Quyết định 15/2011/QĐ-UBND

Quyết định 15/2011/QĐ-UBND bãi bỏ lệ phí đăng ký nuôi con nuôi quy định tại Quyết định 84/2006/QĐ-UBND quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2011/QĐ-UBND bãi bỏ lệ phí đăng ký nuôi con nuôi


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15/2011/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 07 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 84/2006/QĐ-UBND NGÀY 20/12/2006 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC THU, ĐỐI TƯỢNG THU VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI PHÍ VÀ LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Nuôi con nuôi ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 31/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi tại Nghị quyết số 94/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 và Nghị quyết số 22/2008/NQ-HĐND ngày 27/11/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 273/TTr-STC ngày 05/8/2011 về việc bãi bỏ quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký nuôi con nuôi tại Quy định về mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 84/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, như sau:

1. Bãi bỏ cụm từ “đăng ký nuôi con nuôi cho người dân thuộc các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa” tại  khoản 1.1 mục II, phụ lục số 02 - Công tác quản lý thu và sử dụng tiền thu phí, lệ phí.

2. Bãi bỏ lệ phí đăng ký “Nuôi con nuôi tại các xã, phường, thị trấn: Mức thu 20.000 đồng/trường hợp” và lệ phí đăng ký “Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp, UBND tỉnh: Mức thu 2.000.000 đồng/trường hợp” quy định tại khoản 1.1 và khoản 1.3, mục I, phần B, Phụ lục số 01 - Danh mục mức thu một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Điều 2. Việc thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký nuôi con nuôi trong nước và đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài, chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài thực hiện theo quy định tại Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi.

Điều 3. Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức triển khai, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tư pháp; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Cục KTVBQPPL; (Báo
- Bộ Tài chính; cáo);
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMT và các Đoàn thể tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử cấp tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Như Điều 4: Thi hành;
- Các Phó VP UBND tỉnh;
- CV: TC, TP;
-
Lưu VT (Hoa TC 110).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Chẩu Văn Lâm

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/10/2011
Ngày hiệu lực17/10/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2011/QĐ-UBND bãi bỏ lệ phí đăng ký nuôi con nuôi


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 15/2011/QĐ-UBND bãi bỏ lệ phí đăng ký nuôi con nuôi
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu15/2011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
       Người kýChẩu Văn Lâm
       Ngày ban hành07/10/2011
       Ngày hiệu lực17/10/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 15/2011/QĐ-UBND bãi bỏ lệ phí đăng ký nuôi con nuôi

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2011/QĐ-UBND bãi bỏ lệ phí đăng ký nuôi con nuôi

           • 07/10/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/10/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực