Quyết định 15/2011/QĐ-UBND

Quyết định 15/2011/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

Quyết định 15/2011/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh đã được thay thế bởi Quyết định 07/2014/QĐ-UBND 2014 phối hợp tiếp nhận xử lý kiến nghị quy định hành chính Lạng Sơn và được áp dụng kể từ ngày 15/05/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2011/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15/2011/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 06 tháng 9 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG VIỆC TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 26/01/2011 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ và Văn phòng UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 18/TTr-VP ngày 01/9/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Cục KTVBQPPL-Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- CPVP, các phòng CV
- Công báo tỉnh, Báo LS;
- Lưu: VT, KSTTHC. (NTLT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vy Văn Thành

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG VIỆC TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN.
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 15/2011/QĐ-UBND ngày 06/09/2011 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh (sau đây gọi là các sở, ban, ngành), UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan hành chính nhà nước có liên quan trong việc phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Các sở, ban, ngành;

b) UBND các huyện, thành phố;

c) UBND xã, phường, thị trấn;

d) Tổ chức, cá nhân có phản ánh kiến nghị về quy định hành chính.

Điều 2. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị

1. Văn phòng UBND tỉnh là đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm kiểm tra, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính khi nhận được văn bản chuyển phản ánh kiến nghị của UBND tỉnh.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị

Địa chỉ tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh:

- Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn - Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Số điện thoại chuyên dùng: 025.3818.968.

- Thư điện tử: [email protected].

Điều 4. Tiếp nhận, đánh giá, phân loại phản ánh, kiến nghị

Văn phòng UBND tỉnh tổ chức tiếp nhận, nghiên cứu, đánh giá, phân loại các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo đúng quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 11 và Điều 13 của Nghị định 20/2008/NĐ-CP.

Điều 5. Chuyển phản ánh, kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền xử lý

Trên cơ sở kết quả đánh giá, phân loại phản ánh kiến nghị của
cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm ký văn bản thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh chuyển phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đến các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định tại Điều 9, Nghị định 20/2008/NĐ-CP Việc chuyển văn bản phản ánh, kiến nghị được thực hiện như sau:

1. Đối với phản ánh, kiến nghị về những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của cán bộ, công chức:

- Phản ánh, kiến nghị thuộc các sở, ban, ngành (bao gồm cả các đơn vị trực thuộc): Văn bản chuyển phản ánh, kiến nghị được gửi cho các sở, ban, ngành liên quan để xử lý.

- Phản ánh, kiến nghị thuộc UBND cấp huyện, cấp xã: Văn bản chuyển phản ánh, kiến nghị được gửi cho UBND cấp huyện để xử lý.

UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xử lý phản ánh, kiến nghị tại UBND cấp xã.

2. Đối với các phản ánh, kiến nghị về nội dung quy định hành chính:

- Đối với các quy định hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương: Văn bản đề nghị xử lý phản ánh, kiến nghị được gửi cho các Bộ, ngành liên quan để kiến nghị xử lý.

- Đối với các quy định hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh: Văn bản đề nghị xử lý phản ánh, kiến nghị được gửi cho các sở, ngành liên quan để tham mưu, báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý.

- Đối với các quy định hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã: Văn bản đề nghị xử lý phản ánh, kiến nghị được gửi cho UBND cấp huyện để xử lý.

UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xử lý phản ánh, kiến nghị tại UBND cấp xã.

Điều 6. Xử lý phản ánh kiến nghị

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính theo đúng quy định tại Điều 14, Điều 15 của Nghị định 20/2008/NĐ-CP và theo thời hạn tại văn bản chuyển phản ánh kiến nghị của UBND tỉnh.

2. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xử lý phản ánh, kiến nghị theo đúng quy định.

3. Trường hợp cần thiết, Văn phòng UBND tỉnh có thể lựa chọn các phản ánh, kiến nghị về những quy định hành chính đang gây bức xúc, cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh giao tổ chức xử lý theo đúng quy định.

Điều 7. Công khai kết quả xử lý, phản ánh kiến nghị

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo đúng quy định tại Điều 19, Nghị định 20/2008/NĐ-CP.

2. Tùy theo từng trường hợp cụ thể, Văn phòng UBND tỉnh xem xét, công bố công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử của tỉnh tại địa chỉ Website: http://www.langson.gov.vn.

3. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận, công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Điều 8. Chế độ thông tin báo cáo về kết quả xử lý phản ánh kiến nghị

1. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính về UBND tỉnh theo đường công văn và đường thư điện tử theo địa chỉ Email: [email protected] định kỳ trước ngày 10 của tháng thứ ba của mỗi quý hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên cập nhật kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của các cơ quan, đơn vị để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh có biện pháp cần thiết chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc xử lý phản ánh, kiến nghị mỗi quý một lần trước ngày 15 của tháng thứ ba của mỗi quý hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Định kỳ 6 tháng một lần hoặc đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm dự thảo báo cáo của Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của tỉnh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Khen thưởng, kỷ luật

1. Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị và tổng hợp việc thực hiện chế độ báo cáo kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của các cơ quan, đơn vị, để đưa vào bản nhận xét hàng năm trong quy trình xét thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và các trường hợp đề nghị cấp trên khen thưởng.

2. Cán bộ, công chức, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh được giao nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính nếu vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo các quy định, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Trách nhiệm thi hành

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm triển khai, tổ chức, thực hiện tốt Quy chế này.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) để báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/09/2011
Ngày hiệu lực16/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/05/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2011/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 15/2011/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu15/2011/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýVy Văn Thành
        Ngày ban hành06/09/2011
        Ngày hiệu lực16/09/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/05/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 15/2011/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2011/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh