyết định thành lập Tổ Công tác

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ký quyết định thành lập Tổ Công tác.

2. Thành viên Tổ Công tác của Ủy ban nhân dân quận

a) Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận, Tổ trưởng;

b) Tổ trưởng Tổ Tiếp công dân quận, Tổ phó Thường trực;

c) Lãnh đạo Thanh tra quận, Tổ phó;

d) Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Tổ phó;

đ) Lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy, thành viên;

e) Lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh quận, thành viên;

g) Lãnh đạo Phòng Tư pháp, thành viên;

h) Lãnh đạo Công an quận, thành viên;

i) Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, thành viên;

k) Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, thành viên;

l) Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị, thành viên;

m) Lãnh đạo Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng, thành viên;

n) Lãnh đạo Đội Quản lý trật tự đô thị, thành viên;

o) Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường nơi có phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người sẽ là thành viên đương nhiên của Tổ Công tác;

p) Các thành viên của Tổ Công tác chịu trách nhiệm trưng dụng cán bộ, công chức có tâm huyết, có năng lực, trình độ, am hiểu pháp luật, tác phong nhanh nhẹn để phục vụ cho Tổ Công tác, đáp ứng yêu cầu đối với từng đợt công tác trọng điểm.

Điều 18.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các phòng, ban và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường tập trung chỉ đạo rà soát lại cơ sở pháp lý, củng cố hồ sơ của các dự án và các vụ việc khiếu nại gay gắt kéo dài; quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan chức năng để thống nhất giải thích cho người khiếu nại, tố cáo; tăng cường tiếp xúc công dân nơi phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; vận động, giải thích để giải quyết dứt điểm các vụ việc, không để xảy ra tình trạng khiếu nại kéo dài, tụ tập đông người tại trụ sở các cơ quan Đảng và Nhà nước.

Điều 19.

Chánh Thanh tra quận chủ trì, phối hợp các cơ quan hữu quan tiến hành tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận đã được quy định tại Điều 18 của Quy trình này. Trong trường hợp cần thiết thì phối hợp với các thành viên của Tổ Công tác phối hợp xử lý khiếu nại, tố cáo của Ủy ban nhân dân quận triệu tập Thủ trưởng cơ quan đơn vị họp để đề xuất biện pháp tổ chức chỉ đạo, xử lý đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài.

Điều 20.

Thành viên của Tổ Công tác phối hợp xử lý khiếu nại, tố cáo thuộc Ban Dân vận Quận ủy; Hội Cựu Chiến binh quận và phường tiến hành xem xét, góp ý đối với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án và Chủ đầu tư về việc tổ chức phổ biến, giải thích, hướng dẫn thực hiện cụ thể phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt) đến các đối tượng bị thu hồi đất trong khu vực quy hoạch xây dựng công trình; đồng thời tham mưu cho Tổ Công tác phối hợp xử lý khiếu nại, tố cáo tình hình và đề xuất biện pháp giải quyết đối với việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận đã thực hiện những biện pháp để giúp đỡ, tạo điều kiện để các hộ bị ảnh hưởng của dự án sớm ổn định chỗ ở và cuộc sống nơi mới.

Điều 21.

Thành viên của Tổ Công tác phối hợp xử lý khiếu nại, tố cáo thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận; Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Đội Quản lý trật tự đô thị, Tổ Tiếp công dân quận theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình, tham mưu về tình trạng pháp lý của các chủ thể sử dụng đất, về giá trị pháp lý của các quyết định thu hồi đất đang được áp dụng tại các dự án có khiếu nại, tố cáo; tham mưu về bố trí sử dụng nhà ở hoặc các căn hộ tại các khu tái định cư, có liên quan đến các dự án đang phát sinh khiếu nại, tố cáo, tổng hợp báo cáo nhanh, báo cáo tuần, báo cáo tháng và báo cáo sơ kết, tổng kết các đợt công tác và nội dung chương trình họp của Tổ Công tác phối hợp xử lý khiếu nại, tố cáo.

Điều 22.

Trong quá trình thực hiện Quy trình này, nếu có vướng mắc, phát sinh, Tổ Công tác phối hợp xử lý khiếu nại, tố cáo của Ủy ban nhân dân quận phối hợp cùng Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban có liên quan và các Chủ đầu tư kịp thời báo cáo, đề xuất trình Ủy ban nhân dân quận xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Văn Đức

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2007
Ngày hiệu lực13/11/2007
Ngày công báo01/12/2007
Số công báoSố 66
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2007/QĐ-UBND quy trình phối hợp phòng ngừa xử lý khiếu nại, tố cáo đông người vi phạm trật tự công cộng quận 12


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 15/2007/QĐ-UBND quy trình phối hợp phòng ngừa xử lý khiếu nại, tố cáo đông người vi phạm trật tự công cộng quận 12
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu15/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýĐặng Văn Đức
        Ngày ban hành06/11/2007
        Ngày hiệu lực13/11/2007
        Ngày công báo01/12/2007
        Số công báoSố 66
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 15/2007/QĐ-UBND quy trình phối hợp phòng ngừa xử lý khiếu nại, tố cáo đông người vi phạm trật tự công cộng quận 12

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2007/QĐ-UBND quy trình phối hợp phòng ngừa xử lý khiếu nại, tố cáo đông người vi phạm trật tự công cộng quận 12

           • 06/11/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/12/2007

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/11/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực