Quyết định 15/2008/QĐ-UBND

Quyết định 15/2008/QĐ-UBND bãi bỏ, miễn phí, lệ phí theo Chỉ thị 24/2007/CT-TTg do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2008/QĐ-UBND bãi bỏ, miễn phí, lệ phí theo Chỉ thị 24/2007/CT-TTg


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 15/2008/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 05 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ, MIỄN MỘT SỐ PHÍ, LỆ PHÍ THEO CHỈ THỊ SỐ 24/2007/CT-TTG NGÀY 01/11/2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND, UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH ngày 28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí, Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP của Chính phủ;
Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về Phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về Phí và lệ phí;
Căn cứ Công văn số 2091/BTC-CST ngày 25/02/2008 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 704/STC-CCCS ngày 19 tháng 5 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ, miễn một số phí, lệ phí theo Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

- Bãi bỏ phí trích sao lục bản đồ đất đai văn bản địa chính tại Quyết định số 171 ngày 04/2/2004 của UBND tỉnh (không có trong danh mục phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh);

- Bãi bỏ phí xây dựng đối với Công trình thuộc lĩnh vực hành chính sự nghiệp tại Quyết định số 171 QĐ/UB-TM1 ngày 01/02/2004 của UBND tỉnh.

- Bãi bỏ quy định thu tiền xây dựng trường học tại Quyết định số 171 QĐ/UB-TM1 ngày 01/02/2004 của UBND tỉnh.

- Miễn lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân khi đăng ký lần đầu, cấp mới, thay mới, bao gồm: Khai sinh; khai tử; kết hôn; thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch; cấp sổ hộ khẩu gia đình; cấp Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể; cấp Giấy đăng ký tạm trú có thời hạn; Cấp chứng minh nhân dân đã ghi tại Quyết định số 66/2006/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 và Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 25/7/2007 của UBND tỉnh.

- Miễn lệ phí địa chính khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn (hoặc sản xuất kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp), trừ hộ gia đình, cá nhân tại các phường nội thành thuộc thành phố, thị xã đã ghi tại Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 25/7/2007 của UBND tỉnh.

- Miễn phí an ninh, trật tự đối với các tổ chức, cá nhân đã ghi tại Quyết định số 171 QĐ/UB-TM1 ngày 04/02/2004 của UBND tỉnh.

Điều 2. Thời gian có hiệu lực và thực hiện: kể từ ngày 01/6/2008.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế; Thủ trưởng các cơ quan liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra Văn bản – Bộ Tư pháp;
- TT tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XV;
- Các Sở, Ngành: Tư pháp, GD-ĐT, Xây dựng, Công an, TN-MT;
- Lưu VT, TM1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Kỳ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2008
Ngày hiệu lực01/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2008/QĐ-UBND bãi bỏ, miễn phí, lệ phí theo Chỉ thị 24/2007/CT-TTg


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 15/2008/QĐ-UBND bãi bỏ, miễn phí, lệ phí theo Chỉ thị 24/2007/CT-TTg
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu15/2008/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
     Người kýTrần Minh Kỳ
     Ngày ban hành21/05/2008
     Ngày hiệu lực01/06/2008
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật13 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 15/2008/QĐ-UBND bãi bỏ, miễn phí, lệ phí theo Chỉ thị 24/2007/CT-TTg

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2008/QĐ-UBND bãi bỏ, miễn phí, lệ phí theo Chỉ thị 24/2007/CT-TTg