Quyết định 15/2011/QĐ-UBND

Quyết định 15/2011/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Hậu Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2011/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Chi cục Bảo vệ môi trường Hậu Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2011/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 20 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 12/2007/TTLT-BTNMT-BNV ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các cấp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng của Chi cục Bảo vệ môi trường

Chi cục Bảo vệ môi trường có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi trường do các cơ quan nhà nước ở Trung ương, UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt hoặc ban hành.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Bảo vệ môi trường

1. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi trường theo phân công của Giám đốc Sở; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án liên quan đến chức năng, nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt.

2. Tham mưu cho Giám đốc Sở hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

3. Tham mưu cho Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh việc tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và việc thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật; giúp Giám đốc Sở kiểm tra việc thực hiện các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường sau khi được phê duyệt và triển khai các dự án đầu tư.

4. Điều tra, thống kê các nguồn thải, loại chất thải và lượng phát thải trên địa bàn tỉnh; trình Giám đốc Sở hồ sơ đăng ký hành nghề, cấp mã squản lý cht thải nguy hại theo quy định của pháp luật; kiểm tra việc thực hiện các nội dung đã đăng ký hành nghề quản lý chất thải; làm đầu mối phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan và các đơn vị thuộc Sở giám sát các tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn.

5. Giúp Giám đốc Sở phát hiện và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; trình Giám đốc Sở việc xác nhận các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành việc xử lý triệt để ô nhiễm môi trường theo đề nghị của các cơ sở đó.

6. Đánh giá, cảnh báo và dự báo nguy cơ sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh; điều tra, phát hiện và xác định khu vực bị ô nhiễm môi trường, báo cáo và đề xuất với Giám đốc Sở các biện pháp ngăn ngừa, khắc phục ô nhim, suy thoái và phục hồi môi trường;

7. Làm đầu mối phối hợp hoặc tham gia với các cơ quan có liên quan trong việc giải quyết các vấn đề môi trường liên ngành, liên tỉnh và công tác bảo tồn, khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học theo phân công của Giám đốc Sở;

8. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; chủ trì hoặc tham gia thực hiện các dự án trong nước và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo phân công của Giám đốc Sở.

9. Tham mưu cho Giám đốc Sở hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý môi trường đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã, thành phố và cán bộ địa chính - xây dựng xã, phường, thị trấn; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường theo phân công của Giám đốc Sở.

10. Theo dõi kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trưng trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Thanh tra Sở trong việc thực hiện thanh tra phát hiện các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn và đề nghị Giám đốc Sở xử lý theo thẩm quyền; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo tranh chấp về môi trường theo phân công của Giám đốc Sở.

11. Quản lý tài chính, tài sản, tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Chi cục theo phân cấp của UBND tỉnh, Giám đốc Sở và quy định của pháp luật.

12. Kiểm tra, thẩm định tờ khai và thông báo thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp và phí bảo vệ môi trường đối chất thải rn theo quy định của pháp lut. Đồng thời, theo dõi tổng hợp việc đăng nộp của các tổ chức và cá nhân; đề xuất vơi cấp có thẩm quyền việc sử dụng kinh phí từ nguồn thu này cho công tác bảo vệ môi trường của tỉnh.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.

Điều 3. Tổ chức bộ máy và biên chế

1. Tổ chức bộ máy

1.1. Lãnh đạo: Chi cục Bảo vệ môi trường có Chi cục trưởng; giúp việc cho Chi cục trưởng có từ 01 đến 02 Phó Chi cục trưởng.

1.2. Cơ cấu tổ chức: gồm 03 Phòng chuyên môn - nghiệp vụ:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường;

- Phòng Kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất thải nguy hại.

2. Biên chế

Biên chế Chi cục Bảo vệ môi trường nằm trong tổng biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày và thay thế Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2008 của UBND tỉnh Hậu Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang.

Giao Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục có sự phân công nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của từng b phn trực thuộc và từng công chức trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành; đồng thời, sắp xếp tổ chức, bố trí công chức theo đúng tiêu chun chức danh Nhà nước quy định.

Điều 5. Giám đốc Sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường; Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- VP. Chính phủ (HN-TPHCM);
- Bộ Tài nguyên và Môi trư
ng;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản (BTP);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Phòng Văn bản (STP);
- Lưu: VT, HN.
D:\20
11\QĐPQ\QDCNCCBVMTruong

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Công Chánh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/04/2011
Ngày hiệu lực30/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2011/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Chi cục Bảo vệ môi trường Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 15/2011/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Chi cục Bảo vệ môi trường Hậu Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu15/2011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
       Người kýTrần Công Chánh
       Ngày ban hành20/04/2011
       Ngày hiệu lực30/04/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 15/2011/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Chi cục Bảo vệ môi trường Hậu Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2011/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Chi cục Bảo vệ môi trường Hậu Giang

           • 20/04/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/04/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực