Quyết định 15/2009/QĐ-UBND

Quyết định 15/2009/QĐ-UBND đính chính quy định mức thu thuỷ lợi phí, tiền nước từ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2009/QĐ-UBND đính chính mức thu thuỷ lợi phí tiền nước Thái Nguyên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2009/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐÍNH CHÍNH NỘI DUNG VỀ QUY ĐỊNH MỨC THU THUỶ LỢI PHÍ, TIỀN NƯỚC TỪ CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003.

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi ngày 04/4/2001;

Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi; Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi;

Căn cứ Thông tư số 115/2008/NĐ-CP sửa đổi 143/2003/NĐ-CP">36/2009/TT-BTC Ngày 26/02/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi;

Căn cứ Công văn số 47/ĐC-CP ngày 09/4/2009 của Chính phủ, về việc đính chính Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính Phủ;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 658/ĐC-STC ngày 05/5/2009 về đính chính Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 20/3/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính nội dung về Quy định mức thu thuỷ lợi phí, tiền nước từ các công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 20/3/2009 của UBND tỉnh Thái Nguyên, cụ thể như sau:

Tại phụ biểu Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND đã ban hành:

4

Cấp nước để nuôi trồng thủy sản

đồng/m3

700

500

đồng/m2 mặt thoáng

2.500

Đính chính lại như sau:

4

Cấp nước để nuôi trồng thủy sản

đồng/m3

700

500

đồng/m2 mặt thoáng

250

Các nội dung khác được thực hiện theo Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 20/3/2009 của UBND tỉnh

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc kho Bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, các ngành chức năng và các đối tượng thu, nộp thuỷ lợi phí, tiền nước từ các công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- Ban KTNS-HĐND tỉnh;
- Như điều 3 (Để thực hiện);
- Liên đoàn lao động tỉnh;
- TT Công báo tỉnh;
- Báo, Đài PTTH TN;
- Lưu: VT, KTTH, NLN, SXKD;
(VN/T5/18/28b).

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỈ TỊCH
Đặng Viết Thuần

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2009/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 15/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/05/2009
Ngày hiệu lực 25/05/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2009/QĐ-UBND đính chính mức thu thuỷ lợi phí tiền nước Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 15/2009/QĐ-UBND đính chính mức thu thuỷ lợi phí tiền nước Thái Nguyên
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 15/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thái Nguyên
Người ký Đặng Viết Thuần
Ngày ban hành 15/05/2009
Ngày hiệu lực 25/05/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 15/2009/QĐ-UBND đính chính mức thu thuỷ lợi phí tiền nước Thái Nguyên

Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2009/QĐ-UBND đính chính mức thu thuỷ lợi phí tiền nước Thái Nguyên

  • 15/05/2009

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/05/2009

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực