Quyết định 15/2014/QĐ-UBND

Quyết định 15/2014/QĐ-UBND quy định danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương do Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Tháp thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2014 - 2015

Quyết định 15/2014/QĐ-UBND đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ưu tiên Đồng Tháp 2014 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 05/2016/QĐ-UBND danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội Đồng Tháp và được áp dụng kể từ ngày 22/01/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2014/QĐ-UBND đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ưu tiên Đồng Tháp 2014 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2014/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 31 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH DANH MỤC CÁC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ KẾT CẤU HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN CỦA ĐỊA PHƯƠNG DO QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH ĐỒNG THÁP THỰC HIỆN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP VÀ CHO VAY GIAI ĐOẠN 2014 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, kỳ họp thứ 8 về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương do Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Tháp thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2014 - 2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Tháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương do Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Tháp thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2014 - 2015, như sau:

1. Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Đồng Tháp

STT

Lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội

I

Kết cấu hạ tầng giao thông, năng lượng, môi trường

1

Đầu tư kết cấu hạ tầng

2

Đầu tư phát triển điện, sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió

3

Đầu tư hệ thống cấp nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, khí thải, đầu tư hệ thống tái chế, tái sử dụng chất thải, đầu tư sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường

4

Đầu tư, phát triển hệ thống phương tiện vận tải công cộng

II

Công nghiệp, công nghiệp phụ trợ

1

Đầu tư các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng của khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao

2

Đầu tư các dự án phụ trợ bên ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao

3

Di chuyển sắp xếp lại các cơ sở sản xuất, cụm làng nghề

III

Nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn

1

Đầu tư xây dựng, công trình thủy lợi

2

Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp các dự án phục vụ sản xuất, phát triển nông thôn, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp

3

Đầu tư xây dựng và bảo vệ rừng phòng hộ, dự án bảo vệ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp

IV

Xã hội hóa hạ tầng xã hội

1

Đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở xã hội (nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân, ký túc xá sinh viên...)

2

Đầu tư xây dựng, mở rộng bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, trường học, siêu thị, chợ, trung tâm thương mại, chỉnh trang đô thị, hạ tầng khu dân cư, khu đô thị, khu tái định cư, văn hóa, thể dục thể thao, công viên

3

Đầu tư xây dựng, cải tạo khu du lịch, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử tại địa phương

4

Di chuyển, sắp xếp, hiện đại hóa các khu nghĩa trang, nghĩa địa nhân dân

V

Lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khác và đầu tư mở rộng, phát triển sản xuất của doanh nghiệp tại địa phương

1

Đầu tư xây dựng, phát triển vật nuôi, cây trồng

2

Đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất.

3

Đầu tư xây dựng mới, thành lập doanh nghiệp sản xuất, chế biến thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư của tỉnh.

4

Đầu tư các dự án theo các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội được tỉnh giao.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Tháp căn cứ vào khả năng nguồn vốn để ưu tiên đầu tư, cho vay, tránh dàn trải. Đối với các dự án đầu tư thuộc mục V.4 nêu tại Khoản này hoặc những công trình bức xúc thực tế phát sinh ngoài các lĩnh vực ưu tiên trên, Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Tháp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xin ý kiến thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi thực hiện, sau đó tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo lại Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Đối tượng được vay vốn ưu đãi là các tổ chức, các doanh nghiệp có tư cách pháp nhân theo quy định pháp luật, có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh được quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Giao Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh, Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Tháp triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Tháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- VPCP (I, II);
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản (B Tư pháp)
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- CT và các PCT /UBND tnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn v tnh Đồng Tháp;
- LĐVP/UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VP, KTTH-Song.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TCH
Nguyễn Văn ơng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2014
Ngày hiệu lực10/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/01/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2014/QĐ-UBND đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ưu tiên Đồng Tháp 2014 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 15/2014/QĐ-UBND đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ưu tiên Đồng Tháp 2014 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu15/2014/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýNguyễn Văn Dương
        Ngày ban hành31/07/2014
        Ngày hiệu lực10/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/01/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 15/2014/QĐ-UBND đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ưu tiên Đồng Tháp 2014 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2014/QĐ-UBND đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ưu tiên Đồng Tháp 2014 2015