Quyết định 15/2009/QĐ-UBND

Quyết định 15/2009/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y do tỉnh Quảng Bình ban hành

Quyết định 15/2009/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Chi cục Thú y Quảng Bình đã được thay thế bởi Quyết định 06/2012/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Chi cục Thú y Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 09/04/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2009/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Chi cục Thú y Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2009/QĐ-UBND

Đồng Hới, ngày 11 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC THÚ Y

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15 tháng 5 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1051/TTr - SNN ngày 08 tháng 6 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành. Quyết định này thay thế Quyết định số 3412/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Thú y (Bộ NN&PTNT);
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Báo Quảng Bình, Đài PT - TH tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Lâm Phương

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC THÚ Y
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

Điều 1. Vị trí và chức năng

Chi cục Thú y (sau đây gọi là Chi cục) là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là Giám đốc Sở) thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành trong lĩnh vực thú y (bao gồm cả thú y thủy sản) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình theo quy định pháp luật.

Chi cục Thú y chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Thú y trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chi cục Thú y có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động; có trụ sở đặt tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Tham mưu xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm và hàng năm, chương trình, đề án, dự án, quy chế, quy định, cơ chế, chính sách, thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của Chi cục trình Giám đốc Sở ban hành hoặc đề nghị Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền; quản lý và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phân công.

2.2. Phát hiện, chẩn đoán, xét nghiệm xác định bệnh động vật; theo dõi, thông báo kịp thời tình hình dịch bệnh. Đề xuất chủ trương và hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch bệnh; ngăn chặn dập tắt các ổ dịch động vật mới và quản lý các ổ dịch cũ. Định kỳ kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh thú y tại các cơ sở hoạt động có liên quan đến công tác thú y trong tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

2.3. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật đang lưu thông, vận chuyển trong nước. Kiểm soát giết mổ động vật; kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm có nguồn gốc các loại động vật tươi sống và sơ chế; kiểm tra vệ sinh thú y cơ sở chăn nuôi, cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi theo quy định.

2.4. Hướng dẫn, thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng tại các cơ sở hoạt động có liên quan đến thú y, phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh.

2.5. Quản lý Nhà nước về thuốc thú y trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; trực tiếp quản lý, cung ứng và hướng dẫn sử dụng các loại vacxin, thuốc thú y để phòng, chống dịch bệnh động vật trong tỉnh. Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý dự trữ thuốc thú y dự phòng ở địa phương.

2.6. Cấp, thu hồi các loại giấy chứng nhận tiêm phòng, giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, giấy chứng nhận vệ sinh thú y, chứng nhận hành nghề thú y; thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y theo quy định của pháp luật.

2.7. Tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, chế độ, chính sách pháp luật về thú y cho nhân viên thú y cấp xã và các cơ sở có hoạt động liên quan đến thú y. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách và pháp luật về thú y.

2.8. Thực hiện các chương trình quốc gia về thú y được Cục Thú y phân công.

2.9. Khảo sát thực nghiệm và ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật chuyên ngành về thú y, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật thú y theo quy định chung của Nhà nước.

2.10. Trực tiếp quản lý, chỉ đạo hoạt động về mọi mặt đối với các trạm thú y huyện, thành phố; các trạm, chốt kiểm dịch động vật ở các đầu mối giao thông trong tỉnh.

2.11. Chỉ đạo chuyên môn về mạng lưới thú y cấp xã, phường, thị trấn thông qua trạm Thú y cấp huyện.

2.12. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thú y của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến công tác thú y; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giải quyết tranh chấp, khiếu nại và tố cáo của công dân về thú y theo quy định của pháp luật.

2.13. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về thú y theo quy định của Nhà nước.

2.14. Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình dịch bệnh động vật, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, quản lý thuốc và các hoạt động khác liên quan đến công tác thú y của tỉnh theo quy định.

2.15. Trình Giám đốc Sở chương trình, biện pháp thực hiện cải cách hành chính thuộc lĩnh vực được giao.

2.16. Quản lý công chức, viên chức, người lao động và tài chính, tài sản của Chi cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, của ngành.

2.17. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biên chế

3.1. Cơ cấu tổ chức:

a) Lãnh đạo Chi cục: Chi cục Thú y có Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng.

Chi cục trưởng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục.

Phó Chi cục trưởng do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Chi cục trưởng, sau khi có sự thỏa thuận bằng văn bản với Sở Nội vụ. Phó Chi cục trưởng là người giúp Chi cục trưởng chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng, trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

b) Các tổ chức chuyên môn thuộc Chi cục:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Dịch tễ - Kiểm dịch (đổi tên từ phòng kỹ thuật);

- Phòng Thanh tra - Pháp chế.

c) Các đơn vị trực thuộc Chi cục:

- Trạm Kiểm dịch động vật Bắc Quảng Bình;

- Trạm Kiểm dịch động vật Nam Quảng Bình;

- Trạm Thú y huyện Minh Hóa;

- Trạm Thú y huyện Tuyên Hóa;

- Trạm Thú y huyện Quảng Trạch;

- Trạm Thú y huyện Bố Trạch;

- Trạm Thú y thành phố Đồng Hới;

- Trạm Thú y huyện Quảng Ninh;

- Trạm Thú y huyện Lệ Thủy.

Chi cục trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Chi cục; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, luân chuyển, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật các trưởng phòng, phó trưởng phòng, trạm trưởng, trạm phó, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Chi cục thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ hiện hành.

3.2. Về biên chế:

Biên chế của Chi cục được giao hàng năm trong tổng số biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục trưởng Chi cục Thú y bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo chức danh, tiêu chuẩn nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2009
Ngày hiệu lực21/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/04/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2009/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Chi cục Thú y Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 15/2009/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Chi cục Thú y Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu15/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýPhan Lâm Phương
        Ngày ban hành11/08/2009
        Ngày hiệu lực21/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/04/2012
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 15/2009/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Chi cục Thú y Quảng Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2009/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Chi cục Thú y Quảng Bình