Quyết định 15/2008/QĐ-UBND

Quyết định 15/2008/QĐ-UBND bổ sung Điều 10 Quy định dạy học thêm môn văn hóa của cơ sở, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

Quyết định 15/2008/QĐ-UBND bổ sung Điều 10 Quy định dạy học thêm môn văn hóa đã được thay thế bởi Quyết định 45/2010/QĐ-UBND Quy định dạy học thêm trên địa bàn tỉnh Long An và được áp dụng kể từ ngày 07/11/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2008/QĐ-UBND bổ sung Điều 10 Quy định dạy học thêm môn văn hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15/2008/QĐ-UBND

Tân An, ngày 08 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐIỀU 10 QUY ĐỊNH DẠY THÊM HỌC THÊM CÁC MÔN VĂN HÓA CỦA CÁC CƠ SỞ, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/01/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm; Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND ngày 30/7/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định dạy thêm học thêm các môn văn hóa của các cơ sở, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Long An

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 367/TTr-SGDĐT ngày 27/3/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung vào khoản 1, khoản 2 - Điều 10 Quy định dạy thêm học thêm các môn văn hóa của các cơ sở, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Long An (ban hành kèm theo Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND ngày 30/7/2007 của UBND tỉnh) như sau:

* Bổ sung vào khoản 1, Điều 10. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chủ trì hướng dẫn, phối hợp thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy thêm học thêm của các cơ sở, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo Quy định này.

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký, phê duyệt chương trình dạy thêm, cấp phép, quy định thời hạn có hiệu lực của giấy phép phù hợp với tính chất của loại hình dạy thêm học thêm tương ứng với 1 năm học (9 tháng), thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động dạy thêm đối với cơ sở, tổ chức, cá nhân hoạt động dạy thêm học thêm các môn văn hóa thuộc chương trình trung học phổ thông.

- Khen thưởng, đề nghị khen thưởng, xử lý vi phạm, đề nghị xử lý vi phạm theo thẩm quyền về hoạt động dạy thêm học thêm.

* Bổ sung vào khoản 2, Điều 10. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký, phê duyệt chương trình dạy thêm, cấp phép, quy định thời hạn có hiệu lực của giấy phép phù hợp với tính chất của loại hình dạy thêm học thêm tương ứng với 1 năm học (9 tháng), thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động dạy thêm đối với cơ sở, tổ chức, cá nhân hoạt động dạy thêm học thêm các môn văn hóa thuộc chương trình trung học cơ sở.

- Phối hợp thanh tra, kiểm tra, đề nghị khen thưởng, xử lý vi phạm về hoạt động dạy thêm học thêm theo thẩm quyền.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan chức năng liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, PCT.UBND (VX);
- Cục KTVB- Bộ Tư pháp;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Sở GD&ĐT, V.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Phước

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2008
Ngày hiệu lực18/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/11/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2008/QĐ-UBND bổ sung Điều 10 Quy định dạy học thêm môn văn hóa


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 15/2008/QĐ-UBND bổ sung Điều 10 Quy định dạy học thêm môn văn hóa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu15/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
       Người kýTrần Hữu Phước
       Ngày ban hành08/04/2008
       Ngày hiệu lực18/04/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/11/2010
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 15/2008/QĐ-UBND bổ sung Điều 10 Quy định dạy học thêm môn văn hóa

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2008/QĐ-UBND bổ sung Điều 10 Quy định dạy học thêm môn văn hóa