Quyết định 15/2010/QĐ-UBND-NV

Quyết định 15/2010/QĐ-UBND-NV ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dạy nghề quận 12 do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2010/QĐ-UBND-NV Quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm Dạy nghề quận


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 12
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 15/2010/QĐ-UBND-NV

Quận 12, ngày 26 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM DẠY NGHỀ QUẬN 12

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về việc Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 43/2006/NĐ-CP">71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về việc Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 13/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 14 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dạy nghề;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Dạy nghề và của Trưởng Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 229/TTr-NV ngày 13 tháng 10 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dạy nghề quận 12.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 12 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dạy nghề quận 12.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề quận, Thủ truởng các đơn vị có liên quan chịu trách thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Hổ

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM DẠY NGHỀ QUẬN 12
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND-NV ngày 26 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận 12)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Trung tâm Dạy nghề quận 12 là cơ sở đào tạo nghề ngắn hạn thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, do Ủy ban nhân dân quận 12 lập ra hoạt động theo quy định của pháp luật, nhằm đào tạo nghề, bổ túc nghề, bồi dưỡng nghề cho người lao động và dịch vụ giới thiệu việc làm cho học viên sau đào tạo, thanh niên và người lao động trên địa bàn quận có nhu cầu giải quyết việc làm.

Trung tâm Dạy nghề là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

Điều 2. Trung tâm Dạy nghề là đơn vị trực thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân quận 12, đồng thời chịu sự quản lý Nhà nước về dạy nghề của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

Điều 3. Nhiệm vụ của Trung tâm Dạy nghề

1. Xây dựng kế hoạch dạy nghề ngắn hạn, bổ túc và bồi dưỡng nghề theo yêu cầu của thị trường lao động quận 12 và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của quận 12.

2. Xây dựng kế hoạch nội dung chương trình giảng dạy phù hợp với nguyên tắc xây dựng chương trình đào tạo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

3. Tổ chức dạy nghề ngắn hạn, bổ túc tay nghề và bồi dưỡng nghề theo hợp đồng học nghề.

4. Tổ chức tập huấn nghề, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, kinh nghiệm sản xuất tiên tiến cho mọi đối tượng có nhu cầu.

5. Nhận người học thuộc diện đối tượng hưởng chính sách xã hội vào học nghề theo quy định của Chính phủ.

6. Tổ chức kiểm tra cuối khóa cho người học theo quy chế của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

7. Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và cơ sở vật chất, tài sản thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật;

Khai thác sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm duy trì và phát triển công tác dạy nghề.

8. Tổ chức và hỗ trợ để giáo viên được tham gia bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.

9. Tổ chức dịch vụ giới thiệu việc làm cho học viên sau đào tạo, thanh niên và người lao động có nhu cầu giải quyết việc làm;

Thực hiện theo quy định của quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh dịch vụ việc làm thành phố là tư vấn, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong và ngoài quận. Tổ chức tư vấn cho người lao động về việc làm, các chế độ chính sách có liên quan theo quy định của pháp luật, giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển dụng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

Thu thập và cung cấp thông tin về thị trường lao động cho người lao động và người sử dụng lao động như: nhu cầu tuyển dụng, nhu cầu cần việc làm, các tiêu chuẩn về lao động, tiền lương, tiền công trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận.

10. Báo cáo tình hình hoạt động theo định kỳ hàng tháng, hàng quý, sáu tháng, năm đối với Ủy ban nhân dân quận 12 và cơ quan quản lý dạy nghề cấp trên.

Điều 4. Quyền hạn của Trung tâm Dạy nghề

1. Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, bổ túc và tập huấn nghề tại Trung tâm Dạy nghề theo chương trình bộ môn được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố quy định phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất hiện có.

2. Liên kết với các cơ sở sản xuất, Trung tâm Dạy nghề khác, trường dạy nghề, trường Trung học chuyên nghiệp, trường Cao đẳng, Đại học trong và ngoài nước để tổ chức đào tạo, bổ túc, bồi dưỡng nghề theo yêu cầu và theo quy định pháp luật.

3. Phối hợp với trường phổ thông làm công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh (nếu có yêu cầu); Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận để tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ; Phối hợp với các trung tâm học tập cộng đồng để hỗ trợ đào tạo nghề trong khả năng của Trung tâm Dạy nghề khi có yêu cầu.

4. Phối hợp với các tổ chức kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, nghiên cứu khoa học và các tổ chức, cá nhân khác trong việc nghiên cứu ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ để gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm.

5. Thu học phí theo quy định hiện hành hoặc theo thỏa thuận trong hợp đồng học nghề không trái với quy định của pháp luật.

6. Cấp chứng chỉ nghề, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghề cho học viên đạt yêu cầu trong kỳ thi kiểm tra cuối khóa.

7. Tổ chức ôn tập và kiểm tra cấp chứng chỉ nghề cho người lao động có tay nghề mà chưa được công nhận, cập nhật theo hướng dẫn của Trung tâm và theo chương trình dạy nghề đã được duyệt.

8. Tổ chức sản xuất các sản phẩm cung cấp các dịch vụ phù hợp với công tác dạy nghề nhằm khai thác các nguồn lực của Trung tâm và có điều kiện để nâng cao chất lượng dạy nghề.

9. Được tổ chức dịch vụ giới thiệu việc làm, tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm cho người học sau khóa học, thanh niên và người lao động có nhu cầu giải quyết việc làm.

10. Được ký kết hợp đồng giảng dạy với tất cả các đơn vị, cá nhân có nhu cầu học tập nghề nghiệp, bổ túc nghề nghiệp và ký kết hợp đồng giảng dạy với người có đủ tiêu chuẩn làm giáo viên giảng dạy tại Trung tâm Dạy nghề với các điều khoản thỏa thuận theo quy định của pháp luật.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

Điều 5. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dạy nghề

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dạy nghề bao gồm:

1. Giám đốc và Phó Giám đốc.

2. Phòng Đào tạo và các phòng hoặc bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ khác.

3. Tổ chức Đảng, đoàn thể, tổ chức xã hội.

Điều 6. Tiêu chuẩn, điều kiện và thẩm quyền bổ nhiệm, công nhận giám đốc

1. Giám đốc Trung tâm Dạy nghề phải có đủ các tiêu chuẩn sau:

a) Có phẩm chất, đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng;

b) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên; đã được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý;

c) Đủ sức khỏe theo yêu cầu.

2. Điều kiện bổ nhiệm

Đối với Trung tâm Dạy nghề công lập: Tuổi đời bổ nhiệm lần đầu đối với Giám đốc Trung tâm Dạy nghề công lập không quá 55 tuổi đối với nam, không quá 50 tuổi đối với nữ;

3. Thẩm quyền bổ nhiệm, công nhận Giám đốc Trung tâm Dạy nghề

Do Ủy ban nhân dân quận 12 quyết định.

Điều 7. Nhiệm vụ của Giám đốc

Giám đốc là người chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động của Trung tâm theo quy định của Quy chế này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Giám đốc có những nhiệm vụ sau đây:

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy nghề, bổ túc nghề và bồi dưỡng nghề.

2. Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, tài chính của Trung tâm và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực huy động được để phục vụ hoạt động dạy nghề theo quy định của pháp luật.

3. Thường xuyên chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảng dạy, học tập cho cán bộ, nhân viên, giáo viên và người học.

4. Tổ chức và chỉ đạo xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự xã hội trong Trung tâm.

5. Thực hiện quy chế dân chủ trong Trung tâm; thực hiện các chính sách, chế độ của Nhà nước đối với cán bộ, giáo viên và người học trong Trung tâm.

6. Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Quyền hạn của Giám đốc

1. Được quyết định các biện pháp để thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Dạy nghề quy định tại các Điều 6 và 7 của Quy chế này.

2. Được quyết định thành lập các phòng hoặc bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ theo cơ cấu tổ chức của trung tâm đã được phê duyệt trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm quy định tại Điều 5 của Quy chế này.

3. Quyết định việc tuyển dụng hoặc giao kết hợp đồng lao động đối với giáo viên, cán bộ, nhân viên theo quy định của pháp luật.

4. Giao kết hợp đồng học nghề, bổ túc, bồi dưỡng nghề với người học theo quy định của pháp luật.

5. Ký hợp đồng liên kết với cơ sở dạy nghề khác; cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong hoạt động dạy nghề, bổ túc, bồi dưỡng nghề hoặc tổ chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ theo quy định của pháp luật.

6. Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề cho người học đạt yêu cầu theo quy định.

7. Quyết định việc khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học trong phạm vi thẩm quyền được phân cấp quản lý.

Điều 9. Tiêu chuẩn bổ nhiệm, công nhận Phó Giám đốc

Phó Giám đốc Trung tâm Dạy nghề là người có phẩm chất, đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng; có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên; có năng lực quản lý.

2. Thẩm quyền bổ nhiệm, công nhận Phó Giám đốc

Người có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập Trung tâm Dạy nghề, có quyền bổ nhiệm hoặc công nhận Phó Giám đốc Trung tâm Dạy nghề theo đề nghị của tổ chức.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Giám đốc

a) Giúp Giám đốc trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của trung tâm; trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Giám đốc và giải quyết các công việc khác do Giám đốc giao;

b) Khi giải quyết công việc được Giám đốc giao, Phó Giám đốc thay mặt Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc về kết quả công việc được giao.

Điều 10. Phòng Đào tạo và các phòng, bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ khác

Căn cứ vào quy mô, ngành nghề đào tạo, Giám đốc Trung tâm quyết định thành lập phòng hoặc bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ khác trực thuộc Trung tâm theo cơ cấu tổ chức của Trung tâm đã được phê duyệt trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm quy định tại Điều 5 của Quy chế này.

Điều 11. Tổ chức Đảng, đoàn thể, tổ chức xã hội

1. Tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam trong Trung tâm Dạy nghề hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và các quy định của Đảng cộng sản Việt Nam.

2. Đoàn thể, tổ chức xã hội trong Trung tâm Dạy nghề hoạt động theo quy định của Hiến pháp, pháp luật, điều lệ của tổ chức và có trách nhiệm góp phần thực hiện mục tiêu dạy nghề.

Chương IV

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ

Điều 12. Nghề đào tạo

Trung tâm Dạy nghề đào tạo các nghề ở trình độ sơ cấp theo yêu cầu của thị trường lao động. Hàng năm căn cứ vào nhu cầu đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ của thị trường lao động, Trung tâm Dạy nghề kịp thời điều chỉnh quy mô, nghề đào tạo của Trung tâm.

Điều 13. Chương trình và giáo trình

1. Trung tâm Dạy nghề tổ chức xây dựng, ban hành chư­ơng trình dạy nghề trình độ sơ cấp và các chư­ơng trình dạy nghề thường xuyên của Trung tâm mình.

2. Trung tâm Dạy nghề phải thư­ờng xuyên đánh giá, cập nhật, bổ sung chương trình, giáo trình dạy nghề phù hợp với kỹ thuật, công nghệ sản xuất và dịch vụ.

3. Trung tâm Dạy nghề tổ chức biên soạn và ban hành giáo trình dạy nghề hoặc sử dụng giáo trình dạy nghề của các cơ sở dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Tuyển sinh

1. Trung tâm Dạy nghề xây dựng kế hoạch tuyển sinh hàng năm trên cơ sở nhu cầu nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ của ngành, địa phương và năng lực đào tạo của Trung tâm.

2. Trung tâm Dạy nghề tổ chức tuyển sinh học nghề theo Quy chế tuyển sinh học nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Điều 15. Kiểm tra và đánh giá

Trung tâm Dạy nghề thực hiện việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, tu dưỡng của ngư­ời học theo Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Điều 16. Cấp và quản lý chứng chỉ sơ cấp nghề

Trung tâm Dạy nghề thực hiện cấp chứng chỉ sơ cấp nghề theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chương V

CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

Điều 17. Tiêu chuẩn và trình độ chuẩn của giáo viên dạy nghề

Giáo viên dạy nghề phải có các tiêu chuẩn sau đây:

a) Phẩm chất, đạo đức tốt;

b) Đạt trình độ chuẩn quy định tại khoản 2 Điều này;

c) Đủ sức khoẻ theo yêu cầu nghề nghiệp;

d) Lý lịch bản thân rõ ràng.

2. Trình độ chuẩn của giáo viên dạy nghề

a) Giáo viên dạy lý thuyết trình độ sơ cấp nghề phải có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên; giáo viên dạy thực hành phải là người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên hoặc là nghệ nhân, người có tay nghề cao;

b) Giáo viên dạy nghề quy định tại điểm a khoản này, nếu không có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm kỹ thuật hoặc đại học sư phạm kỹ thuật thì phải có chứng chỉ sư phạm dạy nghề.

Điều 18. Quyền hạn của giáo viên

1. Được sử dụng cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị, tài liệu, đồ dùng dạy học và các phương tiện khác của Trung tâm để thực hiện nghiên cứu, giảng dạy trong phạm vi trách nhiệm được giao.

2. Được hưởng các quyền lợi theo chế độ hiện hành của Nhà nước đối với giáo viên dạy nghề và hợp đồng đã ký với Giám đốc Trung tâm Dạy nghề.

3. Được tham gia bàn bạc, góp ý, đánh giá về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp quản lý và các hoạt động khác của Trung tâm.

4. Được dự giờ, bồi dưỡng nâng cao tay nghề và phương pháp sư phạm.

5. Được tuyên dương khen thưởng khi có thành tích trong giảng dạy và công tác.

6. Được hợp đồng thỉnh giảng, nghiên cứu khoa học với các cơ quan hay đơn vị khác ngoài giờ giảng dạy tại Trung tâm.

7. Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Nhiệm vụ của giáo viên

1. Thực hiện nghiêm chỉnh các chính sách, chế độ, các quy định của Nhà nước và quy chế, nội quy của trung tâm. Đối với giáo viên, làm việc theo chế độ hợp đồng thực hiện nghiêm chỉnh những nội dung thỏa thuận trong hợp đồng đã ký với Giám đốc Trung tâm Dạy nghề.

2. Thực hiện đúng các quy định về hồ sơ giáo vụ, về tiến độ, nội dung và chất lượng giảng dạy theo kế hoạch Trung tâm.

3. Thường xuyên nâng cao chất lượng, nghiệp vụ giảng dạy, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về kế hoạch và chất lượng giảng dạy.

4. Thực hiện nghiêm chỉnh những nguyên tắc sư phạm, các qui chuẩn về kỹ thuật nghiệp vụ, an toàn, vệ sinh lao động, tôn trọng nhân cách và đối xử công bằng với người học nghề.

5. Giữ gìn và bảo vệ những trang thiết bị, đồ dùng dạy học, tài liệu giảng dạy, gia công nghiên cứu tự làm đồ dùng dạy học để phục vụ bộ môn, giữ gìn và giáo dục học sinh giữ gìn tài sản và tham gia bảo vệ xây dựng môi trường văn minh, sạch đẹp và an toàn cho Trung tâm Dạy nghề.

Điều 20. Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, nhân viên

Cán bộ, nhân viên làm công tác quản lý, phục vụ trong Trung tâm có nghĩa vụ thực hiện nghiêm chỉnh quy chế, nội quy của Trung tâm, nghiêm chỉnh thực hiện nhiệm vụ chức trách và công tác được giao một cách tốt nhất, góp phần vào việc phát triển Trung tâm, luôn luôn có thái độ đúng mực với đồng nghiệp, giáo viên, người học; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; được tôn trọng và được hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước hoặc theo hợp đồng đã ký với Giám đốc Trung tâm Dạy nghề.

Điều 21. Việc tuyển dụng giáo viên và cán bộ, nhân viên

Giáo viên và cán bộ, nhân viên làm công tác quản lý, phục vụ trong các Trung tâm Dạy nghề công lập được tuyển dụng theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật lao động.

Chương VI

NGƯỜI HỌC NGHỀ

Điều 22. Người học nghề

Người học có nhu cầu học nghề trình độ sơ cấp, bổ túc nghề, bồi dưỡng nghề và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được giao kết hợp đồng học nghề với Giám đốc Trung tâm Dạy nghề.

Điều 23. Nhiệm vụ của người học nghề

1. Học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch đào tạo của Trung tâm.

2. Tôn trọng giáo viên, cán bộ và nhân viên; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập; thực hiện quy chế, nội quy của Trung tâm, chấp hành pháp luật của Nhà nước.

3. Đóng học phí theo quy định.

4. Tham gia lao động và hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường.

5. Giữ gìn, bảo vệ tài sản của Trung tâm, của cơ sở sản xuất nơi thực hành, thực tập.

6. Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động.

7. Thực hiện nghĩa vụ làm việc có thời hạn theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh; tham gia xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của Trung tâm.

Điều 24. Quyền của người học nghề

1. Được học tập, rèn luyện theo mục tiêu dạy nghề hoặc hợp đồng học nghề đã giao kết với Trung tâm.

2. Được bảo lưu kết quả học tập theo quy định của pháp luật.

3. Được Trung tâm tôn trọng và đối xử bình đẳng, được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập, rèn luyện của mình.

4. Được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề theo quy định.

5. Được tham gia hoạt động đoàn thể, tổ chức xã hội trong Trung tâm.

6. Được sử dụng thiết bị, phương tiện của Trung tâm, của cơ sở sản xuất phục vụ việc học tập, thực hành, thực tập nghề và các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao. Được bảo đảm các điều kiện về an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình học tập, thực hành, thực tập nghề theo quy định của pháp luật.

7. Được trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp của tập thể người học nghề kiến nghị với Trung tâm về các giải pháp góp phần xây dựng Trung tâm, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình.

8. Được hưởng các chính sách đối với người học nghề theo quy định của pháp luật.

Chương VII

TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH

Điều 25. Trung tâm Dạy nghề thực hiện quản lý tài chính và tài sản theo quy định hiện hành, áp dụng như đối với các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Ủy ban nhân dân quận 12;

Thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 26. Trung tâm Dạy nghề chịu sự kiểm tra và hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận trong công tác quản lý tài chính và công sản.

Chương VIII

QUAN HỆ GIỮA TRUNG TÂM VỚI DOANH NGHIỆP; GIA ĐÌNH NGƯỜI HỌC NGHỀ VÀ XÃ HỘI

Điều 27. Quan hệ giữa Trung tâm với doanh nghiệp

Trung tâm Dạy nghề có trách nhiệm chủ động phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp trong hoạt động dạy nghề, bao gồm:

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật trực tiếp sản xuất của doanh nghiệp và thị trường lao động.

2. Mời đại diện của doanh nghiệp có liên quan tham gia vào việc xây dựng chương trình, giáo trình dạy nghề của Trung tâm; tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực tập nghề và đánh giá kết quả học tập cho người học nghề.

3. Phối hợp với doanh nghiệp để tổ chức cho người học nghề tham quan, thực tập tại doanh nghiệp, gắn học tập với thực tiễn sản xuất, dịch vụ.

4. Hợp tác với doanh nghiệp để dạy nghề, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho lao động của doanh nghiệp khi có nhu cầu.

5. Phối hợp với doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng, chuyển giao công nghệ.

Điều 28. Quan hệ giữa Trung tâm với gia đình người học nghề

1. Trung tâm có trách nhiệm thông báo công khai kế hoạch, chỉ tiêu, tiêu chuẩn tuyển sinh học nghề và các chính sách, chế độ đối với người học nghề hàng năm.

2. Trung tâm chủ động phối hợp với gia đình người học nghề để làm tốt công tác giáo dục đối với người học nghề nhằm phát triển toàn diện nhân cách của người học.

Điều 29. Quan hệ giữa Trung tâm với xã hội

1. Trung tâm thực hiện liên kết với các cơ sở sản xuất, các cơ sở nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, công nghệ và các cơ sở đào tạo khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, học sinh tham quan, thực tập, thực hành sản xuất, ứng dụng công nghệ để gắn việc giảng dạy, học tập với thực tế sản xuất.

2. Trung tâm thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ, ngành, địa phương có liên quan, với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc xác định nhu cầu dạy nghề, gắn dạy nghề với việc làm và thị trường lao động.

3. Trung tâm phối hợp với các cơ sở văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo điều kiện để người học tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

4. Trung tâm phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

Chương IX

THANH TRA, KIỂM TRA, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 30. Thanh tra, kiểm tra

1. Trung tâm Dạy nghề tổ chức việc tự kiểm tra, thanh tra theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Trung tâm Dạy nghề chịu sự kiểm tra, thanh tra của thanh tra dạy nghề, của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cơ quan chủ quản theo quy định của pháp luật.

Điều 31. Khen thưởng

Cá nhân và tập thể Trung tâm Dạy nghề thực hiện tốt Quy chế này, có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp dạy nghề, được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 32. Xử lý vi phạm

1. Cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của Quy chế này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm Dạy nghề, các đơn vị, tổ chức của Trung tâm có hành vi vi phạm các quy định của Quy chế này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

3. Thẩm quyền xử lý các cá nhân, tập thể vi phạm khoản 1 và khoản 2 Điều này thực hiện theo quy định của pháp luật./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2010/QĐ-UBND-NV

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 15/2010/QĐ-UBND-NV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/10/2010
Ngày hiệu lực 02/11/2010
Ngày công báo 15/11/2010
Số công báo Số 90
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2010/QĐ-UBND-NV

Lược đồ Quyết định 15/2010/QĐ-UBND-NV Quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm Dạy nghề quận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 15/2010/QĐ-UBND-NV Quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm Dạy nghề quận
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 15/2010/QĐ-UBND-NV
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Trần Ngọc Hổ
Ngày ban hành 26/10/2010
Ngày hiệu lực 02/11/2010
Ngày công báo 15/11/2010
Số công báo Số 90
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 15/2010/QĐ-UBND-NV Quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm Dạy nghề quận

Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2010/QĐ-UBND-NV Quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm Dạy nghề quận

 • 26/10/2010

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 15/11/2010

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 02/11/2010

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực