Quyết định 15/2013/QĐ-UBND

Quyết định 15/2013/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua đò trên địa bàn tỉnh An Giang

Quyết định 15/2013/QĐ-UBND quản lý và sử dụng phí qua đò tỉnh An Giang đã được thay thế bởi Quyết định 31/2013/QĐ-UBND mức thu sử dụng phí qua đò An Giang và được áp dụng kể từ ngày 09/09/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2013/QĐ-UBND quản lý và sử dụng phí qua đò tỉnh An Giang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2013/QĐ-UBND

An Giang, ngày 09 tháng 4 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ QUA ĐÒ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa VIII, kỳ họp thứ 3 từ ngày 07/12/2011 đến ngày 09/12/2011 về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua đò trên địa bàn tỉnh An Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua đò trên địa bàn tỉnh An Giang như sau:

1. Đối tượng nộp phí: bao gồm người và phương tiện tham gia giao thông có nhu cầu đi ngang qua sông, kênh hoặc đi dọc sông, kênh bằng phương tiện đò trên địa bàn tỉnh An Giang.

2. Mức thu:

a) Khung mức thu phí qua đò quy định như sau:

Số TT

Đối tượng thu

Mức thu

Đơn vị tính

1

Hành khách

500 - 2.000

đồng/người/lượt

2

Xe đạp

500 - 2.000

đồng/xe/lượt

3

Xe gắn máy 2 bánh

600 - 3.500

đồng/xe/lượt

4

Xe lôi đạp

1.000 - 3.500

đồng/xe/lượt

5

Xe hon đa kéo thùng, xe lam

2.500 - 5.000

đồng/xe/lượt

6

Xe suốt lúa, xới đất, máy cày

5.000 - 12.000

đồng/xe/lượt

7

Trâu, bò

1.000 - 4.000

đồng/con/lượt

8

Hành lý trên 50kg

10 – 50

đồng/kg/lượt

9

Xe ô tô 4 chỗ

10.000 - 20.000

đồng/xe/lượt

10

Xe ô tô 9 chỗ

15.000 -25.000

đồng/xe/lượt

b) Căn cứ khung mức thu quy định tại khoản a mục 2 Điều 1, tùy tình hình thực tế và điều kiện của địa phương, khoảng cách vượt sông, kênh (hoặc đi dọc sông, kênh), mật độ người qua đò và phương tiện qua đò của từng bến đò, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố (gọi chung là cấp huyện) quy định mức thu cụ thể cho phù hợp với từng bến đò đang quản lý nhưng không được vượt quá khung mức thu quy định. Việc quyết định mức thu cụ thể cho từng bến đò phải được sự thống nhất bằng văn bản của Sở Tài chính nhằm đảm bảo tính thống nhất và hợp lý giữa các bến đò liên huyện, các bến đò cùng một dòng sông, kênh.

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định đối tượng miễn, giảm thu phí theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí và các văn bản có liên quan.

3. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng:

a) Tổ chức thu phí qua đò theo hình thức đấu thầu khai thác cho từng bến đò.

b) Phí qua đò được tổ chức thu vào ngân sách xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) và được hưởng 100% từ kết quả đấu thầu khai thác các bến đò. Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm tổ chức đấu thầu.

c) Về quản lý sử dụng: Các tổ chức, cá nhân kinh doanh trúng thầu có trách nhiệm đăng ký, kê khai nộp thuế và các khoản phải nộp khác theo quy định của pháp luật; và nộp 100% phí qua đò vào ngân sách xã dùng để cân đối thu chi ngân sách xã, chi cho các hoạt động liên quan đến bến đò.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1904/2003/QĐ.UB ngày 06/10/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua đò.

Điều 3: Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- TT.TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Website tỉnh, Báo AG,
- Đài PTTH AG, phân xã AG;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thế Năng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/04/2013
Ngày hiệu lực24/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/09/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2013/QĐ-UBND quản lý và sử dụng phí qua đò tỉnh An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 15/2013/QĐ-UBND quản lý và sử dụng phí qua đò tỉnh An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu15/2013/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýHuỳnh Thế Năng
        Ngày ban hành09/04/2013
        Ngày hiệu lực24/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/09/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 15/2013/QĐ-UBND quản lý và sử dụng phí qua đò tỉnh An Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2013/QĐ-UBND quản lý và sử dụng phí qua đò tỉnh An Giang