Quyết định 15/2008/QĐ-BGDĐT

Quyết định 15/2008/QĐ-BGDĐT về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 12 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định 15/2008/QĐ-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 12 đã được thay thế bởi Thông tư 01/2010/TT-BGDĐT danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học phổ thông và được áp dụng kể từ ngày 04/03/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2008/QĐ-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 12


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 15/2008/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 12

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông;
Căn cứ kết luận của Hội đồng Thẩm định thiết bị giáo dục mầm non, phổ thông ngày 06 tháng 4 năm 2008;
Theo đề nghị của Vụ trưởng các Vụ: Giáo dục Trung học, Kế hoạch - Tài chính, Khoa học Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 12.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Căn cứ vào Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 12 ban hành kèm theo Quyết định này, các Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo việc mua sắm, tự làm, sưu tầm, bảo quản và sử dụng thiết bị phục vụ dạy học tại các trường trung học phổ thông.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Giáo dục Trung học, Khoa học Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chủ tịch nước (để b/c);
- VP Chính phủ (để b/c);
- Ban TGTW (để b/c);
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp);
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Như Điều 3;
- Công báo;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Website của Chính phủ;
- Website của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDTrH, Vụ PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 


DANH MỤC

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 12 - MÔN TOÁN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BGDĐT ngày 10/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Số thứ tự

Tên thiết bị

Đơn vị tính

Đối tượng sử dụng

Ghi chú

HS

GV

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

A

TRANH ẢNH

 

 

 

 

1

Các dạng đồ thị hàm số bậc ba, bậc bốn; hàm phân thức: bậc 1/bậc 1, bậc 2/bậc 1

tờ

 

x

 

Các bảng tổng kết đủ dạng đồ thị của mỗi loại hàm số

tờ

 

x

 

2

Đồ thị hàm số mũ, lôgarit, lũy thừa

tờ

 

x

 

Các bảng tổng kết đủ dạng đồ thị của mỗi loại hàm số

tờ

 

x

 

3

Bảng các nguyên hàm

tờ

 

x

 

Bảng các đạo hàm của hàm mũ, lôgarit, lũy thừa, căn bậc n

tờ

 

x

 

B

DỤNG CỤ

 

 

 

 

 

Bộ dụng cụ tạo mặt tròn xoay

 

 

 

 

1

Hộp đựng

cái

 

x

 

2

Bộ khung

cái

 

x

 

3

Bản phẳng hình chữ nhật

cái

 

x

 

4

Bản phẳng hình tam giác vuông

cái

 

x

 

5

Bản phẳng hình bán nguyệt

cái

 

x

 

6

Bản phẳng hình nửa lọ hoa

cái

 

x

 

7

Khung quay hình chữ nhật

cái

 

x

 

8

Khung quay hình tam giác vuông

cái

 

x

 

9

Khung hình nửa đường tròn

cái

 

x

 

C

MÔ HÌNH

 

 

 

 

I

Bộ mô hình khối đa diện

 

 

 

 

1

Tứ diện

cái

 

x

 

2

Bát diện

cái

 

x

 

II

Bộ mô hình khối đa diện đều

 

 

 

 

1

Thập nhị diện

cái

 

x

 

2

Nhị thập diện

cái

 

x

 

III

Bộ mô hình khối tròn xoay

 

 

 

 

1

Khối trụ

cái

 

x

 

2

Khối cầu

cái

 

x

 

IV

Bộ mô hình phân chia và lắp ghép các khối đa diện

 

 

 

 

1

Khối lăng trụ chữ nhật

cái

 

x

 

2

Khối lăng trụ tam giác

cái

 

x

 

Ghi chú: Các nhà trường cần có đủ thiết bị dạy học theo danh mục tối thiểu, tuy nhiên căn cứ vào chương trình, nội dung dạy học, điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên để tổ chức mua sắm, tự làm, sưu tầm thêm các thiết bị dạy học ngoài danh mục thiết bị dạy học tối thiểu.

 

DANH MỤC

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 12 - MÔN TIN HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BGDĐT ngày 10/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Số thứ tự

Tên thiết bị

Đơn vị tính

Đối tượng sử dụng

Ghi chú

HS

GV

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

DỤNG CỤ

 

 

 

 

1

Máy vi tính

cái

x

x

 

2

Máy in

cái

 

x

 

Ghi chú: Các nhà trường cần có đủ thiết bị dạy học theo danh mục tối thiểu, tuy nhiên căn cứ vào chương trình, nội dung dạy học, điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên để tổ chức mua sắm, tự làm, sưu tầm thêm các thiết bị dạy học ngoài danh mục thiết bị dạy học tối thiểu.

 

DANH MỤC

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 12 - MÔN TIẾNG TRUNG QUỐC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BGDĐT ngày 10/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Số thứ tự

Tên thiết bị

Đơn vị tính

Đối tượng sử dụng

Ghi chú

HS

GV

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

BĂNG ĐĨA TIẾNG, HÌNH

 

 

 

 

1

Ghi âm các bài khóa, từ mới, bài đọc thêm và bài tập luyện nghe hiểu (2 đĩa)

Bộ

 

x

 

2

Ghi hình theo chủ đề bài học có lồng tiếng và phụ đề bằng chữ Hán (2 đĩa)

Bộ

 

x

 

Ghi chú: Các nhà trường cần có đủ thiết bị dạy học theo danh mục tối thiểu, tuy nhiên căn cứ vào chương trình, nội dung dạy học, điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên để tổ chức mua sắm, tự làm, sưu tầm thêm các thiết bị dạy học ngoài danh mục thiết bị dạy học tối thiểu.

 

DANH MỤC

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 12 - MÔN TIẾNG NGA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BGDĐT ngày 10/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Số thứ tự

Tên thiết bị

Đơn vị tính

Đối tượng sử dụng

Ghi chú

HS

GV

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

BĂNG ĐĨA TIẾNG

 

 

 

 

1

Các bài đọc và hội thoại trong SGK (2 đĩa)

bộ

 

x

 

Ghi chú: Các nhà trường cần có đủ thiết bị dạy học theo danh mục tối thiểu, tuy nhiên căn cứ vào chương trình, nội dung dạy học, điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên để tổ chức mua sắm, tự làm, sưu tầm thêm các thiết bị dạy học ngoài danh mục thiết bị dạy học tối thiểu.

 

DANH MỤC

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 12 - MÔN TIẾNG ANH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BGDĐT ngày 10/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Số thứ tự

Tên thiết bị

Đơn vị tính

Đối tượng sử dụng

Ghi chú

HS

GV

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

BĂNG ĐĨA TIẾNG

 

 

 

 

1

Các bài đọc, nghe và bài luyện âm trong sách giáo khoa chuẩn và nâng cao (2 đĩa)

Bộ

 

x

 

2

Đọc các từ vựng (glossary) trong SGK chuẩn và nâng cao (2 đĩa)

Bộ

 

x

 

Ghi chú: Các nhà trường cần có đủ thiết bị dạy học theo danh mục tối thiểu, tuy nhiên căn cứ vào chương trình, nội dung dạy học, điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên để tổ chức mua sắm, tự làm, sưu tầm thêm các thiết bị dạy học ngoài danh mục thiết bị dạy học tối thiểu.

 

DANH MỤC

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 12 - MÔN TIẾNG PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BGDĐT ngày 10/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Số thứ tự

Tên thiết bị

Đơn vị tính

Đối tượng sử dụng

Ghi chú

HS

GV

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

I

BẢN ĐỒ

 

 

 

 

1

Bungari (La Bulgarie)

Tờ

 

x

 

2

Rumani (La Roumanie)

Tờ

 

x

 

II

BĂNG ĐĨA TIẾNG

 

 

 

 

1

Ghi âm các bài khóa, các bài nghe hiểu, các bài đọc thêm lần lượt theo SGK chuẩn và nâng cao.

Bộ

 

x

 

Ghi chú: Các nhà trường cần có đủ thiết bị dạy học theo danh mục tối thiểu, tuy nhiên căn cứ vào chương trình, nội dung dạy học, điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên để tổ chức mua sắm, tự làm, sưu tầm thêm các thiết bị dạy học ngoài danh mục thiết bị dạy học tối thiểu.

 

DANH MỤC

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 12 - MÔN THỂ DỤC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BGDĐT ngày 10/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Số thứ tự

Tên thiết bị

Đơn vị tính

Đối tượng sử dụng

Ghi chú

HS

GV

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

DỤNG CỤ

 

1

Đồng hồ bấm giây

Cái

x

x

Có trang bị ở lớp 11

2

Thước dây

Cái

x

x

3

Vợt cầu lông (2 cái)

Bộ

x

x

4

Quả cầu lông

Quả

x

x

5

Quả cầu đá

Quả

x

x

6

Cột đa năng (2 cái)

Bộ

x

x

 

7

Lưới đá cầu

Cái

x

x

8

Lưới cầu lông

Cái

x

x

9

Bóng đá

Quả

x

x

Trường chọn dạy môn nào thì trang bị TBDH của môn đó

10

Bóng chuyền

Quả

x

x

11

Cột bóng chuyền (2 cái)

Bộ

x

x

12

Lưới bóng chuyền

Cái

x

x

13

Bóng rổ

Quả

x

x

14

Cột bóng rổ (có bảng ném rổ và lưới)

Bộ

x

x

15

Tạ đẩy (1 quả nam; 1 quả nữ)

Bộ

x

x

Ghi chú: Các nhà trường cần có đủ thiết bị dạy học theo danh mục tối thiểu, tuy nhiên căn cứ vào chương trình, nội dung dạy học, điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên để tổ chức mua sắm, tự làm, sưu tầm thêm các thiết bị dạy học ngoài danh mục thiết bị dạy học tối thiểu.

 

DANH MỤC

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 12 - MÔN SINH HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BGDĐT ngày 10/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Số thứ tự

Tên thiết bị

Đơn vị tính

Đối tượng sử dụng

Ghi chú

HS

GV

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

I

TRANH ẢNH

 

 

 

 

1

Các mức cấu trúc của NST

Tờ

 

x

 

2

Các chu trình sinh địa hóa (2 tờ)

Bộ

 

x

 

3

Mối quan hệ họ hàng giữa người với một số loài vượn

Tờ

 

x

 

4

Thực vật chỉ thị môi trường

Tờ

 

x

 

5

Động vật chỉ thị môi trường

Tờ

 

x

 

6

Bằng chứng tiến hóa

Tờ

 

x

 

7

Sự tiến hóa của bàn chân ngựa

Tờ

 

x

 

8

Một số hóa thạch điển hình

Tờ

 

x

 

9

Chuỗi thức ăn

Tờ

 

x

 

10

Lưới thức ăn

Tờ

 

x

 

11

Các hình thức chọn lọc tự nhiên

Tờ

 

x

 

II

DỤNG CỤ

 

 

 

 

1

Lam kính

Hộp

x

 

 

2

Lamen

Hộp

x

 

 

3

Cốc nhựa

Cái

x

 

 

III

TIÊU BẢN - MẪU VẬT

 

 

 

 

1

Nhiễm sắc thể người bình thường và bất thường

Hộp

 

x

 

Ghi chú: Các nhà trường cần có đủ thiết bị dạy học theo danh mục tối thiểu, tuy nhiên căn cứ vào chương trình, nội dung dạy học, điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên để tổ chức mua sắm, tự làm, sưu tầm thêm các thiết bị dạy học ngoài danh mục thiết bị dạy học tối thiểu.

 

DANH MỤC

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 12 - MÔN NGỮ VĂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BGDĐT ngày 10/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Số thứ tự

Tên thiết bị

Đơn vị tính

Đối tượng sử dụng

Ghi chú

HS

GV

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

TRANH ẢNH

 

 

 

 

1

Phong cảnh Tây Bắc

Tờ

 

x

 

2

Chiến khu Việt Bắc

Tờ

 

x

 

3

Phong cảnh sông Hương

Tờ

 

x

 

4

Cảnh nạn đói năm 1945 ở đồng bằng Bắc Bộ

Tờ

 

x

 

Ghi chú: Các nhà trường cần có đủ thiết bị dạy học theo danh mục tối thiểu, tuy nhiên căn cứ vào chương trình, nội dung dạy học, điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên để tổ chức mua sắm, tự làm, sưu tầm thêm các thiết bị dạy học ngoài danh mục thiết bị dạy học tối thiểu.

 

DANH MỤC

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 12 - MÔN LỊCH SỬ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BGDĐT ngày 10/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Số thứ tự

Tên thiết bị

Đơn vị tính

Đối tượng sử dụng

Ghi chú

HS

GV

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

I

TRANH ẢNH

 

 

 

 

1

Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn

Tờ

 

x

 

2

Quân và dân cả nước chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ 1954

Tờ

 

x

 

3

Chiến dịch Hồ Chí Minh (Xuân 1975)

Tờ

 

x

 

4

Một số hình ảnh của Việt Nam trong thời kì đổi mới (2 tờ)

Bộ

 

x

 

5

Một số thành tựu khoa học và công nghệ thế giới nửa sau thế kỷ XX

Tờ

 

x

 

II

LƯỢC ĐỒ

 

 

 

 

1

Châu Á (trống)

Tờ

 

x

 

2

Khu vực Mỹ - la tinh (trống)

Tờ

 

x

 

3

Châu Phi (trống)

Tờ

 

x

 

4

Việt Nam từ 1919 - 1945 (trống)

Tờ

 

x

 

5

Chiến trường Đông Dương 1953 - 1954 (in 2 mặt, có mặt trống)

Tờ

 

x

 

6

Các lực lượng quân sự ở Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám

Tờ

 

x

 

7

Phong trào cách mạng 1930 - 1931

Tờ

 

x

 

8

Việt Nam từ 1954 - 1975 (trống)

Tờ

 

 

 

9

Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Tờ

 

x

 

10

Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 (in 2 mặt, có mặt trống)

Tờ

 

x

 

11

Chiến dịch Biên giới thu-đông 1950 (in 2 mặt, có mặt trống)

Tờ

 

x

 

12

Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tờ

 

x

 

13

Chiến dịch Việt Bắc thu-đông 1947 (in 2 mặt, có mặt trống)

Tờ

 

x

 

14

Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975

Tờ

 

x

 

15

Quan hệ quốc tế trong “Chiến tranh lạnh”

Tờ

 

x

 

Ghi chú: Các nhà trường cần có đủ thiết bị dạy học theo danh mục tối thiểu, tuy nhiên căn cứ vào chương trình, nội dung dạy học, điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên để tổ chức mua sắm, tự làm, sưu tầm thêm các thiết bị dạy học ngoài danh mục thiết bị dạy học tối thiểu.

 

DANH MỤC

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 12 - MÔN HÓA HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BGDĐT ngày 10/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Số thứ tự

Tên thiết bị

Đơn vị tính

Đối tượng sử dụng

Ghi chú

HS

GV

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

I

TRANH ẢNH

 

 

 

 

1

Sơ đồ thùng điện phân Al2O3 nóng chảy

Tờ

 

x

 

2

Sơ đồ lò luyện thép Mác-tanh

Tờ

 

x

 

3

Sơ đồ lò cao bổ dọc và các phản ứng hóa học xảy ra trong lò cao

Tờ

 

x

 

II

DỤNG CỤ

 

 

 

 

1

Ống nghiệm

Cái

x

 

 

2

Ống hút nhỏ giọt

Cái

x

 

 

3

Bộ ống dẫn thủy tinh các loại (6 chiếc)

Bộ

x

 

 

4

Ống thủy tinh thẳng

Cái

x

 

 

5

Ống hình trụ có đế

Cái

x

 

 

6

Ổng thủy tinh chữ U

Cái

x

 

 

7

Ống đong hình trụ

Cái

x

 

 

8

Cốc thủy tinh

Cái

x

 

 

9

Đèn cồn

Cái

x

 

 

10

Bình định mức

Cái

x

 

 

11

Phễu lọc

Cái

x

 

 

12

Bộ dụng cụ thí nghiệm phân tích thể tích

Cái

x

 

 

13

Chén sứ

Cái

x

 

 

14

Cáp sun sứ

Cái

x

 

 

15

Cối, chày, sứ

Cái

x

 

 

16

Thìa xúc hóa chất

Cái

x

 

 

17

Đế sứ

Cái

x

 

 

18

Chổi rửa ống nghiệm

Cái

x

 

 

19

Cặp ống nghiệm

Cái

x

 

 

20

Giá để ống nghiệm

Cái

x

 

 

21

Bộ giá thí nghiệm

Bộ

x

 

 

22

Kẹp đốt

Cái

x

 

 

23

Giấy ráp

Hộp

x

 

 

24

Điện phân dung dịch CuSO4

Bộ

x

 

 

25

Pin điện hóa

Bộ

x

 

 

III

HÓA CHẤT

 

 

 

 

1

Phoi bào sắt (Fe)

Kg

x

x

 

2

Bột sắt (Fe)

Kg

x

x

 

3

Băng Magie (Mg)

Kg

x

x

 

4

Nhôm bột (Al)

Kg

x

x

 

5

Đồng phoi bào (Cu)

Kg

x

x

 

6

Brom dung dịch đặc (Br2)

ml

x

x

 

7

Iot (I2)

Kg

x

x

 

8

Đồng oxit (CuO)

Kg

x

x

 

9

Sắt (III) oxit (Fe2O3)

Kg

x

x

 

10

Crom (II) oxit (CrO)

Kg

x

x

 

11

Crom (III) oxit (Cr2O3)

Kg

x

x

 

12

Axit clohidric (HCl) 37%

L

x

x

 

13

Axit sunfuric (H2SO4) 98%

L

x

x

 

14

Axit axetic (CH3COOH) 50%

L

x

x

 

15

Axit nitric (HNO3) 63%

L

x

x

 

16

Natri hiđroxit (NaOH)

Kg

x

x

 

17

Canxi hiđroxit Ca(OH)2

L

x

x

 

18

Dung dịch amoniac bão hòa (NH3)

L

x

x

 

19

Bạc nitrat (AgNO3)

Kg

x

x

 

20

Đồng sunfat (CuSO4.5H2O)

Kg

x

x

 

21

Canxi cacbonat (CaCO3)

Kg

x

x

 

22

Natri cacbonat (Na2CO3)

Kg

x

x

 

23

Natri hiđrocacbonat (NaHCO3)

Kg

x

x

 

24

Natri nitrit (NaNO2)

Kg

x

x

 

25

Kẽm sunfat (ZnSO4.7H2O)

Kg

x

x

 

26

Nhôm sunfat (Al2(SO4)3.10H2O)

Kg

x

x

 

27

Phèn chua

Kg

x

x

 

28

Sắt (III) clorua (FeCl3)

Kg

x

x

 

29

Kali iotua (KI)

Kg

x

x

 

30

Kali clorua (KCl)

Kg

x

x

 

31

Kali nitrat (KNO3)

Kg

x

x

 

32

Kali sunfoxianua (KSCN)

Kg

x

x

 

33

Kali pemanganat (KMnO4)

Kg

x

x

 

34

Kali dicromat (K2Cr2O7)

Kg

x

x

 

35

Bari clorua (BaCl2)

Kg

x

x

 

36

Nước cất (H2O)

L

x

x

 

37

Crom (III) clorua (CrCl3)

Kg

x

x

 

38

Nhôm clorua (AlCl3)

Kg

x

x

 

39

Magie sunfat (MgSO4)

Kg

x

x

 

40

Amoni clorua (NH4Cl)

Kg

x

x

 

41

Ancol etylic 96o (C2H5OH)

L

x

x

 

42

Anđehit fomic (H-CHO)

L

x

x

 

43

Glucozơ (CH2OH(CHOH)4CHO)

Kg

x

x

 

44

Saccarozơ (C12H22O11)

Kg

x

x

 

45

Metylamin (CH3NH2)

L

x

x

 

46

Etylamin (C2H5NH2)

L

x

x

 

47

Anilin (C6H5NH2)

L

x

x

 

48

Glyxin (H2N-CH2-COOH)

L

x

x

 

49

Giấy quỳ tím

Tập

x

x

 

50

Metyl dacam

L

x

x

 

51

Giấy phenolphtalein

Tập

x

x

 

52

Muối ăn (NaCl)

Kg

x

x

 

53

Nhôm lá (Al)

Kg

x

x

 

54

Natri kim loại (Na)

Kg

x

x

 

55

Canxi clorua (CaCl2)

Kg

x

x

 

56

Muối (Mo)

Kg

x

x

 

57

Amoni cacbonat (NH4)2CO3

Kg

x

x

 

58

Đồng lá (Cu)

Kg

x

x

 

59

Ôxit Magie (MgO)

Kg

x

x

 

60

Chì nitơrat Pb(NO3)2

Kg

x

x

 

61

Kaliferixianua (K3(Fe(CN)6)

Kg

x

x

 

IV

BẢN TRONG

 

 

 

 

1

Bản trong dạy Hóa học lớp 12

Bộ

 

x

 

Ghi chú: Các nhà trường cần có đủ thiết bị dạy học theo danh mục tối thiểu, tuy nhiên căn cứ vào chương trình, nội dung dạy học, điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên để tổ chức mua sắm, tự làm, sưu tầm thêm các thiết bị dạy học ngoài danh mục thiết bị dạy học tối thiểu.

 

DANH MỤC

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 12 - HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BGDĐT ngày 10/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Số thứ tự

Tên thiết bị

Đơn vị tính

Đối tượng sử dụng

Ghi chú

HS

GV

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

I

TRANH ẢNH

 

 

 

 

1

Bộ tranh ảnh trang phục của một số dân tộc Việt Nam (7 tranh)

Bộ

 

x

 

2

Bộ tranh ảnh về một số lễ hội dân tộc (4 tranh)

Bộ

 

x

 

Ghi chú: Các nhà trường cần có đủ thiết bị dạy học theo danh mục tối thiểu, tuy nhiên căn cứ vào chương trình, nội dung dạy học, điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên để tổ chức mua sắm, tự làm, sưu tầm thêm các thiết bị dạy học ngoài danh mục thiết bị dạy học tối thiểu.

 

DANH MỤC

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 12 - THIẾT BỊ DÙNG CHUNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BGDĐT ngày 10/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Số thứ tự

Tên thiết bị

Đơn vị tính

Đối tượng sử dụng

Ghi chú

HS

GV

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Radio/cassette

Cái

 

x

 

2

Đầu đĩa DVD

Cái

 

x

 

3

Tivi

Cái

 

x

 

4

Máy chiếu projector

Cái

 

x

 

Máy chiếu vật thể

Cái

 

x

 

Máy chiếu overhead

Cái

 

x

 

5

Giá để thiết bị, giá treo tranh

Bộ

 

x

 

6

Kính hiển vi

Cái

 

x

 

7

Máy tính cầm tay

Cái

 

x

 

8

Nẹp treo tranh ảnh, lược đồ và bản đồ

Bộ

 

x

 

9

Bản trong và các văn phòng phẩm khác

 

 

x

 

Ghi chú: Các nhà trường cần có đủ thiết bị dạy học theo danh mục tối thiểu, tuy nhiên căn cứ vào chương trình, nội dung dạy học, điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên để tổ chức mua sắm, tự làm, sưu tầm thêm các thiết bị dạy học ngoài danh mục thiết bị dạy học tối thiểu.

 

DANH MỤC

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 12 - MÔN ĐỊA LÝ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BGDĐT ngày 10/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Số thứ tự

Tên thiết bị

Đơn vị tính

Đối tượng sử dụng

Ghi chú

HS

GV

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

BẢN ĐỒ

 

 

 

 

1

Đông Nam Á - Địa lý tự nhiên

Tờ

 

x

 

2

Việt Nam - Địa chất - khoáng sản

Tờ

 

x

 

3

Việt Nam - Địa lý tự nhiên

Tờ

 

x

 

4

Việt Nam - Khí hậu

Tờ

 

x

 

5

Việt Nam - Đất

Tờ

 

x

 

6

Việt Nam - Thực vật và động vật

Tờ

 

x

 

7

Việt Nam - Dân cư

Tờ

 

x

 

8

Việt Nam - Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

Tờ

 

x

 

9

Việt Nam - Công nghiệp và giao thông vận tải

Tờ

 

x

 

10

Việt Nam - Du lịch

Tờ

 

x

 

11

Việt Nam - Kinh tế biển-đảo và các vùng kinh tế trọng điểm

Tờ

 

x

 

12

Việt Nam (bản đồ trống)

Tờ

 

x

 

13

Việt Nam - Thương mại

Tờ

 

x

 

14

Trung du và miền núi Bắc bộ, đồng bằng sông Hồng - Kinh tế

Tờ

 

x

 

15

Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long - Kinh tế

Tờ

 

x

 

16

Bắc Trung Bộ - Kinh tế

Tờ

 

x

 

17

Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên - Kinh tế

Tờ

 

x

 

Ghi chú: Các nhà trường cần có đủ thiết bị dạy học theo danh mục tối thiểu, tuy nhiên căn cứ vào chương trình, nội dung dạy học, điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên để tổ chức mua sắm, tự làm, sưu tầm thêm các thiết bị dạy học ngoài danh mục thiết bị dạy học tối thiểu.

 

DANH MỤC

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 12 - MÔN CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BGDĐT ngày 10/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Số thứ tự

Tên thiết bị

Đơn vị tính

Đối tượng sử dụng

Ghi chú

HS

GV

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

A

TRANH ẢNH

 

 

 

 

1

Máy biến áp 3 pha

Tờ

 

x

 

2

Động cơ không đồng bộ 3 pha (2 tờ)

Bộ

 

x

 

B

THIẾT BỊ ĐIỆN

 

 

 

 

1

Đồng hồ đo điện vạn năng

Cái

 

x

 

2

Quạt điện

Cái

 

x

 

3

Bút thử điện

Cái

 

x

 

4

Kìm điện

Cái

 

x

 

5

Bộ tuốc-nơ-vít

Bộ

 

x

 

6

Máy thu thanh (radio)

Cái

 

x

 

C

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

 

 

 

 

1

Điện trở than (8 loại, mỗi loại 2 cái)

Bộ

 

x

 

2

Điện trở kim loại 330kW

Cái

 

x

 

3

Điện trở sứ 1W

Cái

 

x

 

4

Tụ điện giấy 0,47mF

Cái

 

x

 

5

Tụ điện gốm 0,1mF

Cái

 

x

 

6

Tụ hóa 1000mF

Cái

 

x

 

7

Tụ hóa 100mF (2 cái)

Bộ

 

x

 

8

Cuộn cảm lõi ferit

Cái

 

x

 

9

Biến áp cao tần lõi ferit

Cái

 

x

 

10

Cuộn cảm lõi không khí

Cái

 

x

 

11

Tirixto

Cái

 

x

 

12

Triac (BTA06 - 600 hoặc tương đương)

Cái

 

x

 

13

Diac (loại DB3 hoặc tương đương)

Cái

 

x

 

14

Tranzito (4 cái: C828, A564, H1061, A671 hoặc tương đương)

Bộ

 

x

 

15

IC (6 cái: IC7805, IC7905, IC7809, IC7812, A4440; IC số họ 74xx hoặc tương đương)

Bộ

 

x

 

16

Điốt tách sóng (3 cái)

Bộ

 

x

 

17

Điốt phát quang (LED) (2 cái)

Bộ

 

x

 

D

CÁC MẠCH ĐIỆN, ĐIỆN TỬ LẮP SẴN

 

 

 

 

I

Mạch điện nối tải 3 pha

 

 

 

 

1

Bảng mạch

Cái

x

 

Áp dụng cho các trường có nguồn điện 3 pha

2

Bóng đèn

Cái

x

 

3

Cầu dao

Cái

x

 

4

Dây điện

Cái

x

 

5

Dây điện nguồn

Cái

x

 

6

Vôn kế

Cái

x

 

II

Mạch nguồn cấp điện 1 chiều

 

 

 

 

1

Bảng mạch in

Cái

x

 

 

2

Biến áp nguồn

Cái

x

 

 

3

Cầu chì ống

Cái

x

 

 

4

Điốt (4 cái)

Bộ

x

 

 

5

Tụ lọc (2 cái)

Bộ

x

 

 

6

Tụ lọc

Cái

x

 

 

7

Cuộn cảm

Cái

x

 

 

8

IC ổn áp (IC 7812 loại thông dụng)

Cái

x

 

 

9

Dây nguồn (2 cái)

Bộ

x

 

 

10

Giắc cắm nguồn ra

Cái

x

 

 

11

Đế cắm IC

Cái

x

 

 

12

Hộp bảo vệ

Cái

x

 

 

III

Mạch khuếch đại âm tần

 

 

 

 

1

Bảng mạch

Cái

x

 

 

2

Biến áp âm tần (2 cái)

Bộ

x

 

 

3

Tranzito (1 cái C828 và 2 cái H1061 hoặc tương đương)

Bộ

x

 

 

4

Tụ hóa

Cái

x

 

 

5

Điện trở (3 cái)

Bộ

x

 

 

6

Giắc nguồn

Bộ

x

 

 

7

Giắc nối tín hiệu vào (2 cái)

Bộ

x

 

 

8

Trạm đấu dây loa

Cái

x

 

 

9

Giắc cắm chuyển đổi (2 cái)

Bộ

x

 

 

10

Hộp bảo vệ

Cái

x

 

 

IV

Mạch tạo xung đa hài

 

x

 

 

1

Bảng mạch

Cái

x

 

 

2

Đi ốt phát quang (LED) (2 cái)

Bộ

x

 

 

3

Tụ hóa (2 cái)

Bộ

x

 

 

4

Điện trở (4 cái)

Bộ

x

 

 

5

Tranzito (2 cái C828 hoặc tương đương)

Bộ

x

 

 

6

Giắc nguồn vào

Bộ

x

 

 

7

Đế cắm tụ điện, điện trở (8 cái)

Bộ

x

 

 

8

Hộp bảo vệ

Cái

x

 

 

V

Mạch điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 1 pha

 

 

 

 

1

Bảng mạch

Cái

x

 

 

2

Cầu chì ống

Cái

x

 

 

3

Điện trở

Cái

x

 

 

4

Chiết áp

Cái

x

 

 

5

Diac

Cái

x

 

 

6

Triac

Cái

x

 

 

7

Dây nguồn

Bộ

x

 

 

8

Hộp bảo vệ

Cái

x

 

 

VI

Mạch bảo vệ quá điện áp

 

 

 

 

1

Bảng mạch

Cái

x

 

 

2

Tụ hóa

Cái

x

 

 

3

Đi ốt (2 cái)

Cái

x

 

 

4

Cầu chì

Cái

x

 

 

5

Biến trở

Cái

x

 

 

6

Điện trở (5 cái)

Bộ

x

 

 

7

Đi ốt ổn áp

Cái

x

 

 

8

Tranzito (2 cái)

Cái

x

 

 

9

Đi ốt phát quang (LED) (1 xanh, 1 đỏ)

Bộ

x

 

 

10

Rơ le

Cái

x

 

 

11

Bóng đèn

Cái

x

 

 

12

Cọc đấu nguồn (2 cái)

Bộ

x

 

 

13

Dây nguồn

Cái

x

 

 

14

Hộp bảo vệ

Cái

x

 

 

Ghi chú: Các nhà trường cần có đủ thiết bị dạy học theo danh mục tối thiểu, tuy nhiên căn cứ vào chương trình, nội dung dạy học, điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên để tổ chức mua sắm, tự làm, sưu tầm thêm các thiết bị dạy học ngoài danh mục thiết bị dạy học tối thiểu.

 

DANH MỤC

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 12 - MÔN VẬT LÝ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BGDĐT ngày 10/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Số thứ tự

Tên thiết bị

Đơn vị tính

Đối tượng sử dụng

Ghi chú

HS

GV

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

A

THIẾT BỊ DÙNG CHO NHIỀU BÀI

 

 

 

 

1

Biến thế nguồn

Cái

x

 

Có trang bị ở lớp 11

2

Đồng hồ đo điện đa năng (2 cái)

Bộ

x

 

 

3

Đồng hồ đo thời gian

Cái

x

 

Có trang bị ở lớp 10

4

Điện kế chứng minh

Cái

 

x

Có trang bị ở lớp 11

5

Đế 3 chân

Cái

x

 

Có trang bị ở lớp 10 và 11

6

Dây nối (20 cái)

Bộ

x

 

Có trang bị ở lớp 11

7

Trụ thép (2 cái)

Bộ

 

x

Có trang bị ở lớp 11

8

Máy phát âm tần

Cái

x

 

 

B

CÁC BỘ THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH

 

 

 

 

I

Bộ thí nghiệm thực hành về dao động cơ học

- Khảo sát chu kỳ dao động của con lắc đơn và con lắc lò xo.

- Khảo sát dao động cưỡng bức và hiện tượng cộng hưởng.

 

 

 

 

1

Cổng quang điện

Cái

x

 

 

2

Trụ đứng

Cái

x

 

 

3

Thanh nhôm

Cái

x

 

 

4

Ống nhôm

Cái

x

 

 

5

Ròng rọc

Cái

x

 

 

6

Lò xo (2 cái)

Bộ

x

 

 

7

Quả nặng (5 quả)

Bộ

x

 

 

8

Bi sắt (3 viên)

Bộ

x

 

 

9

Dây treo

Cái

x

 

 

10

Đế 3 chân (*)

 

 

 

 

11

Đồng hồ đo thời gian (*)

 

 

 

 

II

Bộ thí nghiệm thực hành đo vận tốc truyền âm trong không khí

- Khảo sát hiện tượng sóng dừng trong ống khí.

- Xác định vận tốc truyền âm trong không khí.

 

 

 

 

1

Ống trụ

Cái

x

 

 

2

Pittông

Cái

x

 

 

3

Dây kéo

Cái

x

 

 

4

Ròng rọc

Cái

x

 

 

5

Trụ đứng

Cái

x

 

 

6

Tay đỡ ống trụ

Cái

x

 

 

7

Bộ âm thoa (2 cái)

Bộ

x

 

 

8

Búa cao su

Cái

x

 

 

9

Khớp nối đỡ âm thoa

Cái

x

 

 

10

Loa điện động

Cái

x

 

 

11

Đế 3 chân (*)

 

 

 

 

12

Máy phát âm tần (*)

 

 

 

 

13

Dây nối (*)

 

 

 

 

II

Bộ thí nghiệm thực hành về mạch điện xoay chiều

- Xác định dung kháng và cảm kháng trong mạch điện xoay chiều.

- Khảo sát hiện tượng cộng hưởng điện.

 

 

 

 

1

Hộp gỗ

Cái

x

 

 

2

Bảng lắp ráp mạch điện

Cái

x

 

 

3

Điện trở

Cái

x

 

 

4

Tụ điện (4 cái)

Bộ

x

 

 

5

Cuộn dây

Cái

x

 

 

6

Đồng hồ đo điện đa năng (*)

 

 

 

 

7

Máy phát âm tần (*)

 

 

 

 

8

Dây nối (*)

 

 

 

 

IV

Bộ thí nghiệm thực hành xác định bước sóng của ánh sáng

- Xác định hiện tượng giao thoa ánh sáng qua khe I-âng.

- Đo bước sóng ánh sáng.

 

 

 

 

1

Giá thí nghiệm

Cái

x

 

 

2

Đèn laze bán dẫn

Cái

x

 

 

3

Khe I-âng (2 cái)

Cái

x

 

 

4

Màn quan sát

Cái

x

 

 

5

Biến thế nguồn (*)

 

 

 

 

6

Dây nối (*)

 

 

 

 

C

CÁC BỘ THÍ NGHIỆM BIỂU DIỄN

 

 

 

 

I

Bộ thí nghiệm về momen quán tính của vật rắn

 

 

 

 

1

Giá thí nghiệm (1 trụ đứng, 1 thước chia độ, 2 ròng rọc, 1 nam châm điện, 2 cổng quang điện)

Bộ

 

x

 

2

Vật rắn (1 hình nón, 1 hình cầu, 3 hình trụ đặc, 1 hình trụ rỗng)

Bộ

 

x

 

3

Đồng hồ đo thời gian (*)

 

 

 

 

4

Đế 3 chân (*)

 

 

 

 

5

Biến thế nguồn (*)

 

 

 

 

II

Bộ thí nghiệm ghi đồ thị dao động của con lắc đơn

 

 

 

 

1

Hộp gỗ

Cái

 

x

 

2

Giá thí nghiệm

Cái

 

x

 

3

Nam châm điện

Cái

 

x

 

4

Quả nặng

Cái

 

x

 

5

Tấm ghi đồ thị

Cái

 

x

 

6

Mực viết

Lọ

 

x

 

7

Biến thế nguồn (*)

 

 

 

 

8

Dây nối (*)

 

 

 

 

III

Bộ thí nghiệm về sóng dừng

 

 

 

 

1

Khớp nối

Cái

 

x

 

2

Lò xo

Cái

 

x

 

3

Dây đàn hồi

Cái

 

x

 

4

Lực kế

Cái

 

x

 

5

Ròng rọc

Cái

 

x

 

6

Bộ rung

Cái

 

x

 

7

Máy phát âm tần (*)

 

 

 

 

8

Đế 3 chân (*)

 

 

 

 

9

Trụ thép (*)

 

 

 

 

10

Dây nối (*)

 

 

 

 

IV

Bộ thí nghiệm về sóng nước

 

 

 

 

1

Giá thí nghiệm (1 khung sắt, 1 màn quan sát)

Bộ

 

x

 

2

Gương phẳng

Cái

 

x

 

3

Bộ rung

Cái

 

x

 

4

Cần tạo sóng (2 cái tạo sóng phẳng và sóng tròn)

Bộ

 

x

 

5

Thanh chắn sóng (3 cái)

Bộ

 

x

 

6

Đèn điện 12V-50W

Cái

 

x

 

7

Biến thế nguồn (*)

 

 

 

 

8

Dây nối (*)

 

 

 

 

V

Bộ thí nghiệm về máy biến áp và truyền tải điện năng đi xa

 

 

 

 

1

Máy biến áp

Cái

 

x

 

2

Đèn điện 6V-3W

Cái

 

x

 

3

Dây tải điện

Bộ

 

x

 

4

Trụ thép (*)

 

 

 

 

5

Đồng hồ đo điện đa năng (*)

 

 

 

 

6

Biến thế nguồn (*)

 

 

 

 

7

Dây nối (*)

 

 

 

 

VI

Bộ thí nghiệm về máy phát điện xoay chiều ba pha

 

 

 

 

1

Bảng thí nghiệm

Cái

 

x

 

2

Mô hình máy phát điện 3 pha

Bộ

 

x

 

3

Bảng mạch điện nối sao/tam giác

Cái

 

x

 

4

Đế 3 chân (*)

 

 

 

 

5

Trụ thép (*)

 

 

 

 

6

Dây nối (*)

 

 

 

 

VII

Bộ thí nghiệm về quang phổ

 

 

 

 

1

Giá thí nghiệm

Cái

 

x

 

2

Nguồn sáng

Cái

 

x

 

3

Lăng kính

Cái

 

x

 

4

Màn chắn

Cái

 

x

 

5

Màn quan sát

Cái

 

x

 

6

Dụng cụ phát hiện tia hồng ngoại, tia tử ngoại

Bộ

 

x

 

7

Biến thế nguồn (*)

 

 

 

 

8

Điện kế chứng minh (*)

 

 

 

 

9

Dây nối (*)

 

 

 

 

VIII

Bộ thí nghiệm về hiện tượng quang điện ngoài

 

 

 

 

1

Tế bào quang điện

Cái

 

x

 

2

Đèn điện 220V-32W

Bộ

 

x

 

3

Hộp chân đế

Cái

 

x

 

4

Kính lọc sắc (đỏ, lục, lam)

Bộ

 

x

 

5

Điện kế chứng minh (*)

 

 

 

 

6

Dây nối (*)

 

 

 

 

Ghi chú:

- Các thiết bị đánh dấu (*) là các thiết bị dùng cho nhiều bài.

- Các nhà trường cần có đủ thiết bị dạy học theo danh mục tối thiểu, tuy nhiên căn cứ vào chương trình, nội dung dạy học, điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên để tổ chức mua sắm, tự làm, sưu tầm thêm các thiết bị dạy học ngoài danh mục thiết bị dạy học tối thiểu.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2008/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2008/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2008
Ngày hiệu lực10/05/2008
Ngày công báo25/04/2008
Số công báoTừ số 241 đến số 242
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/03/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2008/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 15/2008/QĐ-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 12


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 15/2008/QĐ-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 12
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu15/2008/QĐ-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Vinh Hiển
        Ngày ban hành10/04/2008
        Ngày hiệu lực10/05/2008
        Ngày công báo25/04/2008
        Số công báoTừ số 241 đến số 242
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/03/2010
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 15/2008/QĐ-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 12

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2008/QĐ-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 12